Цирк в залата на общинската администрация

Автор: Няма коментари Сподели:

    Това са коментари на читатели. Те не са знаели, че циркът снощи е репетирал и тогава е излязъл на манежа в залата на общинската администрация. Кой ги е сложил половин час преди сесията? Кой, освен някой, който иска хората да не се научат и да не дойдат на тази извънредна сесия? Тя беше с една единствена точка в дневния ред . Но прочете най- напред за какво трябваше да стане дума на тази сесия.

28 от някой знае ли?

12 Октомври, 2017 | 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № 375 Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. Относно: точка „Седемнадесета” – Докладна записка относно искане за разсрочване на задължение – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, , Общински съвет гр. Хисаря Р Е Ш И : Частично опрощава задължението на „Натура фит” ЕООД , като същите се изчислят на база 1/5 от отчетната стойност ведно със законната лихва. МОТИВИ: Общински съвет Хисаря, намира че сумата, която е начислена като такса за битови отпадъци на „Натура фит” ЕООД, е прекомерна с оглед факта, че има само два контейнера разположени в дружеството, в които биват генерирани отпадъци. С оглед на това обстоятелство, че се предлага услуга, касаеща битови отпадъци, събирани в два контейнера на територията на дружеството, Общински съвет Хисаря, освобождава юридическото лице частично от заплащане на такса битови отпадъци, като дължимата сума годишно, след опрощаването, да се изчисли на база 1/5 от отчетната стойност, ведно със законната лихва, така както е било през 2014г. Общ брой общински съветници – 17 – “за” – 8 Присъствали – 12 – “против” – няма Гласували – 12 – “въздържали се” – 4 ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Петко Петров/

29 от днес

12 Октомври, 2017 | 16:56

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната, чл. 36, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на извънредно заседание на 12.10.2017 год. от 17.30 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. 1. Докладна записка относно връщане за ново обсъждане на Решение № 375, взето с Протокол № 42 от 05.09.2017 г. ГАТЬО СУЛТАНОВ Председател на Общински съвет-Хисаря

  

Според наши информатори, снощи в един известен хотел на двама съветници се е състояла среща с тайни гости- хора, от които днес трябваше да зависи дали докладната ще мине или не. 

И днес .- 12 октомври 2017 година, в 17 часа и 30 минути в залата влязоха петимата съветници на ГЕРБ, двамата на „Коалиция за Хисар”, трима от БСП, един от НФСБ, трима от Партия на зелените и един от „Промяна”. Така със шестнадесет присъстващи сесията можеше да започне.

    След предложението на дневния ред, започна гласуването, за да бъде одобрен.  Атанас Кукувски лидер на СДС и Пенчо Шапков- лидер на БСП гласуваха „въздържал се.”  Всички от ГЕРБ  – инж. Пенка Ганева, Бойко Гавраилов, Васил Пендев, д-р Александър Александров, Стоян Найденов и Борис Витев от Коалиция за Хисар бяха против влизането на тази докладна за разглеждане. Интересното е, че д-р Александров, който на редовната сесия гласува да не се опрощават данъците и показа достойно поведение, защо днес беше на обратното мнение? Притиснат ли е, или това е лично негово становище?

Гатьо Султанов от „Промяна”, инж. Ненко Костов от Национален фронт за спасение на България, инж. Пирянков, инж. Макавеев, Митко Нейчев от Партия на зелените, Мария Мустакова и инж. Пенка Рахова от БСП гласуваха „за”. 

И в това време, един наблюдателен съветник видя, че съветничката от БСП Ива Вълчева е в  цветния двор на общината.  Закъсняла  ли е ?  Или такава е била уговорката – един от БСП да го няма? Затова, когато започна гласуването, сметката беше осем на осем, а това значи, че няма мнозинство от девет човека, което значи, че дневният ред не е приет. А щом няма дневен ред, няма и сесия.

    Докато вървяха обясненията, стана ясно, че е допусната грешка от администрацията при придвижването на решението от Общинския съвет до Областния съвет и обратно до кмета на община Хисаря. Поради участие на кмета в национални срещи и отсъствнието и няколко дни, то е дадено на инж. Дойкова на 23 – тия ден. Тя го връща за преразглеждане, а председателят на Общинския съвет – за отмяна.

    Има ли право Общинският съвет да опрощава данъци? Не се ли превръща той в едно частно дружество, което се управлява от външни сили? Защо съветниците от ГЕРБ подкрепят фирмата на член на Изпълнителното бюро на БСП? Все въпроси, на които обществото търси отговорите.

 Решението остана в сила и само кметът – инж. Пенка Дойкова може да продължи по- нататък този въпрос. Това може да стане по съдебен път, в Административния съд в Пловдив. Не е ли време инж. Дойкова точно сега да покаже силна ръка и да защити интересите на общината?

А какво мисли за случилото се председателят – Гатьо Султанов? Ще го потърсим за коментар и мнение.

                                                                                                                   Тракийски Cвят

Предишна статия

„БЛОКИРАНА“ В „КОНЦЛАГЕРА“, ЗАРАДИ ИСТИНАТА. ТУК СЪМ, БРЕ, БОКО & ШИШИ! ДЕКА ВИ Е „ВЪНШНОТО“, НЕ СЕ ТУТКАЙТЕ, ЧЕ ВИ ИЗПРЕВАРИХ!

Следваща статия

Уважаеми господин посланик…

Други интересни