Из делниците на дъщерята…

Автор: Няма коментари Сподели:

Днес, над 12-годишното ми дете, което иска да живее в държава, в която всички деца да имат равни права, подаде жалба срещу заповедта на министъра на здравеопазването от вчера, с която от днес право да посещават градски паркове и градини имат само деца до 12 години.

ЧРЕЗ
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЖАЛБА
от
…………………………, ЕГН ……………………., съдебен адрес: ………………………., електронна поща – ………………………., тел. ……………………..

Срещу
Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Правно основание – чл. 146 от Администртивнопроцесуалния кодекс;
чл. 73 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Със своя Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. министърът на здравеопазването изменя, считано от 27.04.2020 г., т. I.1. от свои предходни заповеди, с които се преустановява посещението на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места и се определят 7 противоепидемични мерки за посещения на градски паркове и градини, при стриктното спазване на които се допуска посещение в тях. Със създадената нова т. 1 а. , б. а министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини само на следните лица: деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 до 18:30 всеки ден.

Към датата на издаването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. имам навършени …. години и, като физическо лице, ненавършило 18 години, съм „дете“ по смисъла на Закона за закрила на детето.

Считам Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. за незаконосъобразна, неправилна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона. Съображенията ми са следните:
Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. е издадена в нарушение на Конституцията на Република България, на ЗЗДискр. и на Закона за закрила на детето.
Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. е издадена в нарушение на нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., която забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на възраст. Със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г., на основата на защитения признак „възраст“, съм по-неблагоприятно третирана, отколкото се третират други лица – деца до 12 години, при сравними сходни обстоятелства и в този смисъл, на основание чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо мен е осъществена пряка дискриминация. В резултат на издаването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. министърът на здравеопазването, въз основа на признак „възраст“ накърнява достойнството ми и създава принизяваща и застрашителна среда, което е тормоз по смисъла на ЗЗДискр. Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи, като в чл. 7 от ЗЗДискр. изчерпателно са посочени случаите, които не представляват дискриминация. Различното третиране на деца по признак „възраст“ не попада сред тях.
В Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. няма посочени мотиви защо всички деца над 12 години не могат да посещават градски паркове и градини за разлика от децата под 12 години. Световната здравна организация препоръчва за децата от 5 до 17 години по час натоварване през деня, а редица учени и медици посочват, че коронавирусът, кoйтo причинявa зaбoлявaнeтo СОVID-19, oтcлaбвa, кoгaтo e излoжeн нa cлънчeвa cвeтлинa, тoплинa и влaжнocт. По отношение на неблагоприятното въздействие, ĸaĸтo въpxy физичecĸoтo здpaвe, тaĸa и въpxy eмoциoнaлнoтo cъcтoяниe нa хората (в т.ч. и на децата) на забраната за посещения на градски паркове и градини споделям изцяло аргументите, посочени в жалбата до ВАС от Вергил Димитров Стойнов срещу Заповед РД-01-143/20 март 2020 г. на министъра на здравеопазването, относно неблагоприятното въздействие, ĸaĸтo въpxy физичecĸoтo здpaвe, тaĸa и въpxy eмoциoнaлнoтo cъcтoяниe нa хората на забраната за посещения на градски паркове и градини (http://defakto.bg/…/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D…/).
Изпълнявам всички въведени противоепидемични мерки и правила за дистанционно обучение, които важат за всички деца.
Със забраната да посещавам градски паркове и градини съм поставена в особено неблагоприятно положение спрямо децата, ненавършили 12 години. Нарушени са конституционногарантираните ми права на равенство пред закона и равенство в третирането. Ораничено е и правото ми на придвижване в условия на извънредно положение, което, съгласно чл. 57 oт Koнcтитyциятa, е допустимо само caмo и eдинcтвeнo cъc зaĸoн, а не със заповед на министър. Нарушени са и основни принципи, залегнали в Закона за закрила на детето: зачитане и уважение на личността на детето, осигуряване най-добрия интерес на детето, грижа в съответствие с потребностите на детето и превантивни мерки за сигурност и закрила на детето.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Моля да отмените Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването като незаконосъобразна, неправилна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона.

За подаването на настоящата жалба имам съгласието на майка ми – Албена Божидарова Белянова, на която са възложени упражняването на родителските права.
Приложения:
1. Копие от Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването;
2. Съгласие от Албена Божидарова Белянова;
3. Копие от жалбата и приложенията за ответната страна.

27.04.2020 г.
гр. София С уважение,                                                Image title

                                                                                    https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

БОГАТАШКАТА КОЛИБА

Следваща статия

Точната сума, отпусната от ББР на колекторската фирма, позната доскоро с наименованието СВЕТИ ГЕОРГИ ГРУП е 75 362 700 лева!

Други интересни