Открито писмо до Президента на Република България Румен Радев

Автор: Няма коментари Сподели:

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град Балчик

До Президента на Република България Румен Радев

До служебния Министър-председател на Република България

                                  Искане

От Местна гражданска инициатива за Забрана за изграждане на антени за 5G излъчване на територията на Община Балчик

Относно: Подписка за Забрана за изграждане на антени за 5G излъчване на територията на Община Балчик

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Молим, на основание чл. 21, ал.1, т.13 от ЗМСМА (Общински съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, обществените и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и обществена инфраструктура) да разгледате искането на Местна гражданска инициатива с искане: Общински съвет Балчик да приеме решение, за Забрана за изграждане на антени за 5G излъчване на територията на Община Балчик, след като през изминалата година бе научно и категорично доказано, че излъчването им вреди хората и околната среда и да се произнесете с решение в едномесечния срок, предвиден от закона за Прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (чл.52, ал.1).

Основания
Среща на ЕК – 06. 2021 г.
Обсъждане в Европейския парламент. Панелът за научни изследвания на Европарламента представи две проучвания за влиянието на 5G мрежите върху здравето на хората и върху околната среда. Членовете на панела „Бъдещето на науката и технологиите“ обсъждат резултатите от изследвания върху природата и хора, най-вече подрастващи.
Иво Христов – евродепутат от България, домакин на дебата: „Вярвам, че обществените интереси и грижата за биоразнообразието и човешкото здраве трябва да бъдат водещи пред икономическите съображения. Убеден съм и че гражданите имат право на обективна научна оценка, която вместо да поляризира обществените настроения да спомага за отсяване на истината от полуистината. Считам, че представянето на двете проучвания ще внесе доза разум в дебата около въвеждането на мрежите от пето поколение.“
Фиорела Белподжи от института „Рамацини“, Болоня, Италия представя доказателства за отражението върху възпроизводителните способности и разпространението на раковите заболявания. „Ние внедрихме резултатите от епидемиологичните проучвания, от опитните проучвания и събрахме наедно всички данни, като изводите ни са както следва… Сегашните честоти… и тук изхождаме от възможно най-качествените доказателства, които съществуват. В групата честоти от 450 до 6000 мегахерца можем да кажем, че са вероятно канцерогенни за хората“. Проф. Фиорела Белподжи още, че при честотни диапазони 450 MHz – 6000 MHz са налице достатъчно доказателства при експериментите с животни за канцерогенен ефект. По думите ѝ, те въздействат върху мъжките и женските възпроизводителни способности и съществува възможност за неблагоприятност върху потомството, изложено по време на бременност. Професор Арно Тиленс от Университета в Гент, Белгия, откроява необходимостта от изследвания, за по-качествени резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите.
При втората група честоти от 24 до 100 гигахерца не са извършени адекватни изследвания за рака.
https://bnt.bg/news/kakvo-znaem-za-vliyanieto-na-5g-varhu-horata-i-prirodata-v298566-295907news.html?fbclid=IwAR2N-zcVxRg_bi8V0DFiJKpF9evkYS-ch4xw-Isb6XG0Nx_42RRmgKZH_o8

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/panel-for-future-of-science-and-technology-presentation-of-studies-health-impact-of-5g-and-environme_20210531-1000-SPECIAL-STOA_vd?fbclid=IwAR0eVCRL_ENotTXK6RSm-gFgKj4dScq9PX1aB7CdCHwzKn7hQWod1ctujqk

Климатични предупреждения на ЕК среща – 7. 12.2020:

……………
07.10 2021
Днес Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Да спрем (((5G))) мрежите — нека останем свързани, но защитени“ („Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected“). Организаторите на инициативата призовават Комисията да предложи законодателство за по-добра защита на всички форми на живот от някои предполагаеми рискове от радиочестотни електромагнитни полета и микровълнови лъчения, за защита от някои други предполагаеми въздействия върху околната среда на 5G мрежите и свързаната с тях цифровизация, както и за осигуряване на ефективна защита, включително срещу киберпрестъпления, на личните данни, обработвани с тези нови форми на комуникационните технологии.
Ако в рамките на 1 година европейската гражданска инициатива получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията ще трябва да разгледа щателно нейното съдържание и да предприеме действия.
Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите, за определяне на дневния ред.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4995?fbclid=IwAR2PPOdClbvH7fKjQfdbAoQRxMsR3R6I04puHvqQwfOXKkytNUkRn7uq5AM
………………..

В България се подготвя въвеждането на 5G-технологията, въпреки, че понастоящем има голямо количество научни данни за многобройните вреди, които излагането на електромагнитни полета нанася на човешкото здраве (най-вече на подрастващите) и на природата.
Учени с безспорен авторитет от много държави по цял свят единодушно са на мнение, че сега използваната 3G и 4G технологии увреждат значително здравето, а очакваните от учените вреди за здравето на хората и за природата след добавяне на 5G са огромни.
Нарастващата осведоменост за въздействието върху здравето на 4G/5G води до действия на политиците по целия свят. Градовете издават резолюции и в почти всяка държава граждански организации работят против въвеждането на на 5G.
Градове, общини и държави, които спират 5G-въвеждането
Брюксел. Министърът на околната среда на Белгия Celine Fremault коментира спирането на изграждането на 5G мрежите в Брюксел така: „Жителите на Брюксел не са морски свинчета, чието здраве мога да продавам с цел печалба. Не можем да оставим нещата под съмнение.“
Италия – 469 общини официално спират 5G (към 23 май 2020 г.) според Stop 5G Italia
Ирландия – В Ирландия има 26 графства и 6 са гласували за спиране на 5G.
Швейцария спира пускането на 5G заради опасенията за здравето. През февруари 2020 г. Женевският кантон въведе тригодишен мораториум върху 4G + и 5G.
Държави спрели 5G-въвеждането: Словения спира 5G, Нигерия, Папуа, Нова Гвинея спират 5G след нарастващите опасения относно последиците за здравето на 5G мрежата.
САЩ – Забрана или спиране на 5G от градските управи на отделни градове.
Независими учени от цял свят предупреждават, че въвеждането на 5G e опасен и аморален експеримент с човечеството!
Дания. Официалната позиция на запознати с темата датски юристи гласи, че въвеждането на 5G технологията: „би противоречало на действащите човешки и екологични закони, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, наредбите на ЕС и на Бернската и Бонската конвенции“.
Официалната позиция на датски юристи относно въвеждането на 5G завършва със заключението „Изводът на това правно становище е, че създаването и активирането на 5G мрежа, такава каквато е понастоящем описаното, би противоречало на действащите човешки и екологични закони, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, наредбите на ЕС и на Бернската и Бонската конвенции.“.

Универсалната декларация на ООН за правата на човека, Хелзинкското споразумение и други международни договори признават, че осведоменото съгласие преди действията, които могат да повлияят на човешкото здраве, е съществено, основно право на човека, което става още по-важно, когато се има предвид експозицията на децата и младите хора.

Съгласно член 191 от Договора за ЕС: „Политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия.“ По отношение на рисковете от високочестотно излъчване, които вече са известни, включително 5G, ние Ви призоваваме да се застъпите за:
Европейският принцип на предпазни мерки трябва също да се прилага последователно към технологиите за мобилни телефони и не трябва да бъде в ръцете на индустриален картел.
Оценката на технологиите да е задължителна! Тя трябва да се извършва от индустриална и правителствена независима комисия с участието на групи за граждански интереси. 5G не трябва да се изгражда без оценка на новите резултати от изследванията върху ефектите на 5G честотите върху хората, животните и природата.
Обръщане на тежестта на доказване: Индустрията и държавата трябва да докажат безвредността на 5G преди да бъде въведена.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНЕНИЯТА НА ЧУЖДАСТРАННИ
МЕДИЦИ И УЧЕНИ-СПЕЦИАЛИСТИ ПО ТЕМАТА

1) Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно предстоящото въвеждане на 5G технологията
(Martin L. Pall e Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет; бакалавър по физика;
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА:
Тези нейонизиращи електромагнитни полета:
атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.
намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.“
В този свой доклад проф. М. Пол пише: „Пускането в експлоатация на десетки милиони 5G антени без да е бил направен дори един единствен биологичен тест за безопасност би трябвало да е най-глупавата идея, която някой е имал в човешката история.“
Пълният доклад на проф. Мартин Пол на български език e наличен в интернет във ФБ групата Stop5GBulgaria, а оригиналния текст на английски е достъпен на: https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf.

2) Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в свой брифинг се застъпва за предпазни мерки по отношение на излагането на електромагнитните полета (ЕМП), като посочва, че е имало случаи на неизползване на принципа на предпазност в миналото, които са довели до често необратими щети върху човешкото здраве и околната среда. Европейската Агенция за Околната Среда изисква държавите-членки на ЕС да направят повече, за да осведомят гражданите за рисковете от излагане на ЕМП, особено на децата. За това, че е необходимо децата и бременните жени да бъдат предпазени от ЕМП настояват и учени от цял свят тук: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

3) Всички безжични телекомуникационни устройства, които се използват понастоящем от всички възрасти влязоха в употреба без каквито и да е биологични тестове за безопасност. Доказаните ефекти от тях включват: рак, повреда на ДНК, увеличени свободни радикали, променена генна експресия, сърдечно-съдови заболявания, когнитивни нарушения, промяна на сърдечния ритъм, променен метаболизъм, променено развитие на стволови клетки, затруднения в обучението и паметта, нарушена функция и качество на сперматозоидите, спонтанен аборт, неврологични увреждания, затлъстяване и диабет, оксидативен стрес. Отрицателните ефектите при децата включват: аутизъм, хиперактивност с дефицит на внимание (ADHD), астма и други. Щетите от електромагнитните излъчвания засягат не само хората, тъй като има много доказателства за увреждане на различни растения, като и на диви и лабораторни животни.
Учените предупреждават, че е необходимо въздържане от прилагането на нова непроверена за безопасност технология като 5G, която ще увеличи вече проблематичното електромагнитно замърсяване и ще засегне и най-уязвимите групи – децата, бременните и болните.
Източници за по-подробна информация за научните доказателства относно вредите за здравето от сега използваните безжични технологии.
На английски език:
29 автори, включително лекари са предоставили голямо количество систематизирана научна информация по темата на сайта https://bioinitiative.org/.
Лекари, учени и специалисти предоставят огромно количество научни доказателства тук: https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/
Над 250 учени специалисти по електромагнитни полета от 43 нации, които са подписали апел за предпазване на населението от излагане на нейонизиращите електромагнитни полета, виден тук: https://emfscientist.org/
Лекции на водещи лекари и учени по темата за ЕМП са публикувани като видео тук: https://www.youtube.com/channel/UCqqCk-hFKQkHAipP0xaWsAw/videos.
Статия в научното сп. „Molеcular and Clinical Oncology“ обяснява как и защо настоящите норми за ЕМП в ЕС не са адекватни и не защитават гражданите https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/?fbclid=IwAR1I8aeEJxLD1ys5kdI-iAQ1Uv65C90-rrpGxv8Wyd3wwS3Fwtu3LPMPF2w

На немски език: https://kompetenzinitiative.com/broschuerenreihe/?fbclid=IwAR2-qPnYQhkSKS0MfIBCBUt1ym4McJU4Yxmo1Pnt9_-EuqnDjHJh4J6MGwM

На руски език: Руски учени за нейонизиращото електромагнитно излъчване https://stop5gbulgaria.blogspot.com/2020/05/12-13112019.html?fbclid=IwAR0MJ9CMiv4HFWbZZtRRkcoZIrlDQ4ixhgLdzGd0A8rvwsgIqbgDm-L_G2Y

4) В международна петиция, отправена към ООН, СЗО, ЕС, Съвета на Европа и правителствата на всички нации учени от цял свят пишат:
„Ние, долуподписаните учени, лекари, екологични организации и граждани от 204 страни, призоваваме за спешно спиране на внедряването 5G (пето поколение) безжична мрежа, включително 5G от космически спътници. 5G ще увеличи значително облъчването с радиочестотна радиация много повече от вече функциониращите 2G, 3G и 4G мрежи за телекомуникации. Радиочестотната радиацията е доказано вредна за хората и околната среда. Внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда, който може да се определи като криминално престъпление съгласно международното право.“

Ако плановете на телекомуникационната индустрия за 5G се реализират, никой човек, животно, птица, насекомо и растение на Земята няма да може да избегне излагането, 24 часа на ден, 365 дни в годината, на нива на радиочестотните електромагнитни полета, които са десетки до стотици пъти по-големи от съществуващите днес, без възможност за бягство навсякъде по планетата. Тези 5G планове заплашват да предизвикат сериозни, необратими ефекти върху хората и трайни щети върху всички земни екосистеми.“

5) Международната Комисия за защита от неионизираща радиация е загубила доверието на гражданите и учените. Авторите на научна статия, публикувана в списанието „Molеcular and Clinical Oncology“ подробно описва защо настоящите норми за ЕМП не са адекватни и не защитават здравето на хората и какви са основанията на учените, искащи мораториум върху въвеждането на 5G.
Резюмето на статията гласи:
„Радиочестотната (радиочестотна) радиация в честотния обхват от 30 kHz-300 GHz е класифицирана като „възможен“ канцероген за човека от група 2B, от Международната агенция за изследвания на рака (IARC) от 2011 г. Изследванията, които бяха налични към 2011г. сега са подсилени с допълнени с нови изследвания, затова електромагнитните полета може да бъдат класифицирани като канцероген за човека от група 1. Въпреки това използването на електромагнитните полета се разширява с нарастваща лична и околна експозиция.
Източник: Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/?fbclid=IwAR1Y1ApNKJydsBHBWTjCR5-Ot_riA-2E8hFBoY4LEyHV83HSv4aJ2HvQpdU

6) В официалното издание на Американското общество по радиационна онкология двама лекари (International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics) пишат:
„Предстоящото внедряване на Wi-Fi от 5 поколение (5G) в мобилните телефони, разширяващо настоящата технология от четвърто поколение (4G) с цел превръщането на глобалната взаимосвързаност между устройствата в реалност, беше обявено като значително подобрение на скоростта на предаване в сравнение с текущото безжично предаване (1).
По-малко проучени са потенциалните последици, свързани с тази нужда от скорост: а именно значителното увеличение на излагането на живите същества на високочестотни електромагнитни полета в диапазона от 1900-2100 MHz при 4G, и при приблизително изчислен среден честотен диапазон от 3500 MHz при от 5G (2).
Докато проучванията на човешки лимфоцити не показват влияние на краткосрочната (30- минутна) 900 MHz експозиция върху целостта на ДНК, то проучванията върху животни показват, че дългосрочната експозиция на 900-1800 MHz чрез излъчване на мобилен телефон от второ поколение (48 мин. на ден за 30-180 дни) предизвиква увреждане на хипокампа. Всъщност, неотдавнашно изследване на човешки невробластоми клетки показа повишена чувствителност към оксидативен стрес дори след 1800 MHz експозиция само за 10 минути, като едновременно с това се увеличават нивата на реактивния кислород при 30- и 60-минутна експозиция (3-5) Поради опасенията за безопасност от удвояването на дозата от тези нива, свързани с приемането на 5G, световният консорциум от лекари и учени от повече от 35 държави препоръча мораториум върху 5G, до по-нататъшно разследване на безопасността (1).

7) Над 250 учени, които са специалисти по електромагнитни полета са подписали апел за предпазване на населението от излагане на нейонизиращите електромагнитни полета. Може да видите техния сайт тук: https://emfscientist.org/

8) В своя Професор Антъни Милър (Prof. Anthony Miller) излага голямо количество научни данни и посочва изказването на друг учен, че „5G е Троянски кон“ (изглежда като чудесен подарък, но носи голямо зло). Професор Милър подчертава недостатъците на 5G и посочва предимствата на неговата безопасна алтернатива:
• Милиони кули с мини клетки ще бъдат инсталирани на всеки 150 метра в близост до нас;
• Те нахлуват в частното пространство на всеки дом (има предвид, че няма как да се защитите от 5G, ако наоколо има инсталирани антени за 5G и някой извън вашия дом наблизо го използва – вие също ще имате неблагоприятните ефекти от това);
• Оптичният кабел е по-безопасен за здравето, по-сигурен и по-бърз;
• С оптичен кабел всички ще се радват на скорост на комуникация 10 000 пъти по-бърза от безжичната интернет връзка, по-малко уязвима за хакерски атаки и по-безвредна за хората и другите живи същества.
Лекцията е видна тук:
https://www.youtube.com/watch?v=jz7hAivb_tI&fbclid=IwAR3XvTFnBVXtpvbMykD8Mvw1M1uclnwTJcdRUdcOs289POcy_ZbJ8xyw8c4&app=desktop

9) Нарастват научните данни, показващи наличието на риск за децата в утробата на бременните от ползването на безжични технологии. Прочетете за оригиналното проучване д-р Хю Тейлър и неговия екип от Йейлския университет на следния адрес: https://news.yale.edu/2012/03/15/cell-phone-use-pregnancy-may-cause-behavioral-disorders-offspring.

ВИДЕО ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – със субтитри
10) Апел до ООН на група от над 160 международни учени и инженери за спешни мерки относно електромагнитните полета (ЕМП). От тяхно име говори професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет. Видеото може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI

11) Изявление на доктор Антъни Милър (съветник на Световната здравна организация) до училищните власти в Хемпфийлд, Пенсилвания относно радиочестотната радиация, рака и клетъчните кули. Тук става ясно, че всичката изкуствена електромагнитна радиация (безжичните телефонни връзки, Wi-Fi, антените на мобилните оператори) е канцерогенна за човека и че децата са изложени на най-голям риск. Видеото може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=A5FKfN3BtBs

12) Кратко видео с професор Мартин Бланк от отдела по Физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския Университет
Видеото може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=jiRlPu823oo

13) Електромагнитните полета променят метаболизма и са една от причините за метаболитните болести като диабет.
Видео с изказване на проф. Херу за ЕМП пред властите в САЩ: https://www.youtube.com/watch?v=1JpWpE3vtB4 Научна статия по темата: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.jrras.2017.04.009

14) Страните-членки на ЕС не са задължени да въвеждат 5G. Това е официалния отговор на еврокомисаря Тиери Бретон на въпрос на евродепутата Иван Синчич от Хърватска в Европейския парламент (Виж: Парламентарни въпроси, 12 февруари 2020, P-000873/2020/rev.1, Приоритетен въпрос за писмен отговор за Комисията. Правило 139. Въпрос от Ivan Vilibor Sinčić, Хърватска).

В името на здравето на българските деца ние искаме Общински съвет на Община Балчик да потвърди, че здравето и живота са по-важни от която и да било технология като приеме решение, за Забрана за изграждане на антени за 5G излъчване на територията на Общината ни, при наличните изрични доказателства за неговта вреда.
Филип Филипо

ИНТЕРВЮ ЗА 5G И МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ: Изнесох натрупаните научни данни от изследвания на хиляди лекари, инженери, физици, биолози относно wi-fi рутерите, 3G, 4G и новата технология 5G. Това са изключително вредни технологии, които в дългосрочен план ще доведат да сериозно намаляване на населението, а в краткосрочен план разрушават ДНК структурите на клетките, вредят на ендокринните органи и предизвикват ракови болести. Информацията е придобита от Световното движение за здраве и екологична среда https://ehtrust.org и лекцията на световно известната лекарка, доктор на медицинските науки и епидемиолог д-р Девра Девис (назначена за президент Клинтън в Съвета за разследване на химическата безопасност и опасностите от 1994 до 1999 г., след като е спечелила двустранно потвърждение от Сената на САЩ), както и на моята лична експертиза като физик и човек замерил електромагнитното замърсяване във Варна. https://www.facebook.com/watch/?v=376926087024401

Съствители на текста:
Стефан Франгов, доктор на науките, Швейцария, ВИАС
Яна Михайлова, доктор на науките, СУ, НХА
Мартин Михайлов, магистър, Deutsche SportHochschule, Кьолн

Предишна статия

ГАНЕВА ПРЕДЛАГА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

Следваща статия

Служебното правителство – надежда или  разочарование

Други интересни