В противен случай темата за борбата срещу прането на пари ще си остане само декларация!

Автор: Няма коментари Сподели:

С УКАЗ № 272/27.12. 2013год. беше обнародван в „Държавен вестник“ закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
С този закон се въведоха определени изисквания и забрани за фирмите, регистрирани в офшорни зони.

Съгласно чл. 3 т.1 от закона, на тези фирми СЕ ЗАБРАНЯВА пряко или косвено участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 – участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми; т. 8 – участие в процедура по обществени поръчки и др.

Законът – чл. 4 предвижда изключения от прилагане на забраните., като ясно дефинира различните хипотези.

При наличието на която и да е от тях забраната отпада и съответната фирма, регистрирана в офшорна зона, може да извършва съответната дейност – да е акционер в банка, да сключва концесионен договор, да изпълнява обществена поръчка и др.

Съгласно чл.6 ал.2 в търговския регистър се вписват и идентифициращите данни за физическите лица – действителни собственици на фирмите, регистрирани в офшорни зони.

До 2014год. Акционери в ПИБ са били и чуждестранни юридически лица – Легнано ентърпрайсис, Рафаела кънсалтънтс и Доменико венчърс с регистрация в Британски Вирджински острови.

През м. октомври 2014год. по партидата на ПИБ като действителен собственик – акционер в ПИБ е вписано дружеството Фрамас Ентърпрайсис Лимитид, регистрирано в офшорна зона – ВИРДЖИНСКИ О-ВИ Роуд Таун, Тортола, Трайдънт Чеймбърс, П.К. 146 с представител Георгиос Георгиу.
По партидата на ПИБ е отразено, че Фрамас Ентърпрайсис Лимитид отговаря на изискванията да участва в кредитна институция в България.

Вписано е, че Фрамас Ентърпрайсис , е част от икономическа група, чието дружество майка ИЛИ дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл.6 ИЛИ се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, ИЛИ в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Тази разпоредба предвижда НЯКОЛКО хипотези, като от вписването НЕ СТАВА ЯСНО коя точно от тях е налице.

И ДАЛИ Е НАЛИЦЕ, особено сега, когато държавата чрез ББР придоби около 19 % от капитала на ПИБ срещу 140 млн лв.
Прокуратурата, съгласно законовите си задължения е длъжна да извърши проверка относно действителността на вписаните обстоятелства и да предприеме действията, предвидени в закона. 

Такива действия на прокуратурата биха били значително по – полезни, отколкото безмислените проверки на приватизационните договори при изтекла давност.

Същото може да се каже и за много други дружества участвували в обществени поръчки, придобили общинска или държавна собственост, включени в общински дружества , сключили договори за концесия за добив на злато и други подземни богатства.
Например „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД. Като едноличен собственик на капитала е вписано ДЪНДИ ПРЕШЪС(ЧЕЛОПЕЧ) БИ ВИ ООД, Чуждестранно юридическо лице, държава НИДЕРЛАНДИЯ
Като нейни действителни собственици са вписани фирми, регистрирани в офшорни зони – Ватрин Инвестмънт Лтд., регистрирана на ВИРДЖИНСКИ О-ВИ, 

Дънди Прешъс Кюрасао Джи Пи Би Ви, регистрирана на НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ 5, Дънди Прешъс Кюрасао Ел Пи Би Ви , регистрирана на НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ и Илия Борисов Гърков / от 10.06.2020год.До тази дата е вписано като действителен собственик физическото лице Ричард Алън Хаус.

Какво може да направи прокуратурата, в случай, че установи че неправилно, дл. лице при АВ е приело, че съответната офшорна фирма отговаря на изискванията на чл.4 от закона?

Съгласно чл.5 от закона , когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4:
-се отказва се издаване на лиценз, разрешение или регистрация, съответно лицето, за което се отнася забраната, не може да упражнява правата по притежаваните от него пряко или непряко акции, дялове или друга форма за участие в съответното дружество или институции до отстраняване на нарушението;
-кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер, съответно се отказва предоставяне на концесията или на разрешението за търсене и проучване или за проучване, съответно се прекратява концесионният договор или се отнема издаденото разрешение;
-кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;
-прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва и др.

Последиците при неспазване изискванията на закона са изключително сериозни и от значение за обществото и националната сигурност. 

Известно е, че в офшорките много често се превъртат и изпират пари, натрупани от проституция, наркотрафик, оръжейни сделки и т.н.
334 българи имат по над 1 милион евро в сметките си в чужди държави и в офшорки, съобщи НАП преди година.

През май 2019 г. тогавашния Главен прокурор разпореди проверка по тези данни, но до сега не са огласени резултати.

Прокуратурата е длъжна незабавно да извърши проверки относно вписванията на офшорни фирми по ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, както и относно собствеността на физическите лица – държавни служители и магистрати със сметки в чужди държави и в офшорки.

В противен случай темата за борбата срещу прането на пари ще си остане само декларация.

Image title

                                                                               Румяна Ченалова                     https://svobodnoslovo.eu/
Предишна статия

LIVE в 8 – Конспирации с корона – Димитър Недков

Следваща статия

Така е справедливо и ЩЕ БЪДЕ!!!

Други интересни