ЛЮБОВ НЕОБЯСНИМА МЕЖДУ РИОСВ И БИО ЕНЕРДЖИ

Автор: Няма коментари Сподели:

Пловдивският административен съд разгледа административно дело 2903, образувано по жалба и допълнителна молба от фирма БИО ЕНЕРДЖИ, представлявана от Б. Ц. Г. срещу мълчалив отказ на директора на Районната инспекция по опазване на околната среда и водите. 

Заявлението до РИОСВ е подадено на 4 септември 2017 година. С него се иска да бъдат издадени указания по рециклирането и оползотворяването на строителни отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, които осигуряват до 2020 година подготовка за повторната им употреба, включително и за насипните дейности. Б.Г. иска мълчаливият отказ да бъде отменен. 

 Припомняме, че на 23 август 2017 година длъжностни лица на РИОСВ – Пловдив в присъствието на управителя на фирмата, извършват извънредна проверка на обект, стопанисван от дружеството, представляващ стара кравеферма в бивш стопански двор на село Черничево, община Хисаря. 

Резултатите от проверката са отразени в констативен протокол № 0006190 от същата дата, от който е ясно, че е установено замърсяване със строителни /неопастни/ отпадъци: бетон, тухли, изолационна вата, железобетон и смесени строителни отпадъци.

По този повод на дружеството е дадено предписание до 7 септември 2017 година да почисти отпадъците, съгласно изискванията на екологичното законодателство.

От страна на фирмата е подадено възражение с вх. № 2368 от 4 септември 2017 година., с което е поискано от директора на РИОСВ – Пловдив да бъде удължен срокът за изпълнение на предписанието, както и да получи указания за възможностите за оползотворяване и рециклиране на неопасните строителни отпадъци, включително за влагането им повторно на място. 

С писмо с изх. № 2368 от 13 сепетмври 2017 година директорът на РИОСВ – Пловдив е удължил срока за изпълнение на предписанието с 30 дни – до 7 октомври 2017 година, без да дава допълнителни указания по изпълнението му. 

 Една подробност: същият срок – 7 октомври 2017 година е посочен в писмо № 94-00-240 от 30 септември 2017 година, изпратено от Министерството на околната среда и водите, което е осведомено за отпадъците и азбеста в тях. 

Няма да ви разказваме подробно за съдържанието му, защото много добре знаете от статията „Има или няма азбест в Черничево”, пуликувана в този сайт на 28 октомври, какви са нещата. 

Точно в нея правим проверка на писмото от министерството, в което е написано, че ексспертите на РИОСВ – Пловдив констатирали, / цитирам / „опастните отпадъци, съдържащи азбест, са транспортирани до Регионално депо за битови отпадъци – Карлово.

”За съжаление на фирмата, внезапно на 10 октомври 2017 година. контролните органи извършват нова проверка, при която установяват, че предписанието, включително и в удължения срок, не е изпълнено. Съставят акт за установяване на административно нарушение № 57 от 20 ноември 2017 година. Интересно съвпадение е, че точно в този ден в стопанския двор на Черничево при куповете с отпадъци пристига екип на телевизия СКАТ и заснема репортаж, показвайки в него, че не само отпадъците са там, но в тях има и азбест. 

Излиза, че телевизионният екип е бил в Черничево в същия ден, когато пристигат от РИОСВ за внезапна проверка. Според чл. 58, ал. 1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде административен акт. 

Жалбата на фирмата е недопустима за разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено – смята съдът. 

 СЪДЪТ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ БИО ЕНЕРДЖИ” , представлявана от управителя Б.Ц.Г. срещу мълчалив отказ на директора на Районна инспекция по околната среда и водите – Пловдив по заявление вх. № 2368 от 4 септември 2017 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2903 по описа на Административен съд Пловдив за 2017 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд на Република България.                                                                                                                                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

Слънчев бряг на Маджо, Созопол на Маргините и плаж Отманли на Доган

Следваща статия

ХАЙДЕ ДА СИ ПРИПОМНИМ!

Други интересни