ПРЕДСТОИ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

    Инж. Найден Павлов – председател на Общинския съвет свиква общинските съветници на заседание във вторник 19 ноември 2019 година. Както става в началото на всеки мандат, те трябва да приемат  правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, да изберат постоянните комисии.  Ще гласуват представител на общината в Националното сдружение на общините и представител на Общинския съвет в Областния съвет –Пловдив. Тези четири докладни на председателя  Павлов пристигнаха при  съветниците отпечатани.

    След това продължиха да идват докладни. Едната е свързана с определяне на основни месечни заплати на кметовете по селата, считано от 8 ноември 2019 година.  Следващата е за утвърждаване на кметски наместници  и техните правомощия.

    От тук  нататък започват докладните, свързани с работата на общинската администарция. Кметът инж. Пенка  Ганева предлага на съветниците да приемат запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика – главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, определена за управляващ орган на Оперативна програма” Развитие на човешки ресурси 2014-2020 г.” обезпечаващ авансово  плащане по административен договор. И още три пъти трябва да приемат запис на заповед от кмета на общината в полза на Разплащателна агенция на фонд „Земеделие”. Съветниците ще дискутират върху предложения Общ устройствен план на град Хисаря, ще актуализират инвестиционната програма на община Хисаря за 2019 година.

    И започват докладните, свързани с работата на Местната инициативна група. Ако съветниците решат, общината ще кандидаства по мярка 7 : „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ – Хисаря с проект: „Изграждане на сух фонтан в парк Момина баня и оформяне на опознавателен кът на открито”. Другият проект е за ремонт и обзавеждане на Дом на традициите в Старо Желазаре, а третият  е за подобряване на защитното състояние на видове от мрежата „Натура 2000” .

     Съветниците продължиха да получават докладни и в петък пристигна нещо интересно. „Проект за дългосрочна програма на община Хисаря за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година.”

     Заседанието на общинските съветници ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация от 13 часа и е свободно за граждани.

                                                                           Тракийски Cвят

     

Предишна статия

Инструментальная Музыка

Следваща статия

Костадин Костадинов в “Делници” (14 ноември 2019 г.)

Други интересни