ЮЛСКА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 23.07.2019 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

        1. Докладна записка относно: Протест  с Изх. № 3608/06.06.2019 г.  на Окръжна Прокуратура Пловдив  до АС – Пловдив,  копие до ОбС Хисаря против: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 573 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 20.01.2011г., състоянието на дълга на Общината за 2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно:Отчет на бюджета на община Хисаря за 2018 година, отчет на сметките за средствата от ЕС за 2018 година, отчет на инвестиционната програма на общината за 2018 година

            3. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2019 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Отчет на приходите по общинския бюджет към 30.06.2019 г. и отчет на инвестиционната програма към 30.06.2019 г.     

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за второто тримесечие на 2019 г. (от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.)       

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2019 г. и актуализация на Бюджет 2019 г.,  Разчета на сметките за СЕС за 2019 г. на Община Хисаря и инвестиционната програма на община Хисаря за 2019 г.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на Календара на културните събития в Община Хисаря към 30.06.2019 г. и Отчет на изпълнението на Спортния календар на Община Хисаря към 30.06.2019 г.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната 2018І2019 г., актуални проблеми и предложения за решаването им.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на на УПИ XLIV-5135, квартал 90  по КРП на град Хисаря.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: Апартамент 1/1, вход А, етаж 1 в блок 9 АБ, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено помещение № 9 с площ от 6.98 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ 135 по КП на гр.Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1.

 Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Общински съвет-Хисаря

Предишна статия

Акад. Петър Иванов размаза БАН, за “липсващото турско робство”…

Следваща статия

Ученые назвали самый полезный сезонный фрукт

Други интересни