ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕД „ТРАКИЙСКИ СВЯТ”

07 Април, 2019
18 коментара

Местните данъци  и такси развълнуваха хората в общината, защото са по- високи, отколкото бяха през миналата година. Има коментари под статии на сайта, има обаждания от граждани, има  лични срещи с недоволни. Затова се обърнах към председателя на Общинския съвет – Ива Вълчева, защото гражданите обвиняват съветниците, че са виновни за увеличението.

 • Г-жо Вълчева, както знаем, в Народното събрание бе приет закон, в който е предвидено жилищни имоти в курортните селища на страната да бъдат регистрирани, ако извършват туристически услуги. Според статистиката селищата, обявени за курорти са около сто. Този закон, напомням,  има за цел да се изпълнят изискванията на регламент 692 от 6 юни 2011 година на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма. От Парламента твърдят, че това не е втори данък, а алтернатива на Туристическия данък.Общините   пък имат пряк  интерес да получават приходи. Затова кметът – инж. Пенка Дойкова внесе докладна, в която поиска от  съветниците да приемете допълнение на Наредбата за местни данъци и такси. Това стана с решение  № 669. Какви са най- важните параметри в тази наредба?

 • Уважаема  г-жо Кирилова, благодаря Ви че се обърнахте към мен, относно създалото се напрежение в града. Приетите  от общинските съветници решения за промяната в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Хисаря са решения № 688 , 689 и 709. Решение № 688  е съобразено с изрична законова делегация по съответните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ бр.98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.1.2019 г./, с които са изменени и допълнени норми на Закона на местните данъци и такси. Взетото решение е стъпка в актуализирането на наредбата след настъпили законови разпоредби и съответствие с нормативната уредба. Промени  в  Наредбата  има в раздел „Данък върху недвижимите имоти“, раздел „Данък върху наследствата“ , раздел „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“ и  раздел „Данък върху превозните средства“ . В Наредбата се измениха  много членове и алинеи. За по - добра информираност, тя е качена в сайта на общината и също така всеки гражданин може да я види на хартиен носител  на таблото  в община Хисаря.

 • Установено е, че има собственици на строежи, които по две години не си вадят акт 16, а са с акт 14,  после акт 15, за да не плащат данъци. Дали в община Хисаря има такива  предприемачи и кой трябва да ги издири? Пак ще използвам статистиката, в която се казва, че 200 мил. лв. биха влезли в държавната хазна, ако не е този сив сектор.

 • Въпросът ви е много интересен и сигурно имате мотив да го зададете, или най- малко имате информация за такива обекти, но аз  не мога да  ви отговоря в момента. Нямаме предоставена такава информация до Общинския съвет. Ще се обърна към служителите в ТСУ,  за да проуча въпроса.

 • Докато не бе приет закона в Народното събрание, данъкът беше 0.1 – 4.5 промила. След приемането му стана от 5 до 7 промила върху данъчната оценка.  В наредбата, приета от Общинският съвет  пише, че в град Хисаря като курорт данъкът е 5.00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижим имот, а в Красново – 4.50 на хиляда върху данъчната оценка. Когато определяхте данъка, променихте ли цифрите, защото за наредбата от 17 съветници всички са гласували ЗА?

 • Г-жо Кирилова, трябва да се разграничат нещата и според мен от там идва проблемът. В община Хисаря данъкът върху недвижимите имоти е:

 • за град Хисаря – 0,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, а за селата е 1,00 на хиляда -  промяна няма в тези параметри, както и вие казахте . Границата,  която е определена, е от 0,1 до 4,5 на хиляда. Промяната от тази година е, че ако притежаваш жилищен имот в град Хисаря или в село Красново, който за съответната година не е основно жилище, не е отдадено под наем и не е регистрирано като място за настаняване, заплащаш данък за град Хисаря 5,00 на хиляда върху данъчната оценка и за село  Красново -  4,50 на хиляда . Това е следствие от изменението на Закона за местните данъци и такси за жилищни имоти, разположени на територията на населеното място, включени в списъка  на курортите в Република България, където попадат град Хисаря и село Красново. Общинските съветници единодушно  гласуваха предложението на инж. Дойкова  минималния  праг от поставената граница, а именно:  за балнеолечебни курорти от 5,00  до 7,00 на хиляда от данъчната оценка и с местно значение от 4,50 до 6,00 на хиляда.

 • Кой е крив – законът, или съветниците? Да обясним на хората!

 • Както вече казах, решението е взето от всички общински съветници, но това е въз основа на изменението в Закона на местните данъци и такси. Общинският  съвет е орган, който променя или допълва всички Наредби и съблюдава за съответсвие с нормативната уредба. В последната година зачестиха случаите на атакуване от прокуратурата,  или от частни лица на Наредбите по общините, относно актуализацията им и съответствието им с промените в различните закони. Относно конкретното изменение са потърпевши  83 общини и 143 населени места. При нас това завишаване на данъка при второ жилище се усеща още по-силно,  защото данъкът върху  жилищните имоти е бил 0,6 на хиляда за  Хисаря и 1,00 на хиляда за  Красново, а в другите общини данъкът е по- висок. Пример:  в съседната на нас община Карлово данъкът е  3,0 на хиляда. Много примери могат да се дадат и да се изкажат различни доводи, но  промяната в закона е гласувана от депутатите, с изключение на парламентарната група на „БСП за България“, и доколкото успях да разбера, се оспорва изменението в закона и също така има  и вето на Президента - Румен Радев, но кога ще има резултат .....  Може би е редно сега да кажа, че ако имате промяна в данъка, а имате едно жилище, просто посетете Данъчна служба и попълнете необходимата декларация.

 • Не така единодушни са били представителите на политическите партии в Общинския съвет, когато  гласувахте на 28 декември 2018 година решение № 690 за определяне на размера на такса битови отпадъци. Тогава решихте от 1.51 таксата да стане 1.71 в града, а във всички села – 8.3. Решихте още юридическите и физическите лица и едноличните търговци,  осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти- предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 1.01. 2013 година, които са извън Хисаря, да заплащат една пета от определената такса за съответното място. От 17 съветници 11 гласуваха ЗА, а пет се въздържаха. Бихте ли казали имената на въздържалите се? И още - сега, три месеца по- късно, смятате ли, че това беше справедливо?

 • Да,  права сте! При взимането  на решение № 690 общинските съветници не бяха единодушни, но това е естествено. Всички политически групи имат свое виждане по определени въпроси и това е видно. Относно завишаването на промила се въздържаха  шест общински съветници -   инж. Вълко Макавеев, г-н Гатьо Султанов, г-н Пенчо Шапков, г-жа Мария Мустакова, инж. Пенка Рахова и аз.

 •     Относно втората част на въпроса  ви, против бяха инж. Макавеев, г-н Султанов,инж. Ненко Костов и д-р Стефан Недевски.При това решение се гласуваха отделно всички  точки и на края  цялото решение /, което е отразено/ и затова има разминаване в цифрите.

 • Справедливост е понятие за  морална правота. Има различни страни и ако ги анализираме, всеки може да вземе решение за себе си и да направи преценка, а коментарите и мненията ще са различни и това е нормално.

 •      Съгласно действащия Закон за местните данъци и такси, определянето на такса битови отпадъци става на база данъчна оценка на имота или на балансова стойност на активите. По този начин таксата се превръща във втори имотен данък. В резултат на това предприятията с по-висока балансова стойност на активите им плащат в пъти по-голяма такса битови отпадъци, т.е една и съща услуга се предоставя при различни условия, според вида на ползвателя. Като общински съветник нямам промяна във виждането ми относно това решение. Всеки търси справедливостта, и всеки може да реши за себе си справедливо ли е един обект да плаща колкото цялото населено място, само затова,  че не е в града, защото в града ТБО е 1,71, а в населеното място е 8,3. По този начин ли се привличат инвеститори по населените места в общината? Справедливо ли е да плащаш по- висок данък за второ жилище? Справедливо ли е да се плаща ТБО при положение, че обслужващата сметосъберачна машина няма достъп до имота ти?

 • Благодаря, г-жо Вълчева, за подробните отговори!

Така завършва разговора ни с председателя на Общинския съвет. Очаквам, че обясненията и ще дадат ясна представа на читателите ни защо тази година плащат повече данъци.

                                                       Ирина Кирилова                          ТРАКИЙСКИ СВЯТ


                                                                  

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от пес
07 Април, 2019 | 19:50
Напиши отговор
Оценка: +19
Ива Вълчева не е фаворитка на сивите кардинали в БСП ,на кой ли ще заложат на есен?
Анонимен
#2 от Кардинал ли????????
07 Април, 2019 | 20:22
Напиши отговор
Оценка: +18
От БСП няма кардинали, защото кардинал дьо Ришельо е бил духовник, благородник и държавник. А в БСП в общината никой няма благороден произход, Всички са от село, но трябва да имаш интелект, за да ръководиш стъпките на желаещия да стане кмет.
Анонимен
#3 от 3
07 Април, 2019 | 21:40
Напиши отговор
Оценка: +19
Може би затова от повече от 20 години залагат на "куц кон"
Анонимен
#4 от няма справедливост
08 Април, 2019 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +22
Кирилова сега да попита и нейна светлост кметицата как ще се подобрят услугите след вдигането на такса битови отпадъци.За да има пълна услуга трябва да има сметосъбиране,сметоизвозване,свързано с депонирането на отпадъците и сметопочистване. Светиня и да отговори как сме със сметопочистването,защото се мете само по центъра.Останалата рая сме призовавани да пазим чистота и да се самопочистваме,което между другото не е никак лошо,но все пак и общината трябва да поеме своята част от тази дейност, поне до някъде.От друга страна в целия цивилизован свят заплащат толкова, колкото отпадъци генерираш.Не може баба Иванка,която живее сама в апартамент или къща да плаща еднакъв или по-голям данък от този за апартамент,обитаван от 5 или повече човека,само защото данъчната оценка е по-голяма.Това е основния порок на тази такса и затова хората са недоволни,но понеже така е по-лесно да се смята,затова така се прави.Кметовете са доволни от тази несправедливост и затова си траят,но хората не могат да търпят вечно.Нека някой да каже какво точно включва ТБО по селата?Тука и Дойкова мълчи.Съдовете за сметосъбиране са на критичния минимум,а после се сърдят,че имало нерегламентирани сметища.Въпросът е доста сложен с много прост отговор.Щом копираме всичко от напредналите държави,нека копираме и това, а не само което ни отърва!
Анонимен
#5 от А,наздраве
08 Април, 2019 | 10:15
Напиши отговор
Оценка: +17
Днес бил празник на циганите. Пожелавам им здраве, ТРУДОВ СТАЖ, децата им да са в детските градини и в училищата. И всичко в рамките на закона.
Анонимен
#6 от Честит празник и на баламите
08 Април, 2019 | 12:50
Напиши отговор
Оценка: +16
За циганите всеки ден ще е празник,докато им плащаме издръжката!
Анонимен
#7 от да се помни
08 Април, 2019 | 15:38
Напиши отговор
Оценка: +14
отговор на #2 »
Недей така, че навремето най-куция червен кон стана стана кмет и така се издъни, че сигурно поне още 20 години напред няма да има червен кмет.
Анонимен
#8 от до 4
08 Април, 2019 | 16:23
Напиши отговор
Оценка: +18
С увеличението на данъците нашата многоуважавана кметица побърза да вдигне САМО НА СЕБЕ СИ заплатата от 1800 лв с 8% без класа ,защото много заслужава и много работи.Останалите служители получават средно около 550 лв.Техните заплати не са променяни.Искам да я попитам не е ли СРАМ !?!
Анонимен
#9 от От 4
08 Април, 2019 | 19:49
Напиши отговор
Оценка: +11
Няма срам! Абсолютно!
Анонимен
#10 от гняв
08 Април, 2019 | 19:54
Напиши отговор
Оценка: +15
Тази има ли очи да погледне хората ,вдигат данъците и първото нещо е да си увеличава заплатата- на какво основание? Общинския съвет защо мълчи? Четири години как не се намери някой да я порицае публично-едните мълчат,вторите я плюят,но публично я подкрепят,другите са там и те не знаят за какво!Това е най слабия кмет, всеки казва и градът върви назад през нейния мандат,а тя си увеличила заплатата ! Втори мандат да изкара дано,това заслужаваме!
Анонимен
#11 от 1111111
09 Април, 2019 | 08:36
Напиши отговор
Оценка: +10
отговор на #10 »
голяма клетва хахахахх
Анонимен
#12 от Морал
09 Април, 2019 | 14:48
Напиши отговор
Оценка: +8
Сигурни ли сте за заплатата на кмета? нали сега ГЕРБ говорят само за морал, а в общината ГЕРБ как измерва морала си? Чакам да видя дали кметът и Ива Вълчева ще включат в дневния ред едно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП в Археологическия резерват. Сетете се за кого е.
Анонимен
#13 от Кметицата на баня
09 Април, 2019 | 17:42
Напиши отговор
Оценка: +7
ходи ли? Да отиде да си види мухлясалите помещения, счупените душове, и неработещите кранове! Иначе увеличиха цената на билета, като вече и чаршафите са платени: по 1 лев. Накратко- сядайте с мокър г*з на кожените легла и развъждайте гъбички и други зарази! РЗИ-Пловдив скоро ще я посетят за проверка! Кметицата упорито се опитва и тази баня да съсипе.
Анонимен
#14 от 1
09 Април, 2019 | 22:15
Напиши отговор
Оценка: +7
Ее дойде време да да разплетем свинските черва в тази прословута обшина Хисаря
Анонимен
#15 от Най-зелена или най-миризлива община?
10 Април, 2019 | 08:57
Напиши отговор
Оценка: +8
Някой нещо да е чул за това, че в Хисарско ще се изгражда компостираща инсталация? Къде, какво ще компостира,от кои общини ще се кара?Няма ли да бъде информирано населението или госпойцата е решила да се направи на велика в края на мандата.
Анонимен
#16 от читател
10 Април, 2019 | 10:02
Напиши отговор
Оценка: 0
https://vestnikstroitel.bg/news/202628_ministr-dimov-podpisa-dogovor-za-kompostirascha-instalaciya-na-hisarya/
Анонимен
#17 от ээ
11 Април, 2019 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +3
Във важни новини пише за нов проект на Хисаря.
Анонимен
#18 от Избирателка
16 Април, 2019 | 16:37
Напиши отговор
Оценка: +1
Ива Вълчева много компетентно е отговорила на Кирилова. Явно чете и се готви за сесиите.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.