30 000 000 Евро субсидии за разширяване на малки ферми.

Автор: Няма коментари Сподели:

Малките селскостопански ферми ще могат да пораснат с нов вид субсидии по земеделската европрограма. Отглеждащите животни, плодове, зеленчуци и т.н. производители ще получават безвъзмездно до 15 хил. евро, с които да увеличат поне с 20% размера на стопанството си. Срокът за подаване на проекти започва да тече от 4 юли и приключва на 12 август. Общият бюджет е 30 млн. евро, т.е. поне 2000 ферми ще могат да получат финансиране. Различното тук е, че фермата вече трябва да съществува и да планира да порасне, а не тепърва да започва земеделска дейност, уточняват от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Кой може да кандидатства

Според одобрената специална наредба по мярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” за подпомагане могат да кандидатстват: физически лица, регистрирани като земеделски стопани; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), които са микро- или малки (до 50 души персонал и годишен оборот до 19.5 млн. лв.) предприятия; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Изискването е най-малко 33% от общите им приходи/доходи за предходната календарна година да са получени от земеделска дейност. Консултанти уточниха, че в общата сума влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати).

Няма да се предоставя финансова помощ на кандидати, които не са независими предприятия (т.е. имат контролно участие в други дружества) и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1.01.2014 г., за да получат предимство и финансиране по програмата.

Одобрените трябва да преминат обучение с най-малко 18 учебни часа по основни проблеми на опазване на околната среда в земеделието. От това изискване са освободени завършилите средно или висше образование в тази област, както и тези, които са получили услуги по друга специална подмярка за консултации (2.1.2) на Програмата за развитие на селските райони.

Стопанствата в числа

Земеделските стопанства трябва да са наистина малки. Казано най-общо, годишният им приход от продажба на продукция трябва да е между 2000 и 7999 евро. Точната сума се изчислява не по постигнатите от производителя цени, а по т.нар. стандартен производствен обем (СПО). Това е осреднена статистика на цени за региона.

Изисквания към проектите

Кандидатите трябва да представят бизнес план по образец, като Националната служба за съвети в земеделието ще прави това безплатно.

Планът трябва да е за максимум пет години, да показва първоначалното състояние на земеделското стопанство и да съдържа информация за дейностите, които ще му помогнат да се развие и да стане икономически устойчиво – например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Бизнес намеренията на одобрените кандидати трябва да завършат с конкретни резултати – например увеличаване на обработваемата площ или на броя на животните (виж карето).

Финансови условия

Всеки одобрен кандидат може да получи максимум левовата равностойност на 15 000 евро за срок от пет години.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа: първата сума (10 000 евро) се получава след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, а втората (5000 евро) – след извършена проверка от Разплащателната агенция, която е установила, че бизнес планът е изпълнен коректно.

С приоритет

Приоритет при оценяване на проектите ще бъде даден на земеделски производители, които имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели. Допълнителни точки ще получат и кандидати в секторите плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури. Бонуси се предвиждат и за земеделски стопанства, разположени в планински район, както и за производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни.

“Кандидатите няма да се състезават с големи стопанства, така че ще им бъде спестена онази неравнопоставеност, която съществуваше в програмата от предишния програмен период 2007 – 2013 г.”, коментира за “Капитал Daily” Ивайло Тодоров, член на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. По думите му този подход – наличието на специална мярка за малките стопанства – гарантира добро и справедливо съревнование.

Какво трябва да постигнат стопанствата

В резултат на подкрепата земеделските стопанства трябва да постигнат поне една от тези цели:
– Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване;
– Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване;
– Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО);
– Съответствие със стандартите на ЕС по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

Без финансиране за къщи за гости през 2016 г.

През тази година не е предвиден прием по една от най-желаните от бизнеса подмерки от Програмата за развитие на селските райони – 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, стана ясно от изявление на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. “Категорично заявявам, че през следващата година мярката и условията й ще бъдат предмет на обществен дебат по отношение на какъв тип инвестиция може да бъде допустима. Проекти за къща за гости ще бъдат допустими само когато районът, в който се изграждат, е с основен поминък алтернативен туризъм”, отбеляза Танева, цитирана от пресцентъра на министерството. По думите й мярка 6.4 предлага много възможности за всеки друг вид бизнес и услуги в производство в селските райони, които са неземеделски дейности. Според Танева в тези райони трябва да се дадат възможности за създаване на заетост и икономика, различна от земеделската.
В предишния програмен период програмата финансираше с до 200 000 евро проекти за изграждане на къщи за гости. Оказа се обаче, че има злоупотреби със субсидиите, защото част от къщите са построени за лична употреба или нямат никаква икономическа логика. В края на май фонд “Земеделие” публикува на интернет страницата си пълен списък с къщи за гости в очакване на сигнали за нередности и ако някоя от тях не се ползва по предназначение.

http://www.capital.bg/biznes

Предишна статия

Земля Санникова/на руски език/.

Следваща статия

French Accordion The Best!

Други интересни