ПО- ВАЖНОТО НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

   На 19 март 2019 година в залата на общинската администрация  в Хисаря ще се проведе поредното заседание на общинските съветници.

От тях ще се иска да прехвърлят с договор за продажба по пазарни цени на 89 кв. м. общинско място в Миромир, за което лизензирана фирма е определила цена 2 225 лева.

     Има интерес към закупуване на имоти в село Беловица. Това са овощни градини от 16, 206 дка и 8, 635 дка и затова кметът предлага да се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост.

    Читалището в Старо Железаре кандидатства по проект в Местната инициативна група- Хисаря. В проекта е включен ремонт на читалищния салон, на гримьорните, на сцената, подмяна на електрическата инсталация и монтиране на озвучителна уредба.

    Имот в Старосел от 24 дка ще бъде предложен за продажба чрез публичен явен  търг. Експертната оценка е 24 037 лв.

    Изработеният подробен устройствен план за  прекарване на минерална вода от Красновски бани до село Красново е обявен в Държавен вестник, бр. 5 от 5 януари 2019 година – осведомява кметът.

     КА ИНТЕРТРЕЙТ ЕООД с управител Екатерина  Айххорн иска трасе за минерална вода от сондаж 1 на Красновски бани. Има разрешително № 2 от 2.02 2018 година за къща за гости. Има издадено разрешително за жилищна сграда със стаи за гости. Затова кметът иска от съветниците разрешениие за проучване и проектиране на план- схема за водопровод за минерална вода.

    Инж. Дойкова ще поиска съветниците да одобрят бюджетната прогноза за 2020 – 2022 година за постъпленията от местните приходи и за разходите за местни дейности, да одобрят общинския дълг и лихвите по него за 2020 – 2022 година, да  приемат справката за ефекта от увеличената минимална работна заплата и приходите за концесиите от 2020 до 2022 година.              

Сесията започва в 13 часа и гражданите могат да присъстват.

                                                      ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

На 9 454 254 955 488 километра е равна една светлинна година…

Следваща статия

Минута мълчане за къщата на Адриана Будевска

Други интересни