Тайни доклади за погрома срещу КТБ отиват в САЩ и в ЕК

Автор: Няма коментари Сподели:

Укривани досега доклади, разкриват анализи на състоянието на фалираната КТБ през лятото на 2014 г. НПО „Ние, гражданите” се е сдобило със секретните документи и разкрива процеса и доказателствата по вземане на решение за ликвидация на КТБ АД.

Тайните доклади са от десетдневната проверка на консултантските дружества „Делойт”, „Афа” и „Ърнест енд Янг” и споменавания, но никога обсъждан Доклад на надзорната инспекция на БНБ в КТБ от 27.10.2014 г.

                                                       ЛЪЖА ИЛИ ИСТИНА?

 Това не е невинната игра. Това е игра със съдбата и мечтите на хиляди българи.

Това е целта на тригодишната война, която водим с държавните институции, подкупната изпълнителна и съдебна власт, прокуратурата и зависимите медии.

За тях – това е казусът – пирамида КТБ и материалните облаги от него.

За нас – вече не става въпрос за пари. Или не само за нашите пари, ограбени от жалка пародия на отговорни политици и магистрати. Става въпрос за изконни права – на справедливост, достъп до правосъдие, прозрачвост, защита на права и собственост – точно както пише в Българската Конституция, над която лицемерно са се клели.

 Зад тях са всички държавни институции и държавната принуда, преминаваща през слугинажа на „независимите” прокуратура и Национална атенция по приходите.

 Зад нас – все повече българи. Които разбраха и оцениха алтруиустичната дейност на нашата организация, НЕспонсорирана от никого, НЕкупена от никого, НЕдействаща в името на лични цели и облаги.

 Точно затова в течение на три години сме имали мълчаливата и често анонимна подкрепа не само на нашите членове, но и на редица държавни служители, включително и в БНБ, на банкови служители и бизнесмени, лекари, магистрати,  пенсионери.

Именно с тяхната подкрепа получихме и липсващите документи, които да дооформят пъзела и да дадат отговор на въпроса КОЙ нападна банка КТБ, КОЙ приложи предварително разработения сценарий за ликвидацията и ограбването й, ЧИЯ ръка натисна спусъка, КОЙ официализира решението за ликвидация на банката на българския бизнес и гражданите? КОЙ ограби активите на банката и, следователно нас и всички българи.

 През тези три години нашите членове бяха масово подложени на тормоз от прокуратура, регулатори, различни държавни служби и най вече НАП всеки път, когато потърсеха правата си. Верижни ревизии и запори преследваха не крадците на активите на КТБ, а ограбените фирми и граждани. Безотчетната и безконтролна НАП се превърна по аналогия с Прокуратурата във втората най-важна държавна бухалка, универсално средство и инструмент за принуда, защита срещу която няма в условията на зависима съдебна власт.

 Поради това НПО „Ние, Гражданите” подава чрез посланика на САЩ в Р България жалба-молба за разследване в контекста на глобалния щатски закон Магнитски на политически лица, магистрати и институции в България за упражнения от тях натиск, принуда, рекет срещу наши членове обявили, публикували, изказали се против мафиотските корупционни операции по ликвидирането и ограбването не само на активите на КТБ, но и пряко и непряко на десетки и стотици хиляди граждани на Р България.

НПО „Ние,Гражданите” подкрепя жалбата си с анализ на процеса и доказателствата по вземане на решение за ликвидация на КТБ АД въз основа на новополучени документи – тайните доклади от десетдневната проверка на консултантските дружества „Делойт”, „Афа” и „Ърнест енд Янг” и споменавания, но никога обсъждан Доклад на надзорната инспекция на БНБ в КТБ от 27.10.2014 г.

Всички документи са изпратени на Държавния департамент на САЩ, посолствата на страните членки на ЕС в София, както  и в Европейската комися.

 Информация за постановката:

Автори на сценария за ликвидация на КТБ – щаб-квартирата на ДПС с определено сътрудничество на други „зависими”политици, изявили се с изказванията си  на срещите при президента. Подготовка – в периода от средата на 2013 г. до юни 2014 г.

Главен изпълнител на мократа поръчка – спусъкът – Главният прокурор на Р България Сотир Цацаров.

Подизпълнителите – слугинажът – гуверньорът на БНБ Иван Искров и подуправителите и членове на УС на БНБ – Димитър Костов, Калин Христов, Нели Кордовска, Нина Стоянова, като цяло УС на БНБ

Със съдействието на политиците и депутати Делян Пеевски и неговите медии, Лютви Местан, Петър Чобанов, Румен Гечев, Атанас Мерджанов, Сергей Станишев, Михаил Миков, Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Десислава Атанасова.

Финализация на процеса по ликвидация на КТБ – Председателят на ВАС Георги Колев и зависими съдии от ВАС и СГС; зависими синдици и напълно подчинени на министъра на финансите Вл.Горанов синдици и Председател Р. Миленков и членове на УС на ФГВБ.        

 Фактите за състоянието на КТБ към 20.06.2014 г.

1.По отношение на вида проверки, извършени в КТБ. Твърдения и факти.

 – Временна комисия по бюджет и финанси на 43 НС – , Протокол № 1/31.10.2014 г.

…Л.Павлова: Защо взехте решение да се направи Надзорна инспекция, а не одит по международните одиторски стандарти? Защо загубихме времето да правим Надзорна инспекция, която има недостатъчен обхват, не се спазва от международните одитни стандарти и кое наложи промяната на методиката/стр.27, стенограма/

…Н.Кордовска ….” последната извършена надзорна инспекция началото на юли и средата на октомври. Тя както виждате, няма да влизам в подробности е на три етапа с доста широк обхват. Изрично е посочено, че тя  е уникална в случая. Тъй като както по отношение на обхвата си, така и като продължителност и състав на екипа, който наброяваше 22-ма души. Като по всяко време, всеки ден от посочените етапи на място имаше по 8, 9 до 10 човека. Като обичайната практика е между трима и шест човека не повече. Тоест тук за целите, които бяха поставени и обхвата виждате се, че е извършена необичайна по рода си инспекция на място.

Що се отнася до част от обхвата, който включи и проверка на свързаните лица. И по точно да се потвърди, дали и в каква степен докладваните свързаности, които всяка банка в България е длъжна да докладва в отчетите си към БНБ банков надзор, съответства на реалното състояние на нещата в Банката беше извършен един изключително подробен анализ. Констатациите и изводите са вътре. И отговора на вашия въпрос се съдържа в самите заключения на инспекцията. Тук е важно да кажа, как проверяваме свързаност. Да свързаност  се проверява задължително и всяка банка трябва да докладва в отчетите си големи и вътрешни експозиции, най-общо казано по съответните членове на Закона за кредитни институции.               

От януари месец тази година, включително е в сила и регламент 575, което е част от пакета сирди 4. И задължително банките трябва да съобразяват и разпоредбите на този регламент отделно. …. Така че включително и тези указания са били част от процедурите, които надзорниците на място е трябвало да проверяват /ст. 64-65/.

 Иван Искров: На 11.07.2014 г. на заседание на Комисията по бюджет и финанси в На­родното събрание БНБ за основните резултати от 10-дневния частичен преглед на активите на КТБ и търговска банка „Виктория” и резултатите от Надзорната инспекция на КТБ ; и на Четвъртото заседание на 43-то Народно събрание на 31.10.2014 г. : Констатациите и заключенията в доклада от проведената надзорна инспекция в периода 7 юли – 14 октомври 2014 г. потвърждават изводите, направени в резултат на докладите на одиторските компании за анализ и оценка на активите на КТБ, а именно, че контролните и ръководни органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнеспрактики, като по този начин в продължение на години са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. Ето защо и този доклад е изпратен на Софийската градска прокуратура./стр.13/

                                                     ПЪЛНА И НАГЛА ЛЪЖА!

 Резултати от Доклада от надзорна инспекция с изх. № БНБ-125089/27.10.2014 г. в Корпоративна търговска банка на Управление „Банков надзор”, Дирекция „Надзорно  наблюдение на кредитните институции”:

 по отношение на свързаност:

 Към анализираните периоди /31.12.2013 г. и 30.06.2014 г./ не бяха установени експозиции, които да надвишават максимално допустимия праг за голяма експозиция от 25 % спрямо собствения капитал на банката” /стр.14/

….Проверено е и спазването на ограниченията по чл.45 от ЗКИ, касаещи експозиции към администратори на банката, акционери, притежаващи акции с повече от 10 % от общия брой на гласовете в общото събрание на институцията и др. видове експозиции, при което инспекцията не е установила нарушения в докладваните от банка КТБ данни към 31.12.2013 г.

Поисканото от инспекторите становище от страна на Дирекция „Надзорна политика” в Управление „Банков надзор” във връзка с установените отделни групи свързани лица на основание на различни критерии и твърдения за висок риск от концентрация на кредитния портфейл, гласи, че „формираните експозиции не попадат пряко в обхвата на регулациите по чл. 45 от ЗКИ, поради което същите не са докладвани в надзорните отчети по чл.45”. /стр.15/.

  по отношение на обезпечения:

На база предоставените на инспекцията на БНБ копия на документи в кредитните досиета инспекторите установяват следните различни типове обезпечения, учредени в полза на банката, по експозиции, представляващи 64,96 % от извадката от малко над 3,7 млрд.лв.

– обезпечени със залог на ценни книжа /реален залог с предаване на временните удостоверения в банката или залог по ЗОЗ на дялове от капитала на дружества/ – кредити за 338 337 034 лв, или 9,12 % от извадката;

– обезпечени със залог вземания по разплащателни сметки, учредени по ЗОЗ – 427 504 242 лв или 11,52 % от извадкага;

– обезпечени посредством особен залог на търговски вземания по ЗОЗ – 359 552 111 лв = 9,69 %;

– обезпечени посредством договорни или морски ипотеки и/или особен залог на машини,  съоръжения, оборудване, търговски предприятия, стоки в оборот и др., учредени по ЗОЗ – 270 869 638 лв = 7,30 %;

– обезпечени с повече от един вид обезпечение – 1 013 871 275 лв = 27,33 %;

– за експозиции, представляващи 35,04 % със стойност 1 300 272 629 лв от кредитната  извадка не са били установени налични документи в кредитните досиета…/стр.6/.

 по отношение на състоянието на кредитния поргфейл на КТБ:

 “Към 30.06.2014 г. кредитният портфейл на банката е формиран предимно от редовно обслужвани кредитни експозиции, при минимален дял на просрочени задължения, съпоставен с общата балансова стойност преди обезценка.” /стр.6/

„В процеса на инспекцията беше прегледана извадка от кредити /3 710 407 хил.лв./, представляваща 67 % от кредитния потрфейл /5 549 240 хил.лн./ със следните характеристики /за уточнение: на инспекцията е дадена задачата да обследва състоянието на същите активи, които са дадени за анализ на консултантските дружества/

 1. Значителен дял от извадката е формирана от предоставени с инвестициона цел кредити, вкл. за покупка на акции/дялове от капитала на трети лица.

 2. Поради наличието на преобладаващ дял инвестиционно финансиране от страна на банката, все още съществена част от дължимите плащания по главница са в гратисен период /46,58 %/. Независимо от това, се установиха предсрочно погасени задължения по главници в размер на 76 480 хил.лв. Друг фактор, който би могъл да окаже влияние върху очакваните погашения и качеството на кредитния портфейл, са сключените през м.юни 2014 г. анекси за предоговаряне на погасителните планове по главници на част от кредитните сделки /28,86 %/.”  По всички сделки е договорено и извършвано ежемесечно обслужване на лихвените плащания”./стр.6/.

 3. Проверката на надзорната инспекция за състоянието на кредитния портфейл към 30.06.2014 г. показва следните данни, които инспекторите не променят  и към датата на предаване на доклада:

Балансова стойност  на активите – 5 549 240 119 лв

Редовна главница –                             5 453 767 026 лв

Просрочена главница –                            62 525 283 лв = 1,13 %

Просрочена лихва –                                  33 450 048 лв = 0,61 %

  по отношение на липсата на документи в кредитните досиета, обусловили според изказване на Цветан Гунев пред Временната комисия за бюджет и финанси пълна обезценка на 90 % от активите на КТБ:…Това че Банката беше ударена безмилостно чрез ликвидна атака, която тя посрещна с над 20 процентна ликвидност и беше изчерпана почти докрай, това никой не може да го предвиди и никой не може да го спре, камо ли Банковия надзор.

Ликвидната атака е генезиса на целия проблем с КТБ. В момента вече имаме и капиталов проблем. Капиталовият проблем се явява, както в началото обясних от това, че липсват документи, за да се направи ясна преценка, дали съответния кредитополучател има парични потоци…

Ако говорим за липса на документи, което е предмет на сегашната оценка на

одиторските компании, което е близо 90 процента от причините, за да се направи тази висока обезценка /стр.23/.

 Според Доклада на надзорната комисия: „Документите, които се съдържаха в тези досиета в голямата си част бяха копия. Поради кратките срокове за извършване на инспекцията, поради постоянното възлагане на нови задачи, както  и поради напрегнатата ситуация в банката /работа на едно място на много екипи от различни институции/, не беше извършена съпоставка с оригиналните кредитни досиета. Също така не беше възможно да бъдат проведени достатъчно срещи и разговори с кредитните инспектори, както и да бъдат получени обяснения за текущото администриране на кредитните сделки и установяване на действителното състояние на приетите обезпечения. Допълително затруднение при събираето на информацията се оказа фактът, че отговорни за кредитния процес лица бяха освободени от работа поради участието им в процесуално следствени действия”…/стр.12/ Част от поисканата информация е предоставена от квесторите едва на 24-25 септември 2014 г. .В хода на цялата инспекция документи и кредитни досиета са  получавани само от помощник-квестор и служители  на банката. На инспекцията е предоставен само пасивен достъп до счетоводната система на банката за проследяване на паричните потоци по сметките на кредитопоручателите от преглежданата извадка и други клиенти на банката, чийто общ брой е над 1000.”

                                            Изводите:

1. Резултататите от Доклада на надзорната инспекция на БНБ, инициирана от БНБ вместо одит са напълно игнорирани за първите два етапа – състояние на кредитния портфейл на КТБ и свързаност. Тези изводи не се променят и в последния етап, въпреки други констатирани нарушения. В документите и стенограмите на срещите в президентстото, на заседания на парламентарни комисии и пленарни заседания на НС не личи политиците и депутатите да са получили информация за тези резултати.

2. Докладът на надзорната комисия не посочва никъде касови липси в размер на 206 млн.лв.

3. Въз основа на какво предполагаемо престъпление в случая Главна прокуратура инициира досъдебно производство по две линии – за източване на банката и срещу длъжностни лица. Изказването на Главния прокурор на срещата при президента Плевнелиев има предупредителен и сплашващ ефект, като несъществуващи факти, обозначени като несигурна възможност, се представят пред присъстващите политици практически като истина.

4. Функционирането и въобще съществуването на БНБ се оказва абсолютно безполезно и скъпо удоволствие за българския народ. Унизителното положение, в което представители на надзорната инспекция са поставени да нямат достъп до оригиналните документи на банката и да зависят от „одитори”, квестори, следователи обезсмисля тази институция със 135 годишна почтена история. Особено след загубата на най-ценния й актив –доверието, както казва лицето Искров: „А най-ценния актив на една централна банка, в която и да е част от света се нарича доверие, което е много по-силно от международните валутни резерви на банката”.

5. Начинът, по който се взима решението за отнемане на лиценза и ликвидация на КТБ, ограбването на активите й от определени политически лица чрез подставени лица и защитени свидетели на прокуратурата могат да се оприличат и на опит за държавен преврат. Само тази би могла да бъде причината да не се даде ход на нито едно съдебно производство и да не се реагира на нито един сигнал за закононарушения.

6. Бетонирането на олигархично-мафиотския модел на управление на държавата и банкирането се извършва с поръчкови промени на закони в полза на определени лица и групи лица и фирми.

 Приложеният анализ показва генезиса на ликвидацията на КТБ.

Документите, с които разполагаме, ще бъдат предоставени на всички заинтересовани лица с оглед тяхната защита.

                                                                    НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ  „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”

                                                                                        Д-р Вера Ахундова

                                                                            Даниел Божилов, съпредседатели

 (Пълният обем на документите и анализа на експертизата в тях са качени на сайта на „Ние, гражданите”)

https://frognews.bg/biznes-turisam/taini-dokladi-pogroma-sreshtu-ktb-otivat-sasht.html

 ариф 

Браво, браво. Поздравлявам всички които искат да сринат мафията в България. Само искам нещо да добавя, нещо съществено което не сте забелязали и на което трябва да се обърне внимание. Първо – ако търсим причините и главните виновници трябва да приемем че е имало предварително подготвен план, защото виждаме че събитията са не само точно координирани, но и съгласувани до перфекционизъм. Трябва да имаме човек който да е имал в главата си идеята и да е имал подкрепа от най-високо ниво. Ако помислим дълбоко, само един човек в миналото придоби една банка и то за една нощ. Значи той има изградени в главата си планове, има мисловно разработени схеми, има сценарии по които може да се банкрутира една банка. Лесно е да се каже еди кой си е направил паника чрез вестниците и хората са теглили парите си. По-важно е кой го е накарал, защото той едва ли е знаел в момента какво върши. Второ – имало е човек който контролира и наблюдава нещата – човек от най-високо ниво от който се боят и прокурора, и всички останали и му се подчиняват. Трето – всеки който разбира поне малко от хора, ще потвърди, че Искров не е проактивен – нито би инициирал, нито е способен да ръководи такова нещо. Дотолкова е мързелив че е гледал да си измие ръцете и даже един доклад не е написал като хората. Това обаче не го оправдава – престъпно е бездействал при упражняване на банковия надзор. Цацаров също не е активен – той не би подхванал такава авантюра, но естественно би я подкрепил защото ходи на инструкции при Борисов и доколкото това не вреди лично нему, той не би имал нищо против да участва със стандартното негово извинение – съдът ще реши по доказателствата които му се предоставят в залата, и няма да търси истината т е доказателствата които му представи прокуратурата. И четвърто – в какъв ред са написани виновниците, след като все още не са напълно определени отделните вини като част от общата вина. Правилно би било това да бъде отгоре надолу, и се чудя защо Боеко сте го поставили толкова надзад като се има впредвид че той единствен от всички изброени би могъл да ръководи тези машинации. Има централна позиция във властта, без негово знание и съответно разрешение едва ли някой в държавата би се осмелил да предприеме каквото и да било. Също има доста далавери от миналото в които е участвувал, има опит, за него е удоволствие да играе по ръба на закона ида се прикрива зад закона. Чувства се недосегаем и това е самата истина, а е и участвал в миналото точно в такава схема когато прехвърлиха за една нощ една банка на Цветелинка и се събудиха милионери.

https://frognews.bg/biznes-turisam/taini-dokladi-pogroma-sreshtu-ktb-otivat-sasht.html                                                                                                                                                      

Предишна статия

Българският Живот е оставен в ръцете на Хора-Мъгла

Следваща статия

Операция “Бетон”

Други интересни