…България с уран, замърсяваме яз. „Тисаврос” в Гърция!

Автор: Няма коментари Сподели:

яз. „Тисаврос”

България замърсява с уран един от най-големите язовири в Европа – „Тисаврос” –Северна Гърция, заяви пред Фрог нюз минният инженер д-р Иво Узунов.

Д-р инж. Иво Узунов заедно с инж. агр. Илия Бачев описват цялата картина на замърсяване с уран у нас.

Основната част от радиоактивните води са следствие на неправомерната ликвидация на уранодобивната промишленост в България, базпрецедент в световната миннодобивна индустрия. Уранодобивът е прекратен по лансирана версия за нерентабилност на находищата без финансово-икономическа обосновка, без проектно-сметна документация и заедно с АЕЦ Козлодуй – опасени за околната среда. Претекст, бурно подкрепен от някои „велики еколози“ и „екологични организации“, незнайно защо, сега услужливо мълчат относно съвременните екологични последствия от тази ликвидация.

 До 1992 г. в  страната са функционирали 37 бр. уранови рудници и геологопроучвателни обекта. Ликвидацията е проведена чрез затваряне  устията на разкриващите минни изработки, разрушаване на надшахтните кули, ликвидиране на надшахтното оборудване, разпродажба и разграбване на миннодобивните машини и съоръжения, разрушаване на инфраструктурата до превръщане в призрачни останки  на изоставените административни сгради и сградите за комунално-битово обслужване на работещите в миннодобивните и геологопроучвателни предприятия.

Същевременно остават нерекултивирани десетки хиляди декара рудни насипища и радиоактивни площи, повлияни от рудодобива в районите на Старопланинската, Средногорска и Родопска уранодобивни области.

Таблица №1

Активност на част от проблемните радиоактивни водоизливи на територията на Р. България 

Разкриващи

Минни изработки

 

Находища

 

Активност на изливните руднични води

Ест.U (уран)

Обща α-активност

Обща β-та активност

Bq/m3

В пъти

над МДН

Bq/m3

В пъти

над МДН

         Bq/m3

В пъти над МДН

Щ.№9

„Елешница”

76 550

1 0,20

11 269

2 2,54

17 380

8,69

Щ.№93

„Сеславци”

41 400

5,52

6 175

3,09

Щ.№19

„Наречен”

45750

6,10

13 603

6,80

Щ.№3

„Селище”

79 225

1 0,56

13 838

6,92

Щ.№1

„Сугарево”

174 750

2 3,30

23 361

1 1,68

Дъно к-ра

„Сенокос”

213 400

2 8,45

40 073

2 0,04

МДН*

7 500 Bq/m3

500 Bq/m3

2000 Bq/m3

МДН*- Максимално допустими норми съгласно НАРЕДБА № 1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България.

Основен проблем за местното население и околната среда остават безконтролно разливащите се радиоактивни руднични води от ликвидираните уранови рудници. Например, рудничните води от двете шахтни полета на находище „Елешница“ се изливат от устието на щолна №9 (щ.№9) с концентрация на естествен уран над 10 пъти, обща α-активност – над 22,5 пъти и обща β-активност – над 8 пъти по-високи от максимално допустимите норми (МДН) за радиационна защита и безопасност (Табл.№1), като за една година се изнасят от земните недра и разпространяват на повърхността около 2 тона естествен уран. Една част от тези количества се отлагат в определени участъци от хабитата на ЗЗ BG0001021 – Река Места, а останалите количества се вливат в един от най-големите язовири в Европа – яз. „Тисаврос”–Гърция. Освен това, върху площадката пред устието на щолната са отложени утайки със средна относителна активност на естествен уран около 7 500 пъти над МДН. Аналогични са резултатите и за водите от останалите находища, разположени в Старопланинската и Родопска уранодобивна област, като концентрацията на естествен уран в изливните руднични води от находищата в Струмския басейн достига до над 28 пъти, а общата β-активност – до 20 пъти над МДН. За водите от щ.№3 – находище (н-ще) „Селище“  и щ.№19 – н-ще „Наречен“ тези стойности са значително над 6 пъти по-високи от нормативните показатели за радиационна защита и безопасност (Табл.№1). 

По прогнозна  оценка до момента  с рудничните води от ликвидираните рудници са изнесени и разпространени на повърхността стотици тонове уран и съпътстващи го радиоактивни изотопи. Това са естествени процеси, които за някои находища ще продължат десетки, а за други –  стотици години. 

Една част от тези количества са отложени и продължават да се отлагат в речните тераси на р.Искър; р. Марица; р. Места и р. Струма, а останалата част се изнася извън територията на страната в посока Гърция и Турция. Очаква се, чрез натрупване във времето да се образуват радиоактивни полета с неограничени размери, превръщащи речните долини в пустеещи, негодни за обитаване райони. 

След прекратяване на геотехнологичния добив на уран от водоносните пясъчници в районите на гр. Пловдив, гр. Хасково и гр. Ямбол, върху обща площ  от над 11 000 000 кв.м. в дълбочина на находищата са изоставени десетки хил.куб. метра технологични разтвори с високо съдържание на свободна сярна киселина и тонове разтворен естествен уран. В условията на неконтролирано движение, тези количества продължават да замърсяват подпочвените води във водоносните масиви от  посочените географски райони. От тук опасността да превърнем едни от най-плодородните територии в България в пустиня е много голяма. За сравнение Германия, която е в процедура по закриването на производството на електроенергия произведена от атомни централи до 2022 г., продължава извличането от земните недра на вече разкритите  уранови руди до пълното им изчерпване. След това ще премине към технологично дезактивиране и затваряне на мините, така че да няма опасност от радиационно замърсяване и предизвикване на екологична катастрофа, такава каквато се случва у нас. 

От всички радиоактивни водоизливи на територията на страната, към момента функционират само две съоръжения за очистка на замърсени с уран руднични води по стара технология, използвана за добив на уран по геотехнологичния метод за подземно излужване. 

За дълбоко дезактивиране на такива води вече е разработена съвременна технология с пълна механизация и автоматизация на технологичните процеси, и висока гаранция за поддържане концентрациите на радионуклиди, тежки метали и др.токсични съединения в пречистените води по-ниски от МДН. Технологията е конкорентноспособна на останалите варианти, включително търсене на нови водоизточници за водоснабдяване на населените места и урбанизирани територии от географските райони с развит уранодобив от близкото минало. 

Разработената иновативна технология за дезактивиране и пречистване на радиоактивните води е известна на заинтересованите органи. Технологичните параметри и постигнатите резултати са докладвани пред два експертни съвета: през 2014 г.- към бившето Министерство на икономиката и енергетика и през 2016 г.- към Министерството на икономиката. Входирано е становище в Комисията по околната среда и водите към 43 Народно събрание, но до сега няма конкретен отговор от сезираните институции.

Освен тази технология  са разработени и качествено нови продукти на основата на минерални соли за пречистване на човешкия организъм на клетъчно ниво от естествени радионуклиди, тежки метали и токсични органични съединения. Тези продукти ще защитят здравето на хората, както при изтичане на радиация от аварирали атомни съоръжения, така и при друг вид радиоактивни замърсявания.

https://frognews.bg/novini/skandal-polovin-balgariia-uran-zamarsiavame-iaz-tisavros-gartsiia.html

Предишна статия

Предлагам да не се притесняваме за сметките ни за ток и вода!

Следваща статия

ЛИКВИДИРАЙТЕ ДЪРЖАВАТА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ!

Други интересни