ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СВИКВА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

 Ива Вълчева – председател на Общинския съвет в Хисаря свиква съветниците на заседание на 30 август 2018 година от 17 часа и 30 минути. 

 Още в началото на заседанието тя ще предложи три точки в дневния ред. През 2006 година бе приета Наредба за отглеждането на животни в града. Сега има предложение за изменение и допълнение на тази наредба. Другата докладна е за възстановяване на земя от наследници, а третата е едно писмо, в което Министерството на регионалното развитие на България иска от Общинския съвет да уреди собствеността на УПИ – частна собственост, попадащи в находище в санитарно- охранителна зона на минерална вода „Хисаря” № 93. 

 От там нататък започват докладните на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, от която най- важната е свързана с утвръждаване на училищната мрежа за новата учебна 2018 – 2019 година, паралелките под норматив и маломерните паралелки. Дали ще има спорове отново за класове, в които има по няколко ученици и за училища, в които има над петдесет ученици, ще стане ясно на сесията. Заседанието на комисията по образование, култура, вероизповедание, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална дейност е на 27 август 2018 година от 16 часа и 30 минути и нейното решение ще бъде от голямо значение. 

 Съветниците ще решат да се ремонтира ли един училищен автобус, а кметът ще даде отчет за изпълнението на годишния план за ползването на дървесина от горските територии на община Хисаря. 

 Още от времето, когато кмет беше инж. Георги Пирянков, започна продажбата на стария железарски магазин в Археологическия резерват. Сега отново ще се определя начална тръжна цена на този УПИ в кв. 112. Според информация, достигнала до нас, най – после се е намерил купувач. Крайна цена на имота от 835.70 кв. м.- частна общинска собственост е 164, 466 лв. 

Един имот в местността „Свлачището” в Старо Желазаре ще бъде включен в програмата за управление и разпореждане с общинската собственост. 

 Ще се вземе решение за доброволно прилагане на регулационен план на седем имота в Старосел, който до сега не е приложен. 

 Една от докладните е свързана с прехвълянето безвъзмездно на язовири, водни площи – публична общинска собственост на общината в ръцете на държавата. Това се прави, според един общински съветник, защото общината няма милиони, за да поддържа потенциално опасните язовири. 

 Има и молба – предложение от Стоян Кюркчийски, който иска от общината 3 300 лв., за да издаде романа си „Петмез”. Тъй като такива средства в бюджета не са заложени, предложението е да му се дадат 500 лв., а той да даде 25 книги на общината. Съветниците ще решат какво ще стане. 

 Три допълнителни докладни са изпратени на съветниците. Едната от тях е за Местната инициативна група и е от осем страници. Тъй като писмата, предложенията, справките изискват отделна статия, ще ви осведомя само какво решение се предлага да се вземе от Общинския съвет:

 „Упълномощава кмета на общината след влизането в сила на заповед №РД09 – 749/ 10.08.2018 на ръководството на УО на ПРСР 2014- 2020 година да попише Запис на заповед, съгласно приложение 1, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 62 248 лв. обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане, съгласно споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 5036 от 20 април 2018 г. за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие подмярка 19.4- Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските районни за периода 2014 – 2020 г., сключено между управляващия орган на Оперативна програма:” Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, управляващия орган на оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 и управляващия орган на оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 от една страна и „Сдружение Местна инициативна група Хисаря” от друга. 

Дано да ви е станало ясно за какво става дума. 

Другата допълнителна докладна е за разрешение от съветниците да разположат шатри за провеждане на „БИОТРАПЕЗА” на 22 септември 2018 година, която е проект от програмата „Пловдив – европейска столица на културата”. Организаторите искат шатрите да бъдат на бул. „Генерал Гурко”, от пресечката с ул. „Васил Петрович” до края на паркинга. 

 И може би най- важното за населението е актуализирането на инвестиционната програма, което предложение идва от кмета.То се отнася до благоустрояване на улици в кв. Веригово с подмяна на водопровод по тях, реконструкция и благоустрояване, реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения на ул. „Климент Охридски” в участъка между бул. „Иван Вазов” и ул. „Априлци”. 

 Преложение има и за кв. Момина баня за реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух” в участъка между ул. „Найден Стоянов” и ул. „Бор”. Субсидията е целева, за капиталови разходи и е 143 209 лв. 

 Заседанието на съветниците на 30 август- четвъртък 2018 година е от 17 часа и 30 минути, ще се проведе в залата на общинската администрация и всеки гражданин може да присъства. 

                                                                                ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ПРЕМИЕРЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА И ГЛАВНИЯТ АСФАЛТОПОЛАГАЩ НА ТЕРИТОРИЯТА – ПРЕЗИДЕНТА НА „ТРЕЙС“

Следваща статия

КАТАСТРОФИРАЛА ДЪРЖАВА!!!

Други интересни