КУКОВСКИ ОСТАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК…ЗА СЕГА

Автор: Няма коментари Сподели:
Дванадесет човека от Общинската избирателна комисия – Хисаря се събраха на заседание на 12 януари 2022 година, за да решат да прекратят ли пъномощията на общинския съветник А. К. предсрочно поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „ общински съветник“ за мандат 2019 – 2023 година въз основа на доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общинския съвет.
Председателката на ОИК представи на членовете, а те бяха 12, защото Ангелина Петришка не дойде на това заседание, всички налични документи. Тя ги уведоми, че в Общинската избирателна комисия е подадено уведомление с вх. № 154 от 12.01.2022 г. от председателя на Общински съвет Хисаря, с което са представени следните документи:
Решение № РС-43-21-079 от 13.10.2021 г. на КПКОНПИ и Съдебно удостоверение с изх. № 93 от 12.01.2022 г. на Административен съд Пловдив. Диспозитива на представеното Решение № РС- 43-21-079 от 13.10.2021 г. на КПКОНПИ гласи, че не установява конфликт на интереси по отношение на А.К. – общински съветник в Общински съвет Хисаря, и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с гласуване „за“ приемането на Решение № 671 от 18.12.2018 г., Решение № 29 от 23.12.2019 г. и Решение № 48 от 21.01.2020 г. на Общински съвет Хисаря.
Със Съдебно удостоверение с изх. № 93 от 12.01.2022 г. на Административен съд Пловдив е удостоверено, че е налице производство по административно дело № 72/2022 г. по описа на Административен съд Пловдив, XXVII състав, образувано по жалба на Атанас Куковски против Доклад рег. № 255 от 17.06.2021 г. на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря – Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, съдържащ заключение за наличие на несъвместимост за оспорващия да заема длъжността „общински съветник“.
Видно от представеното Съдебно удостоверение, Решението на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, обективирано в Доклад е обжалвано от заинтересованото лице и към настоящия момент не е влязъл в законна сила.
Стигна се до гласуване. Секретарят на Общинската избирателна комисия – Николай Марковски показа, че се е съобразил с указанията на ЦИК и гласува да се прекратят пълномощията на Атанас Куковски. Така гласува и Мартин Джинжев. Останалите десет гласуваха против.
Ще припомня, че това са Диана Дишлиева, Ива Дечевска, Тодорка Куковска, Мария Кинарова, Тинка Салутска, Пено Бойновски, Минка Макавеева, Стоян Тонов, Иван Мавров, Пенка Дишкелова.
С решение № 155-МИ, на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т. 24 и чл.85, ал.4 от Изборния кодекс ОИК РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс поради липса на непостигнато съгласие на две трети мнозинство.
Решението може да бъде обжалвано в седем дневен срок. Член на Постоянната комисия заяви, че въпросът за несъвместимостта на Куковски няма да спре до тук. Каза още, че ще се видят в Административния съд.
                                             Ирина Кирилова                     ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

Documentary: ‘I Am Not Misinformation’ | Covid-19 Vaccine Adverse Events

Следваща статия

БРАВО НА КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ!

Други интересни