В ОТГОВОР НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ – ПОЗИЦИЯТА НА Д-Р ГЛАВЧЕВ- УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Автор: Няма коментари Сподели:

 След като се запознах с коментарите на колегите – наематели /в качеството им на търговски дружества/ в „МЦ-І Хисар” ЕООДг., реших да се възползвам от предоставената ми от вас възможност за отговор, с което се надявам да се изясни истината за създалата се ситуация и да се престане най – сетне със спекулациите по този въпрос. Ще се опитам да опиша най – общо хронологията на стеклите се събития и да отговоря на възникналите въпроси поотделно, въпреки че те в голямата си част са свързани. 

Съгласно ЗЛЗ „МЦ-І Хисар”ЕООД като търговско дружество може да генерира приходи по две направления:

1.Специализирана до болнична помощ:- по договор със Здравна каса- с директно заплащане от пациента, на здравно- неосигурени лица и такива без направление. 

 2. Отдаване под наем на свободните помещения, спазвайки нормативната уредба. 

А тя е определена в „Наредбата за Общински лечебни заведения”, където ясно са описани правата и задълженията на принципала / Общински съвет Хисаря/ и на управителя. В чл. 21 ал.1 точка 18 е уточнено, че Общинският съвет дава разрешение за сключване на договори за наем. 

Проблемът с наемателите възникна още от началото на реформата – 2001 г. с изготвянето и приемането на тези договори от Общинския съвет. Тези договори още тогава не бяха изработени напълно законосъобразни, къде поради краткото време, къде поради неясната нормативна уредба, къде поради други причини. 

Най – общо в тях не фигурираха общите части – коридори, тоалетни, стълбища и т.н. като квадратура, и съответно върху тях не се начисляваше както наем, така и разходите по поддръжка и отопление. 

Още от самото начало изпаднахме в парадоксална ситуация.От една страна МЦ като Общинско търговско дружество , в чийто капитал е цялата сграда , използва за дейността си около 25%, а трябва да я поддържа 100 % –цялата сграда, включително и тези сгради на Здравните служби по селата. 

При това законодателят неслучайно е предвидил свободните помещения да се отдават под наем и така да се генерират приходи за поддръжката.

От друга страна наемателите, които ползват повече от 50 % от кабинетите, нямат ангажимент към поддръжката на сградата, тъй като едните са настанени безвъзмездно /ЦСМП, Социални грижи, Кабелно радио – Хисар, а другите заплащат 1/10 от определения наем -8.0 лв/кв.м. т.е. 80 ст/кв.м., без общи части съгласно чл.102 от ЗЛЗ. 

Тук ще поясня, че чл.102 от ЗЛЗ визира плащане в размер 1/10 само при първоначално сключване на договори с определените лица и не се отнася за последващите, което по – късно установява и съдът, но чак през 2017г./ Кой неправомерно се е възползвал и с чие действие или бездействие / или съдействие/, оставям да прецените вие и естествено, течащото в момент до съдебно производство.

Преди ремонта сградата не беше енергиино ефективна , но е проектирана за централно отопление /котел на нафта/ и не отговаря за друг тип отопление, поради старата електрическа инсталация. 

Още в началото, поради скъпо струващото гориво и високите разходи, ние инвестирахме изцяло собствени /на дружеството средства/ и преработихме цялата система на суров петрол и мазут. Така намалихме разходите за гориво с около 35-40%. Независимо от това, поради неправилното резпределение на тези разходи между ползвателите, произтичащи от същите тези договори, в края на всеки отоплителен сезон на МЦ се падаха почти 50% от разходите за гориво. 

Това повтарям при условие, че ние ползваме не повече от 25% от площта. Тук ще уточня, че се начисляваше само горивото, без заплата на огняра, без амортизации, без ток , който консумира системата за подгряване на мазута, и който не е малко и оставаха изцяло за наша сметка. Начисленията се извършваха на база брой глидери, инсталирани в кабинетите и манипулационните.

Техният брой и размер по мощност е определен на база протокол, изготвен от специализирана комисия още през 1999 г. между Далекосъобщения – Пловдив, Български пощи и СКК Хисар. Аз не съм специалист и да се твърди, че съм определял разходите просто ей така, е меко казано несериозно. 

И така в договорите отоплението остана като фиксирана сума, първоначално от 120 лв.месечно и за 17 г. бе актуализирана еднократно на 160.00 лв. месечно за отоплителния сезон от 2008 г., независимо от постоянно нарастващите цени. Това положение се запази до ден днешен, поради отказа на наемателите да подпишат новите си договори.Какво излиза? Всички ползват сградата, а МЦ покрива разходите по поддръжка и 50% от отоплението. 

Няма как, естествено, това да не се отразява негативно на финансовия ни резултат, поради което през всичките тези години съм алармирал Общинския съвет да вземе мерки и промени наемните отношения. Сами разбирате, че всичко това остана без резултат, а решенията, предлагани от мен, се отхвърляха с репликата на бившия председател на Общински съвет : ” Има си управител, да се оправя!” 

 Да, така беше най – изгодно за целия Общински съвет, но той по този начин публично отказваше да вземе важно решение, с което да намали загубите на МЦ и да прекрати незаконното финансиране на частни търговси дружества , каквито са наемателите, чрез наемите. За съжаление такова е било отношението на принципала към собственото му дружество през всичките тези години.

 Нещата продължиха така до 2013 г., когато се започна санирането на сградата по проект „Енергийна ефективност”. Точно от тогава личните лекари едностранно спряха да си плащат разходите за отопление. Това продължи и през следващия отоплителен сезон -2014/2015г. Само този факт е достатъчен да направи договорите им за наем невалидни . Неколкократно бяха призовавани да изпълнят задълженията си по договор, включително и писмено – с официални покани, но резултат нямяше, защото според тях сградата не трябва да се отопля и не трябва да се поддържа, и че санирането на сградата по този проект е никому ненужно. 

 Съответно уведомих Общинския съвет и отново поставих въпроса за актуализиране на договорите и в тях да бъдат включени общи части и пропорционално разпределение на разходите спрямо ползваните площи, като разходите се изчисляват за всеки месец според направените плащания по фактури. За точното изчисление на общите части бе нает лицензиран оценител и изготвена официална оценка.

Тогава за пръв път Общинският съвет взе решение да се изготвят нови договори съобразно нормативната уредба. Тези договори се изработиха от юриста на Общинския съвет, под контрола лично на председателя на Общинския съвет. Тук е обяснението на факта защо сега се атакува настоящия председатеел на Общинскя съвет. Защото той единствен до момента изпълни задълженията си, защитавайки общинската собственост. 

 Спазвайки законно установения срок, бяха изпратени уведомителни писма на всички за прекратяване на старите договори и им бяха предложени новите. Някои от тях спазиха срока и подписаха договорите си, а други – д-р Славчо Иванов, д-р Тинка Дончева, д-р Мирослав Павлов, д-р Весела Чалъкова и д-р Канев отказаха. Изпълнявайки задълженията си на управител, и за да не бъда обвинен в безстопанственост, не ми остана друга възможност, освен решаване на спора в съда. 

 Така на първа инстанция спечелихме срещу : д-р Славчо Иванов, д-р Тинка Дончева , д-р Мирослав Павлов и д-р Канев и загубихме срещу д-р Чалъкова / мотивите няма да коментирам, но вероятно ще има ново дело / . Д-р М. Павлов пожела и сключи предложения му договор, а срещу другите отидохме на втора инстанция – Окръжен съд – Пловдив, който потвърди решението на Районния съд. Така в момента с влязло в сила решение на съда са д-р Славчо Иванов, д-р Тинка Дончева и се чака за д-р Канев. Решението е крайно и окончателно, в мотивите ясно и точно е казано, че чл. 102 от ЗЛЗ е неприложим за тези лекарски практики, и че наемателите трябва да освободят заеманите от тях помещения, да заплатят направените разходи по делото и съответно наемите си, но забележете – по пазарни цени.

За целта наехме отново лицензирана фирма оценител, която направи съответната оценка и тя е 5.0 лв/кв.м. без ДДС. Само за сравнение ще добавя, че в гр. Баня е 5.0 лв/кв.м. без ДДС., а гр. Карлово е 6.0 лв/кв.м. без ДДС, да не говорим в гр.Пловдив и това е така от години. Като временно изпълняващ длъжността управител, аз съм длъжен да изпълня решението на съда, за което съм уведомил Общинския съвет. Същият на два пъти отказва да вземе решение и отложиха вземането му на следваща сесия. И искам да напомня, че тези лекари не са подавали молби за нови договори, така че изчезнали договори няма.

До тук с фактологията. Що се отнася до зададените въпроси отговарям следното: 

*Плащали ли са редонвно задълженията си по договор личните лекари? Отговорът е НЕ. ТЕ заплатиха дължимите суми за парно чак през 2015 г./естествено с лихвите/, след като вече бяха заведени съдебните искове. Това е установено и от вещо лице, назначено от съда.

*Законни ли са монтираните водомери и електромери в кабинетите на личните лекари? Твърдо заявявам, че монтирането на същите още през 2001 г. НЕ Е извършено от органите на ВИК и ЕНЕРГО /EVN/, КАКТО И ОТ ДРУГИ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗА ТОВА ОРГАНИ. Както тогава, така и до ден днешен, няма и издаден никакъв валиден протокол нито за монтаж ,нито за проверка за изправността на същите, наи- малко, защото тези електромери и водомери не съществуват в базата данни на ВИК и EVN. Тази е причината в новите договори да се появи клауза контролните електромери и водомери да се монтират от оторизиран представител на съответните организации и наемателите да заплатят услугата. Естествено, че това е причината, /наемателят заплаща/ клаузите в новите договори да са неприемливи. Те ще станат приемливи, само ако отново за всичко заплаща Медицинският център.

*Защо не е имало последващи конкурси след първоначалното ми избиране?” Аз самият съм поставял този въпрос. Факте, че аз сам не мога да си обявя конкурс. Факт е, че на проведения тази година конкурс нямаше кандидати. Не виждам при тези обстоятелства с какво биха се променили нещата. Надявам се искренно на предстоящия да има новоизбран.

*Защо напускам? Причини колкото щеш, но основно, защото имам други бъдещи планове за професионалното ми развитие.

*Защо се съгласих да изпълнявам временно длъжността?” Защото липсата на нов управител може да стане причина за заличаване на дружеството, а аз не желая това.

*За приходите на Клиничната лаборатория:Няма нищо неверно в отчетените резултати. За предоставяне на пълен пакет лабораторни изследвания на населението от години имаме договор за съвместна деейност с една от водещите лаборатории в Южна България, а именно – лаборатория „ Писанец”. По този начин на населението е осигурено извършването на високо специализирани , микробиологични и други изследвания, които за нас е нерентабилно да поддържаме. Техният висок брой е само добър атестат за свършената от нас работа.

В този ред на мисли и аз ще си позволя да задам няколко въпроса. След като отчетът на „МЦ-І Хисар”ЕООД е публичен и достояние на всички, не е ли редно и най – малко морално, да се обявят и финансовите резултати на търговските дружества на наемателите? След като 17 години ползват общинска собственост и заплащат 1/10 от определения наем, мисля, че трябва да научим за това какви приходи и разходи генерират. Може да се окаже, че са социално слаби и не могат да си позволят да заплащат целия наем, а може да се окаже и друго, съдейки по данъчните декларации, които отчитат. По този въпрос едва ли има някой, на който да не е ясен отговорът.

*Защо твърдят те, че дейността им била социална? Може би аз не знам, но не съм чул на някой пациент да е взета 1/10 от потребителската такса, или да му е опростена такава, както и преглед, което мисля, че е логично, ако е вярно, разбира се. 

*Твърдят, че съвестно плащали всички данъци и такси на общината. Ще задам още един въпрос към пациентите! –Уважаеми пациенти, получавате ли редовно касови бележки за извършените от вас плащания и ако не, ЗАЩО? Това е отговора ми на въпроса за плащаните данъци на общината. Мога да кажа със сигурност, че редовно работи само касовия апарат на МЦ и на аптеката и това е констатирано от множество проверки.

*На въпроса как се формират начисленията за парно? Тъй като те отказаха да сключат новите си договори, в които всички разходи се начисляват като процент, съобразно квадратурата на ползваните помещения, в едно с общите части, месец за месец, на база направените плащания по фактури, то за тях не остава друга възможност, освен начисленията им по старите договори, които са твърда сума -160.00 лв. за месец през отоплителния сезон.

*По въпроса за работното време на специалистите. То е тясно свързано с търсенето от страна на пациентите. За да идват повече, трябва да има и съответно търсене. Това е основен пазарен механизъм. Специалистите в конкурентните МЦ, които вие много харесвате, идват, само ако има записани по няколко пациента, да не говорим, че идват различни лекари. В този ред на мисли, смятам, че имам право да задам въпроса за работния график на личните лекари и как осигуряват неотложната помощ, която са длъжни да осигуряват по договор, в извънработно време, и за която получават финансиране от Здравната каса. Въпроса ми е и към пациентите. Има ли някой от вас, който да е обслужен след 16.00 ч. в работните дни, има ли някой, който да е прегледан през почивните дни – събота и неделя? Въпросът е разбира се риторичен, а отговорът се крие в журналите на Бърза помощ / ЦСМП –Хисар/, тъй като всички вас ви пренасочват именно там. Това лесно се установява, стига да има заинтересувани.

*Кой иска да фалира Медицинския център? Уважаеми пациенти, за да разберете истината, не е необходимо да слушате кой какво говори, а кой какво прави. Още от самото начало, поради факта, че трябвало да плащат наем, макар и смешен, личните лекари ни заплашваха, че ще фалират МЦ.Трябва ли да го доказвам? Естествено, че не. Въпреки, че нямат законово право, вие пациентите най- добре знаете за упражнявания върху вас натиск да не посещавате специалистите от МЦ, да не посещавате клиничната лаборатория, защото били неверни резултатите, да не посещавате ренгена, защото нямал лиценз и бил вреден, въпреки че всички знаят, че това са неистини. Всичките диагностични звена отговарят на най – съвременните изисквания, притежават необходимите лицензионни документи и участват във всички възможни външни и вътрешни контролни механизми по изискване на РЗИ и НЗОК. Но това оставям на тяхната съвест и на вашата преценка. Не се поддавайте на техните изнудвания, манипулации и заплахи, а си потърсете правата! На въпроса как това да стане, отговорът е лесен – обърнете се към следствените органи от извършващото се в момента до съдебно производство срещу неизвестен извършител. Адресът е ясен, стига да искате.Избягвайки умишлено от услугите на специалистите от МЦ, по причини непрофесионални, вие ставате част от механизмите за фалиране на МЦ. А той е ОБЩИНСКИ – тоест ТОЙ е ВАШ.

*Тук ще отговоря и на въпроса кой иска да приватизира МЦ? Отговорът отново е лесен – този, който се опитва да го фалира! Ще ви дам и доказателства. През изминалите 17 години от старта на реформата, единствените, които са заявявали писменно, че желаят да приватизират части от МЦ, са същите тези лични лекари , които при всяка смяна на общинското ръководство внасяха такава молба. Не беше толкова отдавна времето, когато лично д-р Иванов в почивен ден беше отворил вратите на МЦ на хора, желаещи да приватизират, в едно с един вече бивш общински съветник, без да има това право.

*Що се отнася до това, че МЦ работил, за да получават заплати д-р Главчев и още двама, Уважами господа, никога още от създаването на МЦ, в него не е работил само „ д-р Главчев и още двама ”. Що се отнася до мен и моята заплата, тя е публична и представлява 350% от средната работна заплата на МЦ и % от заработката като специалист- акушер- гинеколог – така както е по ЗЛЗ, което означава, че е зависима от финансовия резултат на дружеството. Това е известно на всички, които са се интересували. Това, което не знаете е, че през всичките тези години още от 2013 г. едностранно съм се отказал и намалил наполовина процента от приходите ми като акушер- гинеколог.

През последните 2 г. този % е = на”0” и заплатата ми се изчислява на 250 %/вместо 350. Не използвам служебен телефон повече от 2-3 години, не съм ползвал командировъчни поне през последните 9 -10 години. За повечето административни нужди на МЦ съм ползвал личния си автомобил, през по –голамата част от времето, през което съм бил управител. Това съм направил съзнателно, имайки предвид финансовите резултати на дружеството. Това е лесно да се провери и го казвам, за да отговоря на голословните нападки, непочиващи на никакви факти.

През всичките тези 17 г.от създаването в МЦ освен мен са работели и работят много качествени специалисти – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборантки , санитарки, огняри. Първоначално бяхме само трима специалисти с ренгена и клинична лаборатория. Само за 1-2 години стигнахме да 10 специализирани кабинети. 

Всичките те са също така и много добри хора, с които изградихме един много сплотен и работоспособен колектив, за който през годините никой не се замисли как се чувстват , получават ли добро възнаграждение за наистина всеотдайния си труд. Независимо от изключително враждебната среда, в която е функционирал и функционира Медицинският център, естествено е намалил дейността си и към момента в него работят 20 души, но на пук на всичко оцелява, благодарение техния упорит труд.

Вместо това тяхната съдба като част от МЦ винаги е била разменна монета при вземането или отказа от вземане на решение по нечие политическо решение. Най – вероятно така ще бъде и сега. Предстои да видим как ще гласуват общинските съветници и кой ще застане зад чисто корпоративни решения, които ощетяват общинсата собственост. Дано да греша!

*На въпроса дали съм „ Падишах” ? 

Ще отговоря: Не знам, преценете вие. Аз от комплекси, видения и сънища не разбирам. Все пак съм гинеколог и с други специалности, разбира се, но не и психиатър .*Дали има надежда? Смятам, че да, но произтичаща само от факта, че всичко това става пред погледа на Прокуратурата. 

                                                                                                           ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ИСКАНЕ ЗА НЕЗАБАВНА ЧОВЕШКА СПРАВЕДЛИВОСТ!

Следваща статия

Бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев…

Други интересни