РЕШЕНИЕ № 244 Хисаря, 22.10.2016

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                                  ДНЕВЕН РЕД  

                                        за заседание на ОИК Хисар за 22.10.2016 г.

1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ненко Видолов Костов, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА

2. Други процедурни


 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 ОБЩИНА  ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

                                                              ПРОТОКОЛ № 51

    

     Днес, 22.10.2016 г. в гр. Хисар, област Пловдив се проведе заседание на ОИК – Хисар, на което присъстваха:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Атанасов Атанасов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Атанасов Дишкелов

СЕКРЕТАР: Минка Маноилова Рахова

ЧЛЕНОВЕ:

Ангелина Петрова Петришка

Васила Димитрова Марина

Елена Димитрова Драгневска

Мартин Мартинов Джинжев

Николай Бойнов Марковски

Теменужка Николова Кривчева

Янко Иванов Янков

Общият брой на членовете на ОИК- Хисаря, съгласно Решение №1602-МИ/НР на ЦИК от 31.08.2011 год. е 11 Броят на присъстващите членове за днешното заседание е 10, поради което заседанието е редовно и може да приема решения.

Заседанието беше открито от секретаря на ОИК Хисаря в 16.00 часа, при следният дневен ред:

1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата във връзка с чл.458,ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл.30.ал.4,т.2 от ЗМСМА

2. Други процедурни.

По първа точка от дневния ред докладва – секретаря на ОИК- Хисаря – Минка Рахова:

Получено е писмо от АС – Пловдив с приложени към него Решение № 6241 от 26.05.2016г. на Върховен административен съд с което оставя в сила Решение № 633 от 28.03.2016г., адм.дело № 3344/ 2015 г. на Административен съд – Пловдив.

С Решение № 195/29.12.2015г.  Със свое Решение № 633 от 28.03.2016г., адм.дело № 3344/ 2015 г. на Административен съд – Пловдив отменя като незаконосъобразно Решение № 217/21.12.2015 г на ОИК Хисар и изпраща преписката на ОИК – Хисаря за произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на цитираното решение .

На заседание, проведено на 16.06.2016г., ОИК Хисаря отлага разглеждането Решение № 633 от 28.03.2016г., адм.дело № 3344/ 2015 г. на Административен съд – Пловдив, до окончателния изход на другото адм.д № 19/2016г, по описа на Административен съд Пловдив, образувано по жалба на ПП Герб срещу атакуваното вече решение на ОИК, тъй като съгласно чл. 90, ал.1 от АПК административните актове не се изпълняват  при подадена жалба или протест-до решаване на спора от съответния орган, а в случая е налице висящо съдебно производство.

На 03.10.2016г., в ОИК Хисаря е получено съобщение от АС – Пловдив с приложено към него Определение № 1535 от 29.09.2016 г., с което се  прекратява производството по адм. дело № 19 по описа за 2016г. на Административен съд – Пловдив, поради молба на жалбоподателя, с която е оттеглена жалба против Решение на ОИК -Х.№217,взето с протокол№31от21.12.2015г.,с което е постановен отказ да бъде избран за общински съветник на мястото наобщинския съветник Н.В.К. следващия кандидат заобщински съветник от листата на ПП „Н. Ф. за с. наБ.”

Във връзка с горното, секретавя на ОИК Хисаря,  даде думата за изказвания на останалите членове, в следния ред:

Мартин Джинджев:

“След като се запознах с решението на ВАС предлагам да бъде спазена измененената разпоредба на ЗМСМА  към днешна дата.”

Ангелина Петришка: Ненко Видолов Костов е избран за общински съветник, на проведените избори на 25.10.2015г.Обявен е за общински съветник, с решение на ОИК, предоставено му е удостоверние и е положил подпис на клетвения лист и се е заклел, след което от тази дата възникват неговите правомощия, като общински съветник. Оттози момент по силата на закона, неговите правомощия се прекратяват без да е необходимо решение на който и да е друг орган-нито съда, нито ЦИК, нито ОИК, трябва да издаде решение за прекратяване на тези правомощия. Задължение на ОИК след получаване на документите от ЦИК с приложени свидетелство за съдимост, че Ненко Костов е осъден за умишлено престъпление от общ характер, ОИК Хисаря трябва да мотивира прекратени ли са правомощията му по силата на закона и да вземе решение с което да посочи кой е следващия избран от листата на ПП „Н.Ф”, тъй като за мен правомощията на Ненко Костов са прекратени в момента на заклеването му.

Петър Дишкелов: Извикан бях на разпит в полицията, защото не сме изпълнили решението на ВАС. Какво решение има, като на нас не може да ни се предлага. Когато се подаваха документите за участие в проведените избори, проблеми нямаше, но когато приключиха и Ненко Костов бе избран, незнайно от къде бяха изпратени документи от ЦИК, започна атаката срещу него. Както преди така и сега не трябва да вземаме никакво решение, тъй като ние нямаме нищо общо, ОИК има задача само да подготви изборите, но не и да се произнася по ЗМСМА, относно прекратяването на правомощията на общинския съветник.

Теменужка Кривчева: Съгласно чл. 142 от АПК, съда проверява кой е действащия закон към момента на издаване на административния акт, поради което не мога да се съобразя с думите на г-жа Петришка, тъй като към днешна дата има изменение и допълнение на ЗМСМА, на сонование което тези обстоятелства не са налице и противоречието между ИК и ЗМСМА са изчистини. Мотивите на съда не са задължителни за ОИК, поради което не следва правомощията на Ненко Костов да бъдат прекратявани.

Минка Рахова: С изменение на разпоредбите на ЗМСМА, и в частност чл. 30, ал.4, т.2, законодателят не е придал обратна сила, съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за нормативните актове, поради което  не се налага различна преценка за законосъобразност на ОИК Хисаря от тази направена от Административни съд Пловдив, потвърдена сРешение № 6241 от 26.05.2016г. на Върховен административен съд.

Във връзка с горното, Председателя на ОИК Хисаря, счете, че комисията не е институция, която може да оспори решение на ВАС и на основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА предложи да се  премине към гласуване, относно точка първа от дневния ред:

    Следва ли предсрочно да бъдат прекратени пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и да бъде  обявен за избран следващия от листата.

     На основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, ОИК Хисаря премина към гласуване.

      Гласували 10  членове на комисията

Членове на ОИК Хисаря

Гласуване

Костадин Атанасов

За

Петър Атанасов Дишкелов

Против

Минка Маноилова Рахова

За

Ангелина Петрова Петришка

За

Васила Димитрова Марина

За

Елена Димитрова Драгневска

За

Мартин Мартинов Джинжев

Против

Николай Бойнов Марковски

За

Теменужка Николова Кривчева

Против

Янко Иванов Янков

Против

Въз основа на гласуването ОИК – Хисаря взе следното  решение

РЕШЕНИЕ №  244/ 22.10.2016г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

Въз основа на Решение № 6241 от 26.05.2016г. на Върховен административен съд, с което оставя в сила Решение № 633 от 28.03.2016г., адм.дело № 3344/ 2015 г. на Административен съд – Пловдив, ОИК -Хисаря следва да вземе мотивирано решение за  обявяване за избран следващия от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – Богдана Богданова Краева за общински съветник.

Предвид изложеното и на основание извършено редовно гласуване, ОИК- Хисаря

РЕШИ:

  1. Отхвърля предложението за предсрочното прекратяване на  пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, тъй като на основание чл. 85, ал.4 от ИК, липсва необходимото мнозинство.

Решенията на ОИК подлежат на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от ИК.

По втора точка от дневния ред докладва – председателят на ОИК- Хисаря – Костадин Атанасов:

          С оглед на изложеното повдигнат беше въпроса, поради приключване дейността и съобразно решение да се изпрати искане до ЦИК за заплащане и определяне на възнаграждения на членовете на ОИК-  присъствали на заседанията/ дежурствата, поради което ОИК –Хисаря, единодушно и поименно при,

      Гласували 10 членове на комисията

Членове на ОИК Хисаря

Гласуване

Костадин Атанасов

за

Петър Атанасов Дишкелов

за

Минка Маноилова Рахова

за

Ангелина Петрова Петришка

за

Васила Димитрова Марина

за

Елена Димитрова Драгневска

за

Мартин Мартинов Джинжев

за

Николай Бойнов Марковски

за

Теменужка Николова Кривчева

за

Янко Иванов Янков

За

Въз основа на гласуването ОИК – Хисаря взе следното  решение:

ПРОТОКОЛНО  РЕШЕНИЕ:

ДА СЕ изпрати искане до ЦИК, окомплектовано съобразно решение № 2901-МИ/05.11.2015 г. на ЦИК за заплащане на проведените заседания/дежурства за всички присъстващи от състава на ОИК –Хисаря на днешното заседание.   

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Атанасов

СЕКРЕТАР

Минка  Рахова

РЕШЕНИЕ 
№ 244
Хисаря, 22.10.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и обявяване за избран следващия от листата

           Въз основа на  Решение № 6241 от 26.05.2016г. на Върховен административен съд с което  оставя в сила Решение № 633 от 28.03.2016г., адм.дело № 3344/ 2015 г. на Административен съд – Пловдив, ОИК -Хисаря следва да вземе мотивирано решение за  обявяване за избран следващия от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – Богдана Богданова Краева за общински съветник.

          Предвид изложеното и на основание извършено редовно гласуване, ОИК- Хисаря

РЕШИ:

  1. Отхвърля предложението за предсрочното прекратяване на  пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник в община Хисаря от партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, тъй като на основание чл. 85, ал.4 от ИК, липсва необходимото мнозинство.

          Решенията на ОИК подлежат на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от ИК.

 

Председател: Костадин Атанасов Атанасов

Секретар: Минка Мануилова Рахова

* Публикувано на 22.10.2016 в 19:20 часа

                                                     https://oik1637.cik.bg/minr2015/decisions/244/2016-10-22

                                                                                                                            Тракийски Свят

Предишна статия

Смирненски за тинята, свинете и лаФката…

Следваща статия

В очакване на чудото

Други интересни