ЕДНО ПИСМО, РАЗМИСЛИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     От Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол пристига писмо до кмета на общината, във връзка с това, че г-жа Гергана Радева- пълномощник на Атанаска Бройер, Димитър  Радев и Илия Ваклев са изпратили сигнал за нарушения, свързани с хотел „Спа  клуб централ”.

 Регионална дирекция за национален строителен контрол е извършила проверка по документи в община Хисаря и на място. Установено е, че към хотел „Спа клуб централ” е изградена едноетажна постройка, функционално свързана с хотела, за която не са представени строителни книжа. 

От община Хисаря са представили екзекутивна документация, в която е нанесена постройката. Пристройката е реализирана преди въвеждането на сградата в експлоатация. 

Сградата е въведена в експлоатация от главния архитект с удостоверение № 12 от 18 август 2008 година.

Затова сегашният кмет на общината не е предприел никакви действия, въпреки разпореждането на Дирекцията за национален строителен надзор.

Екзекутивна документация се изготвя след завършването на строежа. Тя отразява несъществени отклонения от съгласуваните проекти, допуснати от изпълнителя или от лице, определено от възложителя, и съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строително – монтажни работи. 

Документът се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически надзор за част „конструктивна” и от лицето, извършило строителен надзор. 

Цялата документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешение за строеж. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

 Специалисти по Закона за устройство на територията обясняват, че се иска изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта.

    Разпорежданията на началника на РДНСК Южен централен район са дадени с писмо от 2 ноември 2017 година.

     Минават повече от три  месеца и община Хисаря представя  екзекутивната документация от „БИ КЪМПЪНИ” – собственик на хотела с писмо от 9 февруари 2018 година, с изходящ номер 24-00-447 /3/ ,изпратено до Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район.

А кога е изготвена тази документация, след като трябва да бъде неразделна част  от издадените строителни  книжа и къде я търси община Хисаря три месеца?                                             

                                                              Тракийски Cвят

Предишна статия

“Белене”: лъжите от миналото, лъжите от бъдещето

Следваща статия

В Якутии -62 и трескаются градусники!

Други интересни