ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ…

Автор: Няма коментари Сподели:

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 20.12.2016 – 19.06.2017 г. 

 Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправлениесе осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона заместното самоуправление и местната администрация, действащотозаконодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление. 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация и чл. 7, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността наОбщински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му собщинската администрация председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася заразглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и нанеговите комисии. 

На цитираното основание предлагам на вниманието наобщинските съветници отчет за периода 20.12.2016 – 19.06.2017 г.Заседанията на Общинския съвет за периода 20.12.2016 – 19.06.2017 г.сапроведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление иместната администрация и Правилника за организацията и дейността наОбщинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинскатаадминистрация.Обществеността е информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанията. 

Съобщенията са поставени на определените за това места на хартиен носител и са публикувани на интернет страницата на Общината.За периода 20.12.2016 – 19.06.2017 г. Общински съвет Хисаря проведе 7 открити заседания /6 редовни и 1 извънредно/, на които гласува 93 решения /4 от които срещу подпис/. Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. 

Преписи от протоколите са изпратени на областния управител и кмета на Общината в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Има 1 върнат за ново обсъждане акт на Общинския съвет от областния Управител , който е приведен в съответствие с нормативната уредба и е приет.За отчетния период Общинският съвет проведе своите заседания открити. 

Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението по начин , предвиден в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на интернет страницата на Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на Общината. 

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Хисаря:Прие : 

 Актуализацията на Бюджет 2016 г. и Инвестиционна програма 2016 г.Информация за състоянието на околната среда около града и населените места на територията на община Хисаря.Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и на неговите комисии за периода 20.05.2016г. – 19.12.2016г.

План за работа на ОбС – Хисаря за първото полугодие на 2017г.

Създаване на Наблюдателна комисия съгласно чл. 170 от ЗИНЗС /Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към Общински съвет-Хисаря и приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия.Отчет за дейността на ОП,,Общинско горско стопанство-Хисаря’’ за 2016 г. 

Отчет относно изпълнение на Културен календар на Община Хисаря за 2016 г.Календар на културните събития в община Хисаря за 2017 г.Отчет на изпълнение на Спортен календар на община Хисаря за 2016 г.Спортен календар на община Хисаря за 2017 г. 

Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 год.Бюджета на община Хисаря за 2017 год.

Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета и второстепенните разпоредители към 30.09.2016 г. и 31.12.2016 г. 

 Отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на движението през 2016 год.Годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. от ОП „ОГС-Хисаря”.Информация за състоянието на микроязовирите общинска собственост Отчет за работата на Археологическия музей в гр. Хисаря през 2016 год. и състоянието на недвижимите паметници на културата.

Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2016 г. 

Минимални и масимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Хисаря.Заличаване на «Крепост» ЕООД в ликвидация в Търговския регистър.Информация относно дейността и мерки на РСПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен противопожарен период.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 год.Информация относно състоянието на парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност. 

Актуализации на бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители, отчета по бюджета, отчета по изпълнение на инвестиционната програма и отчета за изпълнение на приходната част от бюджета към 31.03.2017г.

Информация относно работата на РУ на МВР-Хисаря по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община Хисаря за изминалата 2016 год. 

Информация относно готовността на общината за летния сезонИнформация относно реализация на проектите по Европейски програми и проектната готовност на Общината за предстоящите.

 Даде съгласие :За отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г. За временен безлихвен заем от бюджета за разплащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

За изплащане на допълнително възнаграждение на кметовете на населени места и персонала от бюджетните дейности извън общинска администрация. 

За изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на общината.

 За добив на дърва за огрев от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич за снабдяване на местното население с дърва за огрев от горски територии, собственост на община Хисаря. 

За изпълнение ползването на дървесина от горски територии, собственост на община Хисаря за редови сечи за Лесофонд 2017 гЗа добив от физически лица на стояща дървесина на корен по ценоразпис за лична употреба от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич, собственост на община Хисаря. 

За обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Хисар” ЕООД – търговско дружество със 100% участие на Община Хисаря. 

За обследване и анализ на състоянието на проблемните язовири и при необходимост да се премине към извършване на неотложните ремонтни дейности.Разделяне на имотЗа археологическо проучване.

 За прекратява членството на Община Хисаря в Сдружението с нестопанка цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – южната врата на България”. 

За учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за филиала за спешна медицинска помощ.

Община Хисаря да кандидатства за предоставяне на средства от Фонд „Социална закрила” с проект: „Изграждане на дренаж за отвеждане на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел, община Хисаря”. 

За предприемане на процедура за преобразуване на Основно училище „Христо Ботев” с. Красново в Обединено защитено училище „Христо Ботев” с. Красново.

 За разполагане на временен, мобилен водопровод

Одобри: Система от правила за прием в първи клас

Задания за проектиране , както и промяна на предназначението според ЗУТ.

 Начални тръжни цени за продажба и отдаване под наем на поземлени имоти и сгради собственост на Община Хисаря.

 Актуализации на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост. 

Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Възстановяване правото на собственост върху поземлени имоти на наследници на собственик. 

 Разреши : Изработването на ПУП – ове , след искания на заинтересовани лица.

Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря. Промяна в инвестиционната програма. 

Водовземане от повърхностен воден обектИзмени и/или допълни: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря

Списъка с пътуващи служите на Община Хисаря от други населени места. 

 Не се взе решение по: Отчет за дейността на „Медицински център –І-Хисар” ЕООД

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря

Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на два броя апартаменти, находящи се на ул.”Хайдут Генчо” № 1, гр. Хисаря

Общинският съвет прие и други решения от своята компетентност. 

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС–13. /5-1 път и 4-2 пъти/Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 10. 

За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са намалени на основание чл.91 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Три дни преди провеждане на заседанието на съответната постоянна комисия нейните членове са информирани чрез съобщение за дата, час и място на провеждане на заседанието.

 За периода 20.12.2016 – 19.06.2017 г.са проведени общо 16 открити заседания на постоянните комисии при ОбС , на които са разгледани предложения на кмета на Общината, председателя на Общинския съвет и граждани.

 По тях са изразявани голям брой становища и предложение.

Общинският съвет е информиран за всяко от становищата на постоянните комисии.

 За внесените за разглеждане на заседание становища Общинският съвет е взел съответното решение. 

 Внася: ГАТЬО СУЛТАНОВ Председател на Общински съвет Хисаря 

                                                                                          Без намесата на редакцията на сайта Тракийски Cвят
Предишна статия

ПОЛИТИЦИТЕ СЪЗДАВАТ МЕДИЕН ШУМ, ЗА ДА ПРИКРИЯТ ЗНАЧИМИ НЕЩА…

Следваща статия

СТИГА СТЕ СЕ ПРАВИЛИ НА ЛУДИ!

Други интересни