Най-големите обществени поръчки през седмицата.

Автор: Няма коментари Сподели:

Възстановяване на охранителни водни канали в кв. Аспарухово, Варна
10 млн. лв.

Община Варна обяви поръчка за възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. Аспарухово, гр. Варна. Тя е разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал (1426 м), и Обособена позиция №2: Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал (1280 м). Поръчката ще се изпълни на няколко етапа: изготвяне на инвестиционен проект във фаза “Технически проект”; строително-монтажни работи; изкопи и извозване на земни маси и строителни отпадъци; кофражни и армировъчни работи; полагане на бетон; дренажни работи; възстановяване на съществуващ покрит участък от канала и др. Продължителността е 36 месеца. Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години: ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация на обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното, и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита, и/или дерета, и/или канализационни колектори, и/или отводнителни канали и съоръжения, и на пътища, и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. Поръчката се финансира от Фонд “Солидарност” на ЕС.


                                                      Енергийно обновление на блокове във Велинград
8.3 млн. лв.

Община Велинград обяви поръчка за инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя е разделена на обособени позиции: Обособена позиция №1 “Сграда с административен адрес гр. Велинград, ул“Патриарх Евтимий” №3 (6108.72 кв.м РЗП); Обособена позиция №2 “Сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. “Ленища” №8 (3605,66 кв.м РЗП); Обособена позиция №3 “Сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. “Никола Вапцаров” №38 (3306,81 кв.м РЗП); Обособена позиция №4 “Сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. “Никола Вапцаров” №57 (3306,81 кв.м РЗП); Обособена позиция №5 “Сграда с административен адрес гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” №11 (8391,29 кв.м РЗП). Поръчката предвижда изработване на архитектурни проекти и чертежи и т.н., строително-монтажни работи, авторски надзор. Срокът за изпълнение е 270 дни. Участниците трябва да имат достъп до собствени финансови ресурси в размер на: за обособена позиция №1 – 20 000 лв.; за обособена позиция №2 – 10 000 лв.; за обособена позиция №3 – 10 000 лв.; за обособена позиция №4 – 10 000 лв.; за обособена позиция №5 – 20 000 лв. Оферти се приемат до 20.10.2015 г. 

                                                              Нова детска градина в “Младост” 4
3.2 млн. лв.

Столична община – район “Младост”, обяви поръчка за изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи – 2 яслени и 8 градински. Градината ще е в м. Югоизточен град, Район-4-Зона 5″, кв. 19 (нов 19а), УПИ II – ОДЗ, жк “Младост-4”, район “Младост”. Строително-монтажните работи са описани подробно по видове и количества в приложените количествени сметки към документацията за участие в процедурата. Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е до 3 185 762.00 лева без ДДС, като до края на 2015 г. ще бъдат отпуснати до 625 666 лева. Предлаганата цена за изпълнение на договора не трябва да бъде по-висока от прогнозната. Участниците трябва да разполагат със собствен финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки в размер не по-малък от 50% от прогнозната стойност, или 1 592 881 лева. Те трябва да имат опит с подобен вид строително-монтажни работи и да са изпълнили поне един сходен договор. 

                                                    Модернизация на осветлението в община Каолиново
2.4 млн. лв.

Община Каолиново обяви поръчка за модернизация на уличното осветление на община Каолиново. Тя обхваща гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла, с. Дойранци, с. Долина, с. Загориче, с. Климент, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Наум, с. Омарчево, с. Пристое, с. Сини вир, с. Средковец, с. Тодор Икономово и с. Тъкач. Населението на общината към 1.02.2011 г. е 12 093 души. В населените места на община Каолиново преди повече от 5 години поетапно са подменяни осветители. Подмяната не обхваща цялата мрежа. На места не е завършена напълно, като са необходими доста инвестиции за подмяна на стълбове и проводници, подмяна на улично осветление. Уличното осветление по селата е крайно незадоволително. Необходима е частична подмяна с нови икономични осветители и добавяне на нови. Необходима е замяна на живачните лампи 400W, 250W и 125 W, КЛЛ и амортизирани стари осветители с нови с металхалогенни лампи 100W, 70W и 50W, с повишен светлинен поток. Съществуващите осветители са производство отпреди 6 – 20 години, амортизирани, морално остарели, високоенергоемки, с нисък КПД (коефициент на полезно действие), с повредени oптични системи. Нужно е изграждане на нова осветителна уредба на местата, където досега не е имало такава. Прогнозната стойност e 2 437 718,47 лв., а срокът на изпълнение 100 дни. Участниците трябва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство (минимум три обекта) през последните 5 години: реконструкция, модернизация на улично осветление със система за управление и/или изграждане на ново улично осветление със система за управление, и/или монтаж на нови осветителни тела, табла УО/касети, стълбова и кабелна мрежа със система за управление.

                       Реставрация на базиликата “Св. София”, Триъгълна кула на Сердика и Западна порта на Сердика

Столична община обяви поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи и реставрация на археологически обекти в центъра на столицата в рамките на проект “Античната история на София, културно-историческо наследство, достъпно за всички”. Тя е разделена на три обособени позиции: “Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика” (475 183.28 лв.); “Изпълнение на СМР за обект “Базиликата “Св. София” (369 043,98 лв.) и “Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк “Западна порта на Сердика” (947 283,66 лв.). Първата позиция включва изпълнение на следните дейности: А. Изготвяне на инвестиционен проект – фаза “Работен проект”, съгласуване на работен проект с НИНКН и издаване на разрешение за строеж. Б. Авторски надзор по време на строителството. В. Строителство, в това число: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; строително–монтажни работи; изработване на екзекутивна документация (при необходимост); Втората включва изпълнение на следните дейности: Конструктивно укрепване срещу сеизмични въздействия за запазване на целостта на базиликата “Св. София”. Третата включва дейности съгласно одобрената проектна документация за обекта. Участници, които са предложили стойности, които надвишават максималните прогнозни стойности, ще бъдат отстранявани от процедурата. Срокът за завършване е 20.03.2016 г. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на сходни поръчки: дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция, и/или консервация, и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа категория.

http://www.capital.bg/

Предишна статия

КАК РАБОТИ СЛУЖБА “ЧИСТОТА” В ХИСАРЯ!

Следваща статия

Няма светлина за тунела.

Други интересни