ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

    Във връзка с кандидатстване на община Хисаря пред ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” и УО НА ОПРР 20104 – 2020 с проектно предложение „Античният град Диоклецианопол – перлата на балнеолечението в римската империя“,  се проведе общественото обсъждане на предложеното инвестиционно намерение.
Фондовете за градско развитие са финансов инструмент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР), които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” е избран за фонд за градско развитие за регионите София и Южна България след проведена обществена поръчка от Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), през август 2018 г. През януари 2019 г. фондът публикува покана за набиране на проекти за финансиране чрез финансовия инструмент, включително и с комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР.
    За финансирането на обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение е допустима комбинация на безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране, осигурено посредством финансов инструмент „Фонд за градско развитие“. Размерът на безвъзмездната помощ може да достигне до 85% от стойността на инвестицията.
В резултат на  дългогодишни археологически разкопки е разкрита и проучена цялата укрепителна система на римския град Диоклецианопол с всички нейни елементи:„куртини, крепостни кули и крепостни стълби, порти, потерни, протейхизма, защитен ров“, римски терми, частни и обществени сгради, раннохристиянски базилики,амфитеатър, некрополи и гробници.

      През 1976 г. с Решение на МС № 199,пространството, заградено с крепостните стени на римският град Диоклецианопол, е обявено за Национален археологически резерват. Днес внушителните архитектурни
останки на античния град са експонирани в подходяща паркова среда и превърнати в атрактивни туристически обекти. В този си вид археологическото наследство на курортния град Хисаря представлява практически учебник по римска и късноантична археология.
    Проектното предложение ще има за цел обхващане на три подобекта на
територията на град Хисаря и създаване на нови туристически атракции, свързани с археологическите обекти.
Инвестиционното намерение е насочено към следните обекти:
(1) Римски терми.
Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителство
1. Консервационно-реставрационни работи на помещения 1 и 2 с двата
басейна. Консервация и реставрация и на самите басейни – почистване,
хидрофобизация /да станат водоплътни/.
2. Укрепване на северната и западната стени.
3. Направа на защитно покритие над разкритите археологически структури.
Метална конструкция, колоните да стъпват извън термите.
4. Направа на защитна ограда от изток, север и запад с възможност за
поставяне на рекламни материали/пана.
5. Продълбочаване на около 1,50 м съществуващата дренажна система за
цялостно отводняване на термите. Дължина на дренажа – 350 м.
6. Укрепване на паркова алея, тангираща термите от запад. Изместване
трасето на отводнителен канал под парковата алея.
6. Направа на художествено осветление.
(2) Южна крепостна порта „Камилите“.
Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителни-монтажни работи:
1. Консервационно-реставрационни работи по източната и западната
фланкиращи кули, оригиналното стълбище към куртината /до +10,50/ и КРР
на прилежащите части на крепостта в източна и западна посока.
2. КРР по южната и западната фасади на портата за предотвратяване на
рушенето на тухли и камъни, в резултат на атмосферните влияния.
3. Стабилизиране на съществуващата вътрешна стълба в западния корпус на портата и дублиране върху нея на стълбище. Направа на асансьор и нова стълба в западната кула на портата до ниво куртина /около 10,50/, отговарящи на изискванията за достъпност на средата за лица в неравностойно положение.
4. Оформяне на обезопасителна панорамна площадка в горната част на
портата с възможност на достъп и създаване на атракция за туристи.
5. Художествено осветление.
(3) Североизточна бойна кула – консервационно-реставрационни работи по
североизточната ъглова кула.
Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителни-монтажни работи:
1. КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг на височина
до третия тухлен пояс на куртината в южна посока от кулата. Интеграция на
смесена зидария до около 4,5 м.
2. Социализация с възможност за изкачване
3. Създаване на панорамна площадка с атракцион за снимки
4. Направа на художествено осветление.

    Според директора на Археологическия музей – доцент д-р Митко Маджаров проектът ще бъде около 10 милиона лева. Предстои внасяне на задание за проектиране в София.

                                         Тракийски свят от сайта на общината

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА „ТРАКИЙСКИСВЯТ”! 

Уведомяваме ви, че от известно време има проблем с коментарите, които вие пишете под нашите материали. Те не излизат. Проблемът е технически. Специалсти правят всичко възможно да отстранят грешката. Вашите коментари под статиите, новините и интервютата са ни нужни, защото ви даваме възможност свободно да изразявате мнението си, което пък показва свободата на журналистиката в „Тракийски свят”. Освен това разкривате общественото мнение и ни давате теми за размисъл. 

 Благодарим ви, че продължавате да ни четете! 

Предишна статия

НА ПЕТРОВДЕН – СРЕЩА С ПИСАТЕЛКА

Следваща статия

Събор в Миромир

Други интересни