ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА за промяна на българската история на държавно равнище, в съответствие с последните научни изследвания!!!

Автор: Няма коментари Сподели:

                      До Президента на Република България                                       

                                   До Министър председателя на Република България                                       

                                   До Министъра на Образованието на Република България                                       

                                   До Министъра на Културата на Република България                                       

                            До председателя на Народното Събрание на Република България                             

                               До Комисията по култура в НС на Република България                                      

                         До всички партийни парламентарни групи в Народното Събрание

РОЗЕТА_ЗА_КРАЯ_2.jpeg  

 

 Уважаеми дами и господа,

Бързите темпове на развитие на някои нови науки като Генетичната генеалогия и Популационната генетика ни спомогнаха през последните десет години да дадем отговор на въпроса за произхода на нашия народ. Множество факти говорят за подмяна на нашата история в годините непосредствено след Освобождението на България чрез наложено външно политическо вмешателство, което е намерило почва и е било прието от новоформираната българска интелигенция. Външните политически интереси са се стремяли да заличат древната българска история и да ни превърнат в млад новодошъл на Балканите номадски народ без културно наследство, без писменост, без религия и без постоянно местоживеене с цел да нямаме претенции при разпределението на територите между новосъздадените държави през 19-ти век. 

Нещо повече по време на дискусиите тогавашния министър-председател на Гърция, Венезелос е приложил като „доказателство” исторически неверни карти за Второто българско царство, изготвени от проф. В. Златарски и негови последователи за да изгубим Беломорието. Тази тенденция продължава и до днес и повече от пет поколения професори защитават титлите си върху една фалшифицирана българска история, което е абсурдно да продължава, тъй като е особен вид антибългарска политика и следва да бъде квалифицирана като престъпление против републиката в НПК. 

Изучаването на настоящата история от нашите деца обезличава нашия народ и култура, смачква самочуствието на младото поколение българи, които ще са бъдещата движеща сила на нацията и довежда нашия народ към самоунищожение. Нашата история е пряко свързана с европейската история и световната древна история като цяло. Множество учени по света знаят за древния произход на българите. Множество европейски царски и благороднически династии знаят за далечното си българско потекло, но поради актуалната политическа обстановка не го афишират. Всички световни постижения на българи се премълчават, а за сметка на това сме свикнали за нас, българите,  да се говори с един присъщ на чужденците-българофоби негативизъм. 

Ние, долуподписаните не приемаме изопачаването и фалшификацията на българската история, защото това е престъпление срещу всеки българин и български гражданин, престъпление срещу Република България. Като управител на Българският Генетичен Проект, към американската лаборатория « Фемили Три ДНА », за момента проекта с най-голям брой изследвани от генетична гледна точка българи, с колегите ми установяваме, че българите сме народ с много древен произход. Това естествено изключва всички други хипотези за нашия произход и създава предпоставки нашата история да бъде изцяло ревизирана и пренаписана. 

Генетиката като точна наука показва на всеки индивид поотделно и на всеки род, техния произход, местоживеене и миграционен път назад във времето на техните прародители. За всяка полулация (било то селище, група от села или населението на даден географски район) се установяват чрез генетични тестове, характерните за нея гени, други популации с които тя е свързана, типичните генетични маркери, както и проявата на генетични предразположения към болести. 

Освен генетичните тестове, колегите генетици, историци от младото поколение, археолози, палеолози, езиковеди, краеведи и др. извадиха на бял свят неоспорими доказателства за високата култура на местното балканско население. На Балканите се заражда най-древната писменост, обработва се най-старото злато, развива се една много древна култура, която залива цяла Европа и дава основите на Европейската цивилизация. 

Във връзка с тези факти българското гражданско общество, учени, организации, фондации и държавни институции изискваме да бъде свикана във възможно най-кратък срок извънредна комисия от специалисти, които да разгледат приложените протоколи и предложения, с чието съгласие да се нанесат корекции в историята ни, която се изучава от нашите деца. Коригирането на нашата история ще доведе неминуемо да промяна на цялата европейска история, в чиято основа е залегнал нашия народ.   Съществените промени, които трябва да се нанесат са следните :   

   -Българите като цяло сме потомци на автохтонно население, живяло от хилядолетия в една широка географска зона обхващаща целия Балкански полуостров с прилежащите му територии на север и в Мала Aзия;

– Българите сме местен народ, оформил се още през неолита ; около 50% от гените на съвременните българи са неолитни, около 28% от гените ни са палеолитни и около 18% от гените ни са унаследени от население дошло на балканите през бронзовата епоха, основно от Мала азия, останалите около 4% гени са разпределени от население мигрирало на балканите през желязната епоха, както и през Античния период и Средновековието;

– Българите сме 99,9 до 100% европейски народ и това е доказано от всички научни общности на света;

–  Българите, като потомци на траките – езоним (те се самонаричат тиреи, тираси и пр.) както се цитира в античните извори, след индусите сме най-многобройния народ;

– българите имаме най-старата писменост в света и най-старото летоброене ;

–   Българската култура и език се разпространяват в цяла Европа, Индия, Египет, Магреба, Етиопия и Мала Азия и пр.;

– Ключови думи от българския език, чрез разселване на балканското и малоазийското тракийско население навлизат във всички европейски езици, но тъй като тази тема не е разработвана в детайли този сюжет се премълчава. – Балканският полуостров след Черноморският потоп е прародината на Ариите, които днес населяват Европа, частично Азия и основно Мала Азия,северното крайбрежие на Африка, както европейските преселници в Северна Америка, Южна Америка и Австралия;   

   Освен нашият произход трябва да се промени и терминологията, която обезличава нашия народ и език.  

1/ За начало на използването на името българи трябва да се посочи периода на Троянската война, тъй като тогава за първи път хронисти описват „мирмидонци, наричани още българи“, като съставна част във войската на Ахил. По късно – след края на Троянската война, е налично преселение на народа, наричан в ирландската митология Фир Болг, който бяха от робството по земите ни и е първи заселник на земите в Ирландия. Факт е, че в историята на редица европейски държави има повече факти за древните българи, отколкото в нашата официална история.

2/  Балканите (българско наименование) са наричани Ария и Тирея, а население се нарича на имената на географските райони, които населява, напр. Мизия – мизийци, Тракия – тракийци, Македония – македони, Епир – епириоти, Тесалия – тесалийци и т.н.; Името на полуострова – Ариана, дава името и на БОГАрите – народът на Бог, каквото е и значението на етническото ни название.

3/ Трябва да се направи връзка между старото балканско население, което сме свикнали да наричаме траки с термина българи; двете понятия трябва да се отъждествяват, тъй като от генетична гледна точка нашите общи гени с траките надхвърлят 70%, т.е. ние бихме могли да се считаме за потомци на това население не толкова по преките, колкото по кръстосаните линии ;

4/ Понятието « прабългари » трябва да се премахне, тъй като е плод на политическа демагогия и да се замени с българи ;

5/ Понятието «славяни» трябва да се премахне, поради факта, че е политическа измислица от 18-ти век, целяща да отклони вниманието от понятието българи и раздели българската езикова общност и влиянието на българската култура и език над осаналите европейски народи. Нашите предци са назовавали т.н. „славяни” словени или хора на писаното слово, всички те са били в състава на Българската империя под скиптъра на нашия владетел Кубрат (царството е Стара Велика България) и по тази причина всички тези народи до 9 век (а някои до 15 век)  се  управляват князе (български князе), а не царе.  Не трябва да се говори за славянски филологии, а за словенски или български филологии, за българска езикова общност, или за булгарофони, както се говори за английска езикова общност или за франкофони;

6/ В древността, античността до съвременната епоха няма царство Гърция (1829 г.). Има царство Елада, но това царство също е създадено от арии, от тиреи. Т.нар. древногръцки език (7 наречия) и писменост принадлежат на тиреите. Дворът на Източна римска империя и основно Константинополска патриаршия за нуждите на администрацията и църквата въз основа на горепосочните наречия и писменост създават ромейска писменост, назована катаревус, а за общонародно ползване е била т.нар. демотики. Именно този изкуствено създаден език в неговите две форми е изучаван в схолиите. Основната заслуга за създаване на съвременния гръцки етнос има  Константинополска патриашия. До днес църквата в нашата южна съседка е двигател на гръцкия национализъм. Това е особено важно да се знае в България.

7/ Древният Граеа или Грая е град на брега на Беотия, но по-вероятно да е част от град Оропус. Γραικός означава жител на Грая. Името граеки е дадено от римляните на жителите на Грая. Аристотел понякога използва граекос за жителите на Елада. Херодот (Истории, 7.95) за Магна Греция (в днешна Италия) пише: Еолийците са оборудвали шестдесет кораба и са били оборудвали като грекои, преди това те били наричани Пелазги…” Толкова за т.нар. „древни гърци”.

8/ Българите през Античния период и Средновековието сме най-многобройния балкански народ. Българите населяват не само територията на България, но Източната Римска империя, а не Византия – кабинетно понятие въведено от немския историк Йеронимус Волф през 1557 г. Към това обстоятелство ще прибавим, че няма нито един император с „гръцки” произход, докато има доказано български произход на немалко императори на Източната Римска империя възниква въпросът – на кой принадлежи наследството на тази империя? Българският език е основен и се говори през Средновековието на територията на целия Балкански полуостров, включително и в днешна Гърция до 1829 г., а в някои села на Епир и Тесалия и до наши дни;

9/ Трябва да представим на света и проблема на откраднатата ни тирейска (тракийска) митология, която всички наричат гръцка, при положение че понянието гърци се появява през съвременната епоха и елините не се явяват еквивалент на гърците. Името и трябва да бъде сменено на тракийска митология;

10/ Титлите на българските владетели никога не са били канве или ханове, а царе и цар на царете.

11/ Ранното християнство в Римската империя първо се е разпространило сред българите. Запомнете датата 5.07.638 г., било е ден петък – Българският Цар на царете Кубрат приема християнството, като официална държавна религия в Мала Перещепина (днешна Украйна). Тогава са покръстени първият Управляващ род Дуло в т.ч. двама бъдещи наши владетели Астир (популярен като Аспарух) и младенеца Тервел.

12/ Българските деца трябва да изучават повече българските топоними на територите извън днешна България, в противен случай голяма част от тях окончателно ще бъдат забравени. В случаят не изброяваме всички фалшифицирани факти и обстоятелства от нашата история.  

Приложение: Протокол, който ще даде възможност на наши генетици да се произнесат по темата за нашия генетичен произход.  

Въз основа на гореизложеното правим следните   ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Създаване на специална постоянно действаща комисия за възстановяване на истинската българска история на държавно-обществени начала. Тази комисия следва да е съставена от интердисциплинарен екип. В нея не може да има само с участие на историци от държавни институции (по причини посочени в изложението), а в нея следва да има участници, които самостоятелно изследват българската история в различни клонове на науката. Нашата история е прекалено важна за да бъде оставена в ръцете единствено на историците.

2. Учебниците по българска история да се изготвят от авторски колективи, съгласувани с цитираната по-горе комисия. Одобряването на учебниците и учебните помагала по история да стават след рецензия/и от комисията, както и да бъдат подлагани на обществено обсъждане.  

3. Умишленото фалшфициране на българската история да се квалифицира, като особен вид антибългарска пропаганда и да се наказва, като престъпление против републиката.    

ВНОСИТЕЛИ:  

1. Инж. физ. Евгени Делев, Тервил, Франция, управител на Българският Генетичен Проект, към американската лаборатория « Фемили Три ДНА »  

2. Интердисциплинарен изследователски  екип „Руните говорят 2”         

3. Сдружение Велика Болгария – председател Патриция Кирилова

4. Българско археологическо сдружение Иван Венедиков- председател Красимира Лука

5. Магията на българската роза ЕООД – Цветомир Цонев

6. Български мотористи Кан Аспараух – президент Мартин Манев     

7. Фондация Тракия – председател Георги Иванов- Жорж Трак

8. Виртуози ЕООД – Ивелин Михайлов 

9. Фондация Свети места – председател Георги Чираклиев

10. Сдружение Българските будители –  председател Цвете Борисова                 

                                                                                                      https://www.peticiq.com/241383

Хава Салахи (Мила Салахи)    Свържете се с автора на петицията

Предишна статия

ДУЕТ МАНИЯ ОТПРАЗНУВА 20-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ С ГРАНДИОЗЕН ШОУ СПЕКТАКЪЛ

Следваща статия

Уничтожить бессознательные блокировки и негатив…

Други интересни