Кой финансира създаването на ГЕРБ?

Автор: Няма коментари Сподели:

В свое интервю пред медиите от 4 юни 2019 г. Бойко Борисов – мин.- председател на България, споменава, че партия ГЕРБ е създадена с подкрепата на фондациите „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“. 

Цитираните от Борисов две организации са юридически лица, регистрирани във Федерална република Германия. 

Получаването на средства от тях е в нарушение на чл. 24, ал. 1, т. 4, и ал. 2 от Закона за политическите партии: 

 Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават: 4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. (2) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) 

Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4. 

 Веднага след интервюто, Възраждане отправи запитване към Главна прокуратура относно необходимостта да се установи достоверността на казаното от Борисов. 

Отговорът, пристигнал от Софийска градска прокуратура, се съдържа в документ с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр. София, 28.10.2019 г. – постановление за отказ да се образува досъдебно производство, който прилагаме. 

В него на страница 2 е посочено: 

 „В констативната част на Одитен доклад № 0400000108 са констатирани получени в нарушение на законови ограничения и забрани дарения от съответни дарители. 

До приключване на одита политическа партия „ГЕРБ“ е възстановила получените в нарушение на закона дарения.

 В тази връзка е изискана информация от Сметна палата относно съставени актове за установяване на административни нарушения. 

От получения отговор е видно, че не са съставени такива.“ 

 Означава ли това, че партия ГЕРБ е получила средства от чуждестранни организации? 

Ние българите питаме Сметната палата – защо допуснахте чуждестранен проект да управлява България в последните 11 години? 

Изискваме публично извинение от Сметната палата за това, че не са предприели нужните действия, които да задействат други административни служби, в чиито функции спадат заличаване на дейността на политическите организации. 

 Въпросът, който ние от Възраждане задаваме, е – ще се намери ли такава институция в България, която да спази закона и да забрани партия ГЕРБ?

                                          https://www.youtube.com/watch?v=hyjRZWWSjv8

Предишна статия

БОЖКОВ по БТВ: ДЪРЖАВАТА Е УПРАВЛЯВАНА ОТ ХУНТА, ПРОКУРАТУРАТА Е НАЙНА БУХАЛКА

Следваща статия

Андрей Ваджра

Други интересни