ПРОВЕРКА ПО ЕДНО ПИСМО

Автор: Няма коментари Сподели:

От Националната дирекция за Национален строителен контрол е изпратено писмо до кмета на община Хисаря, Бойко Гаврилов – хотел „Клуб – централ”, с копие до г-жа Соня Божикова – началник отдел „Приемна” при администрация на Министерския съвет на Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ДНСК София, Димитър Радев, Гергана Радева, Атанаска Бройер. 

Уважаеми г-н кмет, 

 Уважаеми господа, 

 В РДНС –Пловдив е постъпила жалба чрез ДНСК – София и чрез началника на отдел „Приемна” на Администрация на Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройство / МРРБ/ от Димитър Радев, Гергана Радева/ лично и в качеството и на пълномощник на Атанаска Бройер/, Нанко Ваклев и Личо Ваклев за нарушения, свързани с хотел „Спа клуб Централ”, находящ се в уригулиран поземелен имот УПИ –X- 881, кв. 24 по плана на гр. Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Аугуста” №5.

 Предвид горното и с връзка с дадените разпореждания с писмо изх.№ ПД -2228-02913 от 12 юли 2019 година на ДНСК София за извършване на обстойна проверка относно законосъобразността на извършеното строителство,

 РАЗПОРЕЖДАМ: 

Да бъде извършена съвместна проверка на 7 август 2019 година от 11,30 в община Хисаря и от 14.30 на място от служители на РНДСК Пловдив с представители на община Хисаря. 

 За изясняване на случая от фактическа и правна страна е необходимо: 

1.От община Хисаря да бъдат представени данни за издадените и одобрени строителни книжа и документи за строеж на хотел „Спа клуб Централ” находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ X – 881, кв. 24 по плана на гр. Хисаря, както и данни за въвеждането на обекта в редовна експлоатация. 

2. Г-н Бойко Гаврилов да осигури додстъп до сградата за извършване на проверка, както и да представи данни за редовно въвеждане на сградата в експоатация. 

Присътсвието, представянато на изискваните документи и осигуряването на достъп до сградата за извършване на проверка е задължително. 

 При неявяване и непредставяне на изисканите документи, ще бъдем принудени да образуваме административно наказателно производство по реда на чл. 232, ал.5 от ЗУТ.

 От извършената проверка да бъде издаден констативен протокол, комплектуван с всички относими към преписката документи, както и снимков материал, при установените нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове да бъдат предприети необходимите законови действия.

 С уважение: 

Инж. Мария Дончева

 Началник РДНСК- Пловдив 

 Разполагаме със сигнала, изпратен до г-н Бойко Борисов – министър – председател и председател на Министерския съвет, който е четири страници и половина. Ще цитираме част от него. 

„СЪГЛАСУВАНАТА С ПРОЕКТАНТА НА РАЗРАБОТЕНИЯ ПО ОНОВА ВРЕМЕ ПУП-ПРЗ ВИЗА №11 ОТ 16 ЯНУАРИ 2006 Г. НЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ХОТЕЛ, а едноетажна и триетажни жилищни сгради.  

Главният проектант на Подробния устойствен план – проф. д-р арх. Стефан Димитров е съгласувал показаното в скицата – виза застрояване, а то е за ЕДНОЕТАЖНА И ТРИЕТАЖНА СГРАДИ / ЖИЛИЩНИ/, което по- късно е пренесено като предвиждане в окончателно приетия от МРББ проект на ПУП-ПРЗ. Да не говорим, че тук дори не е спазена процедурата по член 133 от ЗУТ, която изисква изработването на пран- извадка след приемането на предварителния проект на ПУП от съответния експертен съвет, като именно този план- извадка се съгласува с проектанта на ПУП. Накрая би трябвало предвиждането за хотел да намери отражение в окончателния проект за ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД -02-14-171 / 19.03.2007 г. на Заместник- министъра на МРББ. В окончателния проект на ПУП- ПРЗ обаче не фигурира предвиждане за хотел, просто защото не е имало план- извадка и съгласуване на такъв обект, а строителството на две самвостоятелни жилищни сгради / на един и на три етажа/, едната от които е трябвало да се запази като съществуваща и само да се надстрои. Нищо такова няма на място.”

 Днес – 7 август 2019 година проверката започна в посочените часове.

                                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Детальный план Всемирного агентства по планированию будущего

Следваща статия

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ Е!

Други интересни