„Няма държавни пари, има пари на данъкоплатеца!“

Автор: Няма коментари Сподели:

Съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри, каквито е организирал Васил Божков (дружествата лицензианти), се СЪБИРА държавна ТАКСА в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.

Съгласно чл. 30, ал. 6 от Закона за хазарта „Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 4, подават за ВСЕКИ МЕСЕЦ в Комисията до 15-о число на следващия месец ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, за разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – декларация за стойността на получените такси и комисиони.“

Декларацията Е УТВЪРДЕНА със Заповед № ЗМФ-26/13.01.2015 г. от Владислав Горанов – министър на финансите.

Съгласно чл. 30, ал. 9 от ЗХ „Таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 4 се внасят ПО БАНКОВА СМЕТКА НА Комисията в срока за подаване на декларацията по ал. 6“, т.е. ЕЖЕМЕСЕЧНО.

Васил Божков (дружествата лицензианти) е подавал ЕЖЕМЕСЕЧНО утвърдената от министъра на финансите декларация и ЕЖЕМЕСЕЧНО е внасял такси.

За периода 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г. ДКХ НЕ Е СЪБИРАЛА таксата по чл. 30, ал. 3 от ЗХ в дължимия (според АДФИ) размер, както и НЕ Е УСТАНОВЯВАЛА нарушения на ЗХ от Васил Божков (дружествата лицензианти). В същия период ДКХ обаче Е СЪБИРАЛА от държавния „Български спортен тотализатор“ таксата по чл. 30, ал. 3 от ЗХ в размер, различен от размера, събиран от Васил Божков (дружествата лицензианти).

Проверката на АДФИ установява нарушение на чл. 30, ал. 3 от ЗХ. За установеното нарушение АДФИ НЕ СЪСТАВЯ Акт за установяване на административно нарушение.

АДФИ НЕ УСТАНОВЯВА ВРЕДИ И НЕ СЪСТАВЯ Акт за начет (чл. 21 – чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция), въпреки че ВРЕДИ ИМА. На 22.01.2020 г. директорът на АДФИ заявява, че „двете частни лотарии на Васил Божков са спестили към 210 000 000 лева от 2014 г. до 2019 г., а общата сума на несъбраните постъпления в бюджета от останалите игри се очаква да се окаже значително по-висока“. Очакванията се сбъдват и на 29.05.2020 г. финансовият министър оповестява, че „Хазартни фирми, свързани с Васил Божков, дължат на държавната хазна 693,1 млн. лв. От тях 556,87 млн. лв. са главница, а 136,23 млн. лв. са лихви.“.

Любопитна подробност е, че съгласно чл. 89, ал. 5 от ЗХ „Председателят и членовете на Комисията, както и определените по реда на ал. 1 длъжностни лица НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ при упражняване на контролните им функции и правомощия, ОСВЕН ако са ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ или са ДЕЙСТВАЛИ УМИШЛЕНО.“, което обаче не означава, че АДФИ не следва да установи вредите и да посочи размера им.

От изложеното може да се направи обоснован извод, че не Васил Божков (дружествата лицензианти) е спестявал ЕЖЕМЕСЕЧНО внасяне на ТАКСИ в ДКХ, а ДКХ не е събирала ЕЖЕМЕСЕЧНО от Васил Божков (дружествата лицензианти) дължимите по ЗХ такси.

АДФИ и органите на ПРБ дължат на данъкоплатците ясни отговори КОЙ И КОГА ЩЕ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТ за дължимите на държавната хазна 693,1 млн. лв. и КОЙ И КОГА ЩЕ ГИ ВЪРНЕ.

АДФИ дължи на данъкоплатците ясен отговор защо в информацията за резултатите от финансовата инспекция в ДКХ НЕ СА ПОСОЧЕНИ УСТАНОВЕНИТЕ ВРЕДИ, за които публично е оповестено, че са причинени.

Органите на ПРБ дължат на данъкоплатците ясен отговор имат ли връзка ЕЖЕМЕСЕЧНИТЕ плащания на таксата по чл. 30, ал. 3 от ЗХ с ЕЖЕМЕСЕЧНИТЕ посещения на правителствения PR в офиса на Васил Божков.

                                       „Няма държавни пари, има пари на данъкоплатеца!“

                                                                        Албена Белянова                                         https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

…РОДИНАТА няма да е „тази страна“, а ОТЕЧЕСТВОТО!

Следваща статия

Почему успех мужчины зависит от его женщины?

Други интересни