Глобяват бивш кмет за нарушение при обществена поръчка по проект!

Автор: Няма коментари Сподели:

С глоба от 1000 лв. е санкциониран бивш кмет на община Омуртаг за нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при сключване на договор за реализиране на проект по Програмата за развитие на селските райони. 

Наказателното постановление е издадено от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверка в общината. Ревизирана е документацията по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк..”. 

Обществената поръчка е била проведена през 2013г. и през август сключен договор с изпълнител от съседна област. Още в офертата той декларирал, че ще използва подизпълнител местна фирма, която щяла да има около 30% относителен дял от дейностите. 

Установено било, че при подписване на договора за подизпълнителя не са били представени документи за липса на задължения от данъчните и общината. Това било описано в акт за административно нарушение, извършено от възложителя – кмета на общината Н.Ш. Той възразил на констатациите и издаденото наказателно постановление, което обжалва в съда в Омуртаг.

От решението става ясно, че „Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 928 201 лева и възложителят е посочил минималните изисквания към икономическото и финансовото състояние на кандидатите”.

В него пише, че в условията за допустимост в откритата процедура е било записано, че изискванията към изпълнителя се прилагат и към предвидения подизпълнител и имало забрана за допускане на лица, които имат задължения.

„Предвиденият подизпълнител, усвоява при изпълнение на обществената поръчка публични средства от националния бюджет или от европейски фондове и независимо от процентното му участие в процедурата, същият следва да установи, че подобно на определения изпълнител отговаря на всички поставени изисквания, за да се постигне законосъобразно усвояване на предвидените за съответната обществена поръчка финансови средства”, пише в решението. 

Магистратите са записали още, че действащият към тогавашния момент ЗОП е бил по-благоприятен и предвидената глоба от 2000 лв. била намалена наполовина. „В настоящия случай, глобата, определена по сега действащия ЗОП, би била в размер на 5 000 лева, т. е. пет пъти над наложената с обжалваното наказателно постановление. Ето защо и по отношение на приложената санкция действалият към датата на извършване на нарушението закон се явява по-благоприятен за нарушителя”, гласи още позицията на съда в Омуртаг.

В решението още се посочва, че разходването на публичните средства е дейност, отличаваща се с голяма важност, отговорност и риск. „Кметът на община, като възложител по смисъла на ЗОП, разполага с достатъчен административен и кадрови потенциал, който да осигури законосъобразното провеждане и контрола върху обявените обществени поръчки. 

Недостатъчният контрол върху събраните в хода на процедурата документи води до избор на изпълнители и подизпълнители, които не отговарят на поставените от закона и възложителя изисквания. А този избор от своя страна опорочава процеса на разходване на публичните средства. 

При положение, че кметовете на общини са едни от най-честите възложители на обществени поръчки, то опорочаването на процедурата по провеждането им, не би могло да се определи като маловажен случай”, пише още в решението, с което се потвърждава наказателното постановление.

 То подлежи на обжалване пред Административния съд в Търговище.

Антоанета Марчева

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5620980

Предишна статия

Deserto di fuoco 1997 Серия 3

Следваща статия

300 златотърсачи се събират край Берковица!

Други интересни