ТОВА ЛИ Е ИЗМАМАТА НА МАНДАТА?

26 Юли, 2017
59 коментара

    На последната сесия на Общинския съвет в Хисаря съветниците бяха изненадани от една докладна, която им беше предоставена минути преди да започне заседанието. Инж. Георги Пирянков, като видя, че докладната е от 17 страници, предложи да се разгледа  на следващата сесия.  Другото предложение беше  от инж. Бойко Гавраилов  - за 15 минути да се събере комисията към Общинския съвет и набързо да разгледа за какво става въпрос. Инж. Ненко Костов – член на комисията, отказа да присъства на това импровизирано заседание, преведено за 15 минути почивка.

     Всъщност цялата дандания стана около докладната на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, която поиска съветниците да разгледат заявлението на Емил Нанев и Дафинка Дойчева, които искат разрешение за изработване на проект  за  изменение на  Подробен устройствен план в Археологическия резерват – публична общинска собственост, в който е изградена детска градина „Пинокио”.

     Заявлението е разгледано  от Експертен съвет с председател – арх. Петка Ангелова – главен архитект на община Хисаря,

 и членове:

Инж. Цонка Войводинова – началник отдел „Европейски проекти, социални дейности, опазване на околната среда

Инж. Димитрина Кьорлинска – началник отдел „Устройство на територията, строителство, техническа инфраструктура”

Елена Кожухарова – юрист

Инж. Арх. Атанас Щерев – инж. ХТС, С, ПУП

Инж. Веселина Иванова – главен експерт „Строителство”

Антоанета Маринчешка – гл. специласт К и ПУП

Деница Милева – гл. специалст „ Екология и опазване на околната среда”

Технически секретар –Веселина Иванова – гл. експерт „Строителство”.

     Тези всички хора предлагат на кмета да внесе предложение до Общинския съвет за съгласие за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП  за УПИ 3 – 834 и УПИ 1 -839, кв. 18 по плана на Археологическия резерват в град Хисаря. Ако решението е положително, преписката да се изпрати в Министерството на Регионалното развитие, тъй като имотите са в Археологическия резерват.

    Важен момент от историята за частта от „Пинокио” е заповедта от 20 януари 2015 година на тогавашния кмет – инж. Пенка Ганева, която отказва да се изработи проект за изменение на ПУП- ПРЗ. Нейните мотиви са, че в тази част са площадките на детската градина като част от благоустрояването към нея. Тя изтъква, че резерватът е културна ценност с национално значение. Действащият в момента ПУП от 2007 година е одобрен от министъра на Регионалното развитие и неговото изменение може да бъде решено само от министъра. Съгласно чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията, писменото искане за изменение на устройствения план в случая е следвало да бъде отправено до министъра на регионалното развитие и благоустройство, а не до кмета на общината, защото имотите засягат територия, попадаща в обхвата на обект с национално значение.

    След като виждат отказа на инж. Пенка Ганева, Любомир Нейчев, Тодорка Цилова Нейчева и Невена Цилова Нейчева подават жалба до Административен съд – Пловдив. Решението на съда е № 2225 от 16 ноември 2015 година. Но жалбите са започнали още през 2013 година, когато  още тогава е отказано от кмета изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ. Този отказ е бил отменен от Административен съд и преписката е върната на кмета на общината за ново произнасяне в 14 дневен срок.

     След връщането на преписката, инж. Ганева отново е отказала и съдът решава, че нейната заповед е законносъобразна. Доказва се, че имотът попада в Археологическия резерват, който е недвижима културна ценност с национално значение. Подробният устройствен план от 2007 година е одобрен от министъра на регионалното развитие и неговото изменение също следва да бъде разрешено от министъра. Затова съдът отхвърля жалбата срещу заповедта на кмета с отказ да се изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III – 834. По- точно: Съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Административният съд – Пловдив, на основание чл.172, ал.2, първо отделение, четвърти състав реши:

Отхвърля жалбата на Любомир Нейчев, Тодорка Нейчева и Невена Нейчева против заповедта на кмета на община Хисаря РД-05-501 от 20 юли 2015 година, с която е отказано да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за УПИ 3 – 834 в 18 кв.  по плана на град Хисаря.

Последвала е нова жалба до Върховния адиминистративен съд, но собствениците оттеглят тази жалба срещу решението от 16 ноември на Пловдивския административен съд. Защо  - това знаят само те и другите, които са ги посъветвали да не се разправят със съдебни дела, а да намерят друг начин за решаване на спора.

    За какви имоти е спорът? На 24 октомври 2016 година отиват при нотариус Любомир Цилов Нейчев- пълномощник на Тодора Николова Нейчева и на Саванна Невена Гиббс /Невена Цолова Нейчева/. Любомир Цилов Нейчев лично и като пълномощник на Тодора Нейчева и на Саванна Невена Гиббс продава на Дафинка Асенова Дойчева недвижим имот  692 кв. м. – поземлен имот  № 834 на ул. „Стамболийски” – 4 с граници: от изток – улица, от север ПИ 833, от юг ПИ 835 за сумата от 21 хил. лв., получена по банков път. Данъчната оценка е 20 134,20 лв.

    Дафинка Асенова Дойчева предлага изменение на ПУП- ПРЗ и  на УПИ I - 839 и УПИ III - 834 по плана на Хисаря като собственик на ПИ 834. Поземленият имот е 692 кв. м. Със заповед от януари 2013 година е изменен кадастралният план на Хисаря. 328 кв. м. от ПИ 839 се предават към ПИ 834. Тези 328 кв. м. са част от съществуващата детска градина, представляваща УПИ I - 839.  Дафинка Асенова Дойчева иска да урегулира собствения си ПИ 834, без да навлиза в изградените съоръжения на детската градина. И тук става  така: ПИ 834, с изменен Подробен устройствен план, да се замени дял 1 с дял 2, защото площите са еднакви – 158. 37 кв. м.

    Това предложение е изработено от арх. Кокова през 2017 година, когато Емил Нанев възлата на ГЕО ГРУП ООД предложението за изменение на ПУП на УПИ I-  839 и УПИ III -  834, кв. 18, по плана на Хисаря.

Какво питаме?

  •  Следваше ли кметът на общината да приеме за разглеждане заявление за изменение на устройствен план за обект от национално значение, след като в самото решение на Административния съд, приложено към предложението, пише, че компетентен е министърът на регионалното развитие и благоустройство? Сега след като исканото съгласие е факт и преписката бъде изпратена от община Хисаря (както е гласувано), а не от собственика на частния имот, дали министърът няма да бъде заблуден, че изменението се иска именно от общината?

  • Може ли кметът на общината да внася искане за изменение на ПУП, в резултат на която процедура ще се стигне до замяна на имот – публична общинска собственост за имот – частна собственост? Някой обясни ли на кмета на общината и на общинските съветници, че това се нарича разпореждане с имота, а съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост е забранено да се отчуждават имоти – публична общинска собственост? Ако специалистите от община Хисаря пропускат този факт, дали ще бъде пропуснат и от специалистите в Министерството на регионалното развитие и благоустройство?

  •  Някой подведе ли в случая общинските съветници? Някой обясни ли на общинските съветници, че в случая не се изпълнява никакво съдебно решение, а просто се е целяло от Общинския съвет  като собственик на имота,  да си даде съгласието за изменението? По този начин не се ли премахва единствената пречка пред собствениците на частния имот да бъдат удовлетворени за направеното искане, тъй като другият  собственик на имота вече е дал съгласие – хипотезата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията? Ако Общинският съвет не беше дал съгласие да бъде променена имотната граница (каквото пълно право има), дали щеше да се случи исканото изменение?

  •  Редно ли е Експертен съвет на община да взема решение за обект с национално значение, намиращ се в Археологическия резерват и следва ли Експертният съвет да дава предложение как да се произнася Общинския съвет като собственик на имота?

  •  Защо справедливата заповед на бившия кмет – инж. Пенка Ганева  се промени, тя загърби собствената си заповед за отказ и решението на съда и  на юлската сесия през 2017 година гласува ЗА?

  •  Кой общински съвет би взел подобно решение като имаме предвид, че единственият общински съветник, гласувал против, е инж. Ненко Костов от  НФСБ, да урегулира имота в Археологическия резерават и то в детска градина заради Емил Нанев и Дафинка Дойчева?

А, да допълня, че на това заседание на Общинския съвет не бяха поканени нито началника на отдел „Просвета”, нито директора на детска градина „Пинокио”. Ами това било се отнасяло за общинска собственост, та защо ли пък тези хора да знаят какво става с общинската детска градинка? – отговориха ми някои.

    Решението е взето. С изключение на инж. Ненко Костов, всички съветници гласуваха, че дават разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП –ПРЗ в Археологическия резерват, кв. 18. 

Това решение отива в Министерството на Регионалното развитие. Какво ще стане по-нататък, зависи при кого ще попадне решението на Общинския съвет в Хисаря.  Тук се допускат всякакви варианти. 

Ще чакам решението и тогава предполагам, че ще стане обществен скандал. А може би всичко ще мине тихо, по ръба и Емил Нанев Нанев и Дафинка Дойчева ще могат да си строят каквото си искат, ако получат разрешението на Министерството на регионалното развитие. Само че това, което е предмет на статията, няма да остане само на територията на общината. Ще отиде на много по-високо място от крепостната стена на курортния Хисаря.

                                                                                                                            ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: BG;

Коментари

Анонимен
#2 от КОЙ е ТОЙ
27 Юли, 2017 | 06:46
Напиши отговор
Оценка: -10  +13
Кой, може да пожелае площадката на децата ни в детската градина, питам се аз, само някой наглец без семе и без род. Доносник на низко ниво, без морал развил синдрома на бедното алчно.................................А тези, който удовлетвориха желанието му, за тях нямам думи.
Анонимен
#3 от Язък за кмета, язък за съвета
27 Юли, 2017 | 08:44
Напиши отговор
Оценка: +9
Това се казва задълбочено писане. Факти, документи, данни - всичко на лице. Тая работа не бива да остане само ние да се дърлим в сайта. Това е много грешно решение на съветниците. И някой трябва да си понесе отговорността. Въпросите, които се задават, са за изпращане на друго, по- отговорно място. Действайте, сайта!
Анонимен
#4 от "Измамата на мандата!"
27 Юли, 2017 | 08:44
Напиши отговор
Оценка: -10  +4
Значи всичко друго е по мед и масло - така ли ? Вместо да напишете статия за най-тревожото събитие за това лято - въвеждането на Синя зона за ВСИЧКИ паркиращи на възлови места в Хисар, се занимавате с 600 кв.м. нещо си, до детската градина !
Анонимен
#5 от mmm
27 Юли, 2017 | 08:48
Напиши отговор
Оценка: +7
Сигурен съм, че никой от съветниците, нито от общината ще обърне внимание на тази статия. Така ще си мине и замине всичко. Само че аз този път към решил да броя колко дни ще мълчат и ще има ли най- после справедливост в нашия красив град.
Анонимен
#6 от ]']
27 Юли, 2017 | 08:54
Напиши отговор
Оценка: -1  +7
Браво, бе четвърти коментаторе! Ти си бил много.... Да смяташ, че това е маловажно, значи нищо не си разбрал. А стига, бе! мислих, че сме малко по- в Хисаря, а то... как да слезем от колата си и да си затътрим задника пеш, за да видим красотите на града.
Анонимен
#7 от голема работа е тоа емил
27 Юли, 2017 | 09:48
Напиши отговор
Оценка: +6
Тоа, емил направо преби, за къде се е разбързал. Дойкова трябва да му е длъжница. С една докладна два заека. Разрешиха му замянката пък и разрешение за ПУП и РУП му гласуваха. На всичкото отгоре не чака срокове, ами му вкарват докладната 2 минути преди началото на сесията, все едно се внася проект по Европейска програма от национално значение.Е бати и кмета , е.. бати и старейшините.
Анонимен
#8 от Учуден
27 Юли, 2017 | 09:55
Напиши отговор
Оценка: +6
Този не беше ли на изборите с калинките. Нали той с неговите съдружници дали 20 бона за изборите, да не избират Дойкова за кмет.Нищо не разбирам. Дойкова да не е станала "калинка". Дий, Дий коньо...,Дий.
Анонимен
#9 от КОЙ Е ПИНОКИО
27 Юли, 2017 | 10:42
Напиши отговор
Оценка: +11
Дойкова за пореден път показа, че не е кмет! Съвпадението с ЦДГ ПИНОКИО е показателно. Кой е Пинокио днес? Кой е този, които накара кметицата да прави такива скоростни лупинги? В случая тя действа в частен интерес. Не е ли крайно време и тази пишман адвокатка Кожухарова, която се издържа единствено от работата си в Хисаря да бъде освободена? Тази жена направи толкова поразии в общината, колкото никой не е направил. Вече е в преклонна възраст и е дошло време да мине в заслужена почивка. Колкото до злополучната СИНЯ ЗОНА със сигурност някой Пинокио е посъветвал Дойкова. Защо продължава съществуването на незаконен паркинг пред хотел "Чинар" и ресторант "Национал"? КОЙ ги закриля? Там синя зона няма! Защо няма такава и по улицата пред големия магазин, където основно се паркира за кафе Централ и то при наличието на няколко знака В 27 забранени са престоя и паркирането и още няколко забраняващи паркирането. Защо, Дойкова? Така превръщаш общината в майка за едни, а в мащеха за други. Хотел Аугуста си плаща данъци, туристически такси, а сега ще трябва да търси начин да се спасява и относно местата за паркиране на туристите. Ами санаториума отсреща? Там не ходят бизнесмени, а хора с ограничен бюджет. Естествено и те ще се спасяват. Защо именно оттам трябваше да започва този тъп експеримент и не на последно място паркинга пред читалището. Готов още от времето когато работеше новата баня, а днес се ползва най-често от посещаващите този културен институт. Сега трябва и музея да бъде наказан. Като четем и горната статия ще разберем, че Дойкова се интересува само от частни интереси и неизвестния засега Пинокио също. "Тракийски свят" пишете ги тези работи! Всички сме потърпевши от глупостите на Дойкова, нейната администрация и кукловодите и в лицето на анонимния Пинокио.
Анонимен
#10 от време е за боклука
27 Юли, 2017 | 10:55
Напиши отговор
Оценка: -2  +12
Само Нено ли има мозък в главата или само него не могат да го купят? Наистина схемата е прозрачна и доста тъпа, защото показва, кой стои зад всичко. Ченгеджийска история. В името на далаверата, всички са като един, но без един!Дойкова, иди си!
Анонимен
#11 от Емил ли е, Консула ли е ...?
27 Юли, 2017 | 11:48
Напиши отговор
Оценка: +8
Който и да е, е по-маловажно от това, че калинките + бсп и Гато имат мнозинство в ОбСъвет и поради тази причина всеки, който желае, да му се гласува по поръчка, се обръща към тяхната шарена група. Всъщност когато става дума за пари, може да видите, как се прегръщат калинки със зелени, червени и морави. Това е общинският съвет на Хисар - ОПГ за защита на лични интереси и търговия с влияние. А на кметицата никой не и е виновен - доброволно се е отдала в служба на разни измекяри. Да си беше стояла на страни. Че даже се и страхува, да освободи склерозата Кожухарова - да не би да вземе да осъди общината. Милиционерът Петров като я осъди, да не би да стана катаклизъм ? Ето го - парата в джоба и пак на същата длъжност ! Безкрайно нагли, алчни и некадърни простаци ! Останали сме една шепа хора без туристите. На дъното на шепата. Утайката явно...
Анонимен
#12 от Автопилот
27 Юли, 2017 | 12:15
Напиши отговор
Оценка: -1  +8
отговор на #11 »
Добър коментар! Калинките и БСП винаги са били в тандем. Гатьо гласува според интереса си. Пенчо Шапков в това време си развява малката глава по Гръцко. Останалите Пено си ги върти на малкия пръст. Някой разправяше, че щели да му бутат гаража. Може, ама друг път! Ние сме останали като утайка, а лайната пак си плуват най-отгоре. Непоклатимо правило! Този път са се коалирали. Няма кой да ги изрине. Дойкова дори и кукла не е. Просто нямаме кмет! Пинокио са много хора и Дойкова е сред тях.
Анонимен
#13 от Излъган български балък/в случая хисарски/
27 Юли, 2017 | 13:28
Напиши отговор
Оценка: +16
Братя балъци! Нищо ново под слънцето..Всеки ден ги гледаме по нациионалните телевизии.Преди избори се карат„псуват„заплашват се със съд и прокуратура Иииии...Като влезнат в Парламента/общинският съвет е местния парламент/-се прегръщат и почват да си правят далаверите!!!!!!!! Дойкова и кръгът около нея обещаваха да разкрият измамите на Ганева„да вкарат в Общината прокуратура и разследващи следователи.....След 2 години някой да е чул нещо по въпроса? Само БАШ БАЛЪК МОЖЕ ДА СИ МИСЛИ„ЧЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ С ДЕТСКАТА ГРАДИНА НЕ СЕ Е ИГРАЛО ПОД МАСАТА !!!!!!!! Честито ВИ„братя Балъци........
Анонимен
#14 от св Пантелеймон
27 Юли, 2017 | 13:53
Напиши отговор
Оценка: -7  +14
Емиле,безсеменен евнухо...И да го откраднеш детския имот,на кой ще го оставиш? Трижди Анатема и на всички безродни яловици,които посягате на детския смях! Този смях,който вие никога няма да чуете!
Анонимен
#15 от какво чакамe
27 Юли, 2017 | 14:04
Напиши отговор
Оценка: +8
Тази работа с това решение не може да остане така в залата на общинската администрация. Костов от НФСБ! Проговори! Ти Знаеш кой с кого, кога и как се е е съюзявал и в името на какво. Ама щото ние сме тъпи. Стоим и гледаме как една група хора в тоя град окупират всичко - улици, зони, площи, резервати, накрая ще вземат да приватизират и нас, да им станем собственост и тогава няма да сме кукли на конци, а волове на въже.
Анонимен
#16 от b
27 Юли, 2017 | 14:12
Напиши отговор
Оценка: +7
Като четях за отказа на Ганева да им разреши изменение на ПУП, направо и казах браво. Така се защитава общинска собственост. Но защо, бе Пене, на тая прословута последна лятна сесия си промени мнението? Какво ти обещаха?
Анонимен
#17 от НАБЛЮДЕНИЕ
27 Юли, 2017 | 14:35
Напиши отговор
Оценка: -9  +1
ГЕРБ ГЛАСУВА ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ГАВРАИЛОВ ПОПИТА ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ
Анонимен
#18 от Хисар
27 Юли, 2017 | 14:41
Напиши отговор
Оценка: +8
А Дойкова ако не е законосъобразно, защо е пуснала докладната,тя е много страхлива не вярвам да си вкара автогол пък и менторите-Вълко и Гочо не са били против-питайте и тях!
Анонимен
#19 от Център
27 Юли, 2017 | 14:57
Напиши отговор
Оценка: +7
Парите от синята зона ще ги събира фирма на консула
Анонимен
#20 от Не гласувал за Дойкова
27 Юли, 2017 | 18:05
Напиши отговор
Оценка: -1  +16
Когато разправях навремето,че не трябва да се гласува за жена/!?/ като п.д. гонещата шейсетте,която няма ни дете ни коте,прибираща се вечер в къщи при своя болен брат,също ни с дете ни коте,хората ме гледаха особено. Мислите ли,че тази Психопатска обстановка ,в която живее п.д.не се отразява на душевния й мир? Че не се отразява на дейсвията й? И още очаквате нещо позитивно от нея? Хак ви е !
Анонимен
#21 от 1234567890
27 Юли, 2017 | 18:50
Напиши отговор
Оценка: +4
Султанов, кажи , че по тази точка за детската градина и промяната ГЕРБ не се въздържа, а по друг въпрос.
Анонимен
#22 от Заблудена
27 Юли, 2017 | 19:01
Напиши отговор
Оценка: +4
Кой учи Дойкова на законосъобразност? Експертният съвет, който си е пъхнал гагата в резервата? Ами те я захлупиха като показаха всички документи, включително решения на съда, промени в кадастралния план, наета група за изменение на ПУП, цената на купеното място, скица... Така се откри всичко, а не беше ли по- лесно да платят на Нанев местенцето?
Анонимен
#23 от dabroim
27 Юли, 2017 | 19:06
Напиши отговор
Оценка: -2  +6
Оле, оле, я да преброим колко хотели има в резервата и кой им даде разрешение?
Анонимен
#24 от Проверка
27 Юли, 2017 | 19:27
Напиши отговор
Оценка: -1  +4
Вместо да се чудят как да развалят площадката на децата, могат да проверят как е построено магазинчето срещу колонадата и как г-жа Ганева си е затворила очите, когато при разкопаването са излезли останки!
Анонимен
#25 от Родител
27 Юли, 2017 | 19:50
Напиши отговор
Оценка: -11  +14
Когато нямаш деца,едва ли ще те интересуват неволите на някаква си детска градина.........
Анонимен
#26 от d-r
27 Юли, 2017 | 22:24
Напиши отговор
Оценка: +3
Нали има доцент, той трябва да даде мнение. Директор на музея.
Анонимен
#27 от Танас
27 Юли, 2017 | 23:58
Напиши отговор
Оценка: -1  +5
Всеки който посяга на децата Господ да го наказва. Всеки един съветник да си носи отговорност за гласуването. А тази синя зона е такова безумие, че не ми се коментира. Кога Чинара и Национала ще започнат да спазват правилата а също и военния санаториум който има хиляди декари площи отзад и може да направи паркинг и за 1000 автомобила но не прави нищо. А хотел Аугуста - най-големия данъкоплатец в общината е принуден да се спасява въпреки че те имат голям паркинг за разлика от други хотели. Хора общинари синята зона няма да реши никакъв проблем а само ще създаде нови такива. Тъкмо се канех да си лягам ама така се ядосах с тези измекяри Нанев, Дойкова, Ганева, Гатьо и всички други съпричастни с посягането към бъдещето на общината - децата. Никъв сън няма да ме хване ама айде лека нощ.
Анонимен
#28 от LVCIVS DOMITIVS
28 Юли, 2017 | 10:57
Напиши отговор
Оценка: -2  +2
отговор на #26 »
Доцента е пич, но в стремежа си да помогне на всеки бива използван от нагалци с алчно поведение. Трябва спирачка от време на време, иначе ще го вкарат в капан.
Анонимен
#29 от Познат
28 Юли, 2017 | 14:26
Напиши отговор
Оценка: +3
Мадажаров, наистина ли като са копаели до колонадата са излязли археологически останки? И каква е ролята ти в такъв случай?
Анонимен
#30 от ТИП
28 Юли, 2017 | 22:42
Напиши отговор
Оценка: +9
Смятам че трябва да уведомим господарите. Какво ще кажете?
Анонимен
#31 от ..
29 Юли, 2017 | 01:47
Напиши отговор
Оценка: -7  +6
Статията е написана подвеждащо. Детската градина не се засяга. Май някой е решил да си прави пи ар. :)
Анонимен
#32 от Така ли?
29 Юли, 2017 | 07:46
Напиши отговор
Оценка: +4
Щом Експертният съвет, Административният съд, Общинският съвет, поръчаната група за промяна на ПУП, адвокати и кметове са действали подвеждащо, статията е написана по тези документи. А ти с двете точки, обясни точно какво се е случило. Може пък и скицата да е грешна?
Анонимен
#33 от Истината
29 Юли, 2017 | 10:25
Напиши отговор
Оценка: +5
Нали решенията на общинския съвет са публични. Ирина, виж решението, снимай го и го публикувай в сайта да видим какво са решили наистина съветниците
Анонимен
#34 от Ненко Костов
29 Юли, 2017 | 12:25
Напиши отговор
Оценка: +4
отговор на #31 »
Не статията, а докладната беше написана подвеждащо и затова беше дадена секунди преди сесията. Старейшините пък, с най- голям опит, направиха всичко възможно за да заблудят новобранците в Общинския съвет. Тази докладна трябваше да бъде от 3 листа и една скица. В заданието трябваше да пише, че Нанев иска ЗАМЯНА на дял 1 с дял 2 от детската градина за да му се изправи хубаво имотчето с прави линийки, а не да прилага 19 страници адвокатски игри на думи с цел да заблуди съветниците. Върха на всичко е решение 50 на експертния съвет по УТ, който взима решение за обекти от национално значение. Накрая всичко звучи така,отивайки в МРРБ: излиза, че едва ли не Общината има нужда от тази замяна. Ако задълбочим нещата ще стигнем до там дори, че Общината в лицето на гражданите едно време е платила това отчуждено място, за да се изгради детската градина.
Анонимен
#35 от Местен Кадър
29 Юли, 2017 | 13:15
Напиши отговор
Оценка: +7
Доколкото разбирам, навремето собствениците са били обезщетени и сега някой прави опити отново да се облагодетелства. Такъв пример в Хисаря има - сградата срещу автогарата , и той беше осъществен по времето на кмета Макавеев !!!!!!! Кой тогава беше заместник , че мога да се сетя!!!!!!! А да спомних си - Дойкова!
Анонимен
#36 от На тати нивата
29 Юли, 2017 | 13:23
Напиши отговор
Оценка: +3
Върху на Тати нивата е парка Момина Баня, що не му го върнат от Общината? Мамка ви и продажни боклуци!!На кестена от София ще му дадете и дупе.Добре че прякора му е мекия.
Анонимен
#37 от Диоклец
29 Юли, 2017 | 14:31
Напиши отговор
Оценка: +8
Маджаров си е най-обикновен продажен чиновник. Най-голямата пречка за развитието и популяризирането на археологията е сем. Маджарови. Учен - ха-ха-ха. Смешник с титла,дадена му не с труд, а от некадърно написан закон.
Анонимен
#39 от Център
29 Юли, 2017 | 17:10
Напиши отговор
Оценка: +5
Нанев дал пари на макавеев дойкова свърши работата кумчо вълчо сит детската градина кучета я яли
Анонимен
#40 от Джо Блек
29 Юли, 2017 | 17:34
Напиши отговор
Оценка: -2  +1
отговор на #38 »
На тати к......,и защо питаш като си го налапал и от теб жената не може да хване ръка п......л нещастен? На него не му викат мекия.
Анонимен
#41 от Spartak
29 Юли, 2017 | 19:01
Напиши отговор
Оценка: +10
Тая е най некадърния кмет който този град е имал,а още по некадърни са тези които е избраxа. Човек първо се преценява по личния и социалния живот тази какъв такъв има ? Прост народ слаба държава
Анонимен
#42 от и
29 Юли, 2017 | 22:15
Напиши отговор
Оценка: +6
Ами сега? Къде да намеря решението, като никой никъде не ги публикува тези решения? Да вземеш решение от Тинтикова, значи да скочиш от втория етаж на общината. Да ти го издиктува Султанов, трябва да се смени цялата атмосфера в общината. Чакам да се появи на сайта на община Хисаря. Колко ли ще чакам?
Анонимен
#44 от сота
30 Юли, 2017 | 15:02
Напиши отговор
Оценка: +5
Ееее... Център ли си или клеветник , не рови при Макавеев или Пирянков ....други са партньорите и душеприказчици на Нанев.... ЦЕЛИЯ ГРАД ГИ ЗНАЕ , а ти гледаш да прехвърлиш проблема от болната на здравата глава . Я огледай в общ. съвет , колко са външните навлеци .... станали Хисарчани..... Всички знам за топлите чувства между Нанев , Бойко , д-р Саши , Калинката...... Клеветник и Провокатор си.... откровен лъжец
Анонимен
#45 от nero
31 Юли, 2017 | 08:54
Напиши отговор
Оценка: +4
Силните плачат сами. Не ръкомахат. Не викат. В гръб не забиват ками. И не се кланят на никого.
Анонимен
#46 от Срам Дойкова
31 Юли, 2017 | 09:49
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #44 »
Защо да не ровим при Вълко и Гочо, като тази кметица те я натресоха на общината, за да се доказват колко са велики. Тука няма здрава глава, всички са болни.Дойкова за пореден път доказа, че за нищо не става. Имот публична общинска собственост няма как да бъде заменян. Най-интересното е защо въобще кметицата е допуснала за разглеждане тази молба след като по казуса има влязло в сила решение на съда? Адвокатката Кожодерова най-малкото трябва да ги знае тези неща. Логичният въпрос е защо тази жена е още на работа в общината? Ами целия ЕСУТ? Експертен съвет по устойство на територията? Колко е експертен вече разбрахме. Как така при действащ ПУП се допускат нови изменения? Дори и на всичко това да има отговор, какви са тези мозъци, които решиха да заменят имот в детска градина?Какви важни инфраструктурни държавни интереси налагат това? Кои са тези Емил и Дафинка, та се налага общинските съветници да гласуват против интереса на цял град заради интереса на двама души? Съветниците не помнят ли, че са полагали клетва пред нас? За такива нещастни баламурници ли ни мислят? Защо директорката не вземе отношение по въпроса или и тя е вярна властта и съветниците, или някой я посъветва да си трае? Силните плачели сами и не забивали ками. Тези забиха нож в гърба на общината и населението именно защото се се мислят за всесилни. Срамота, Дойкова, голяма срамота! За 15 минути почивка ще разглеждаме въпроси, свързани с резервата и детската градина. Къде е лицето Маджаров, именуващ се доктор и доцент. Много титли, никакво съдържание! Социалната партия дето щеше да ни развъжда се оказва, че не мисли за децата, а за отделни лица. Те още са на принципа - Всичко в името на човека! Обаче и човека да е ясен! Мили избиратели, другия път пак спете и пак избирайте такива хора да ви представляват! Голям срам и всеки срам е с конкретно име! Огредайте и синята зона и ще разберете кой ни продаде!
Анонимен
#47 от рекорд
31 Юли, 2017 | 10:12
Напиши отговор
Оценка: +5
Статията счупи рекорда за коментари ! А ако това е измамата на мандата - аз съм трамвай ! Бъдете сигурни, че няма да разберете кога и как ще се случи измамата на мандата ! Може би следващия мандат и то, ако не са си замели добре следите.
Анонимен
#48 от Джо Блек
31 Юли, 2017 | 16:12
Напиши отговор
Оценка: -1  
отговор на #43 »
Едно време п....лите ги пребивахме на публично място,след което ги почваше полицията сега е време педерастко което трябва да се спре.
Анонимен
#49 от Да ходи да прави лимонада!
31 Юли, 2017 | 19:12
Напиши отговор
Оценка: +11
Тази надута стара мома,която се мисли за кмет,да спре да се крие като мишка и да излезне пред хората и да даде обяснения за нещата,които вълнуват гражданите или да си хваща пътя и да си ходи! Аман от нея,ще и плащаме заплатата само да стои и да пърди и пуши в кабинета.Хубаво-въвеждаш синя зона ама излез и кажи кой как ще плаща-местните,хотелите и фирмите,нали уговорката бе жителите на града да не плащат при платен данък?Същото и с детската градина -обясни на хората ,а не тук да се чудят какво става! Такъв дибил не сме имали за кмет-предишните кметове може и да са имали недостатъци ,но тази е БЕДСТВИЕ !
Анонимен
#50 от Дойде време, стягай се!
01 Август, 2017 | 15:48
Напиши отговор
Оценка: +10
Време е, време е за общоградско събрание с участието на Дойкова.За кураж да вземе и Илиева. защото зелените няма да бъдат там.
Анонимен
#51 от Танас
01 Август, 2017 | 23:28
Напиши отговор
Оценка: -1  +6
Вече съжелявам, че не гласувах за Велко Господинов... щеше да е къде по кмет от тая стара мома..
Анонимен
#52 от ozdravitelnoto
02 Август, 2017 | 18:14
Напиши отговор
Оценка: +1
Velko Gospodinov e mnogo kadaren 6te opravi grada
Анонимен
#53 от име
02 Август, 2017 | 19:02
Напиши отговор
Оценка: +9
Аз не мога да разбера какво обидно има писано в тази статия против г-н Нанев. Просто е разказано събитие след събитие какво се е случило. Той не е обвинен, пък и ако бяха прави защитниците му, защо бившият кмет Ганева отказа два пъти със заповед да се работи в резервата? Защо съдът решава, че нейната заповед е законосъобразна? Какво толкова страшно е станало да се разбере една история за един имот, който се е е оказал на неподходящо място? И то история, започната с докладна на Дойкова ? Ами ако искахте да не се разбере какво става, да не бяхте я вкарвали тази пуста докладна! Ами ТСУ - те могат ли да ви покажат къде е спорното място? Може всичко да е, но да внесеш докладна от 17 страници две минути преди заседание на общинските съветници, това мирише на лошо. По правилник да каже председателят колко дни преди сесия трябва документите да са при съветниците. Такива бързи внасяния ....
Анонимен
#54 от Оракула от Делфи
05 Август, 2017 | 15:50
Напиши отговор
Оценка: +1
Защо Пена Ганева, тогава кмет на Община Хисаря ,отказва на предишните собственици на имота , разрешително за строеж ? Защо сега се дава разрешително на сегашните собственици за същите нужди? Може ли някой да отговори?
Анонимен
#55 от До оракул
06 Август, 2017 | 08:17
Напиши отговор
Оценка: +2
Защото на Ганева не и пука от никого виж кой са назнаили за началник на паркинга и тогава питай кой от кого е зависим
Анонимен
#56 от ха-ха
07 Август, 2017 | 16:23
Напиши отговор
Оценка: +2
отговор на #54 »
Питай другата Пена нали търчахте да я правите кмет едно време,а пък сега защо така, защо иначе!Нищо не става от нея нали?! :))))
Анонимен
#57 от Оракула от Бачиту
09 Август, 2017 | 16:55
Напиши отговор
Оценка: +2
Ей, осрахте всичко бе ! Бахти лайняния общински съвет ! Бахти идиотити !
Анонимен
#58 от Trakia World
18 Август, 2017 | 01:34
Напиши отговор
Оценка: +3
Затваряме сайта, стига с клюките от Хисаря...
Анонимен
#59 от компетентен
15 Януари, 2018 | 18:38
Напиши отговор
Оценка: +14
отговор на #25 »
Но човека си има деца ,даже няколко ! Ха ха, не говорете ей така
Анонимен
#60 от Знаещ
29 Април, 2020 | 13:52
Напиши отговор
Оценка: 0
отговор на #4 »
Не "до"!!! Имотът иска дае "В" детската градина!!! И вече е!v8kfn
Анонимен
#61 от Знаеща
29 Април, 2020 | 13:58
Напиши отговор
Оценка: 0
отговор на #2 »
Не е никак уммо или добро да сичете обиди срещу природата! Нямат всички деца и много пъти това не зависи от тях. Бъдете последоватешни: съчувствайте им, калто съчувствате щом чуете "инвитро", където отиват пари на всички данъкоплатци... но не това е въпросът тук. Щом ви се вижда съмнитешно, непочтенно, неправилно и т.н. критикувайте деянието и в смисъла на нарушението, а не лични обиди и нападки да сипете! Не сте по-различен в поведението си, щом вършите незаконни неща, като да сипете обиди в публично пространство!
Анонимен
#62 от случайно минаващ
01 Юни, 2020 | 16:09
Напиши отговор
Оценка: +1
До всички знаещи....Г-н Нанев там няма да строи !!! Гледайте си в собствените дворове ,не се занимавайте с хората ! А тази детска градина ЩЕ СЕ ЗАКРИЕ многознайковци
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.