КАКВИ ГИ НАДРОБИ ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ХИСАРЯ?

Автор: Няма коментари Сподели:

            ИНТЕРВЮ С АДВОКАТ АТАНАС ПЕТРОВ

  • Г-н Петров, Общинската избирателна комисия в Хисаря се събра на заседание във връзка с писмо, изпратено от председателя и – Костадин Атанасов, в което пише: „във връзка с изпълнение на мотивите на Административен съд – Пловдив по дело 3344 – 2015 г. по казуса Ненко Костов”. Като юрист как оценявате съдържанието на това писмо?

  • На първо място, нека уточним за читателите на медията Ви, че Изборния кодекс предвижда заседанията на ОИК да се свикват от нейния председател  или от 1/3 от нейните членове, в случая четирима от членовете и. В този ред на мисли, действията на председателя не могат да се квалифицират като незаконосъобразни. Действително, изразът „във връзка с изпълнение на мотиви..“ може би не е най-правилният от граматическа гледна точка, но в случая за ОИК, която в преобладаващия си състав са юристи,  е било ясно, че става въпрос за т.нар. „задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона“, дадени от съда, които са били изложени именно в мотивите на въпросното Решение № 633/23.03.2016 г. на Административен съд – Пловдив.

         Лично за мен, в конкретния случай по-притеснителна е цялостната формулировка на т. 1 от дневния ред – „Разглеждане на писмо  от Пловдивски административен съд, с което е изпратено заверен препис от влязло в сила Решение № 633/28.03.2016 г., постановено по адм. д. № 3344/2015 г.“  Не става ясно дали се предвижда вземане на някакво решение, какъв е проектът на текста му, за да могат членовете на ОИК да се подготвят за заседанието, ако все пак дневният ред е бил обявен предварително.

  • На заседанието се оказа, че председателят е изпратил писмо до Централната избирателна комисия и е получил отговор, без да осведоми комисията. ЦИК може ли да се намесва в работата на Общинската избирателна комисия, след като е излязло решение на Административен съд Пловдив по жалбата на „Коалиция за Хисар” за отстраняване на Ненко Костов и решението е препратено в Общинската избирателна комисия?

  • Отговорът на този въпрос е много лесен. По това административно дело № 3344/2015, ответник по жалбата на МК „Коалиция за Хисаря“ беше ОИК – Хисаря, като същата се представляваше в съда от нейния председател. За всички страни е известен фактът, че делото беше веднъж прекратено от Административен съд – Пловдив и това прекратяване беше отменено от Върховния административен съд с Определение № 1554/12.02.2016 г. В мотивите си ВАС е категоричен, че решенията на ОИК са подведомствени на ЦИК до момента на приключване на изборния процес. След като бъдат проведени изборите, решенията на ОИК за прекратяване пълномощията на общински съветник вече се вземат по реда на ЗМСМА, тоест компетентен да упражнява контрол върху тези решения е Административния съд, а не ЦИК. Убеден съм, че и отговорът на ЦИК е бил в този смисъл.

  • Заседанието в Хисаря беше насрочено  в четвъртък. Н е ли това начин да не може да се използва тридневния срок за обжалване? Има ли юридически прийоми това да се избегне?

  • Както казах вече, в случая решението  по чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, ще бъде взето от ОИК по реда на ЗМСМА, а не по реда на Изборния кодекс. Тоест, не са приложими 3-дневните срокове за обжалване на решенията на ОИК. Тази процедура е уредена само за времето до приключване на изборния процес, не и след това. Това означава, че решението на ОИК, конкретно за прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата, може да бъде атакувано не в 3-дневен, а в 14-дневен срок и не пред ЦИК, а пред компетентния Административен съд – Пловдив.

  • В ОИК – Хисаря има шестима юристи. Може ли да се отложи вземането на решение затова, че не било дошло решение от Административен съд по жалбата на ГЕРБ” за отстраняване на Ненко Костов от Обшинския съвет? Съдът, или законът с неговата поправка са по- горе?

  • Признавам си, меко казано това е странно решение! На първо място – формулировката – „процедурно решение“?!? Това означава ли, че досега ОИК е вземала решения „не по процедура“? На второ място, ако трябва да се „вгледаме“ процедурно, в детайлите, ОИК – Хисаря със сигурност познава закона и знае, че решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. В настоящия случай от публикувания протокол № 50/16.06.2016 г. е видно, че това не е отразено изобщо. Не се знае кой член как е гласувал. Не е ясно дали е имало кворум за приемане на това решение, тоест дали наистина е било взето с 2/3 мнозинство? На трето място, ОИК може да взема единствено два вида решения – решение за приемане и решение за отхвърляне. В случая е прието нещо трето – решение за отлагане. От тук следва другият проблем – чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА е категоричен – Решението на ОИК по чл. 30, ал. 4, т. 2 за прекратяване пълномощията на общински съветник и обяваване на следващия в листата за избран, се взема в 30 дневен срок. Също така – ОИК в случая действа в условията на „обвързана компетентност“. За читателите обяснявам, че административните органи, каквато е ОИК Хисаря, осъществяват действията си, или при условията на „оперативна самостоятелност“, „когато законът им предоставя възможност за преценка“, или както в случая – при „обвързана комтентност“. Тоест, нямат право на преценка (включително дали да отлагат) при наличие на посочените в закона предпоставки те са длъжни да вземат такова решение. Полученото Решение № 633/23.03.2016 г. на Административен съд – Пловдив, станало повод да се свика заседанието има прекрасни мотиви, които в случая са задължителни за ОИК Хисаря и не виждам причина да не се вземе решение.  В мотивите изрично е казано, „…При наличието на предпоставките по чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА предсрочното прекратяване на пълномощията се осъществява по реда, предвиден в чл.30, ал.7 от ЗМСМА….С оглед на коментираното по-горе , съдът намира, че са налице материалноправните предпоставки за постановяване на решение на ОИК при условията на вече обсъдената правна уредба...“. След 26.05.2016 г. вече е пределно ясно на всички членове на ОИК – Хисаря, че цитираните предпоставки по чл. 30, ал. 4, т. 2 вече изискват присъдата на общинския съветник да е влязла след като същият вече е бил избран. Тоест: при липсата на тази предпоставка за предсрочно прекратяване и дума не може да става! Всяко решение в противния смисъл ще бъде взето при липса на правно основание – тоест абсолютно нищожно! От друга страна, самият съд признава, че „…са налице материалноправните предпоставки за постановяване на решение на ОИК при условията на вече обсъдената правна уредба...“ Само че, обсъдената правна уредба вече е отменена! Актуалната и действаща в момента правна уредба е различна и е задължителна за всички административни органи, граждани и организации.

Ето защо, според мен, няма пречка, именно в изпълнение на тези задължителните указания от въпросното Решение № 633/23.03.2016 г. на Административен съд – Пловдив да бъде отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на инж. Ненко Костов, или както се казва на юридически език – по „аргумент на противното“. Още повече – отказът при това решение е обжалваем и който счита, че е неправилен, може да го обжалва пред съда.

  • Като пристигне решението на съда по жалбата на ГЕРБ, вие като юрист със солидна практика, какво смятате, че трябва да бъде решението на Общинската избирателна комисия в Хисаря?

  • С това свое „решение“ ОИК влиза в още по-сложен капан. Сега напълно реална е хипотезата да бъдат принудени да вземат решение в изпълнение на две съвсем различни съдебни решения – според едното да се прекратят пълномощията (в какъвто смисъл е сегашното) и второ – според което не са налице предпоставки за прекратяване. Освен това, настоящото решение вече е влязло в сила, тоест било е потвърдено от ВАС. Каква е логиката решение, потвърдено от Върховния съд да изчаква и да се подчинява на друго решение, постановено от по-ниска съдебна инстанция – Административн съд – Пловдив? Отделен въпрос е, че никой не може да гарантира, че пловдивското решение, независимо в какъв смисъл ще е постановено, няма да бъде обжалвано. Тогава, явно ОИК ще вземе още едно отлагателно решение да изчака и контрола пред ВАС?!? Аз не виждам правна логика в такива действия!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Мислите на хората от Хисаря днес!

Следваща статия

НЧ “Искра – 1938 година” град Хисаря!

Други интересни