НОВ ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:
На 23 септември 2021 година в Народното събрание се проведе заседание на ЦИК. По един от въпросите докладчик беше г-жа Елка Стоянова. Ето какво докладва тя:
Колеги, докладвам ви писмо с проектен номер 1242 – ОИК – Хисаря. Връщам на доклад преписка с вх. № МИ-15-267, която е във връзка с наше писмо изх. № МИ-15-259/09.09.2021 г. С това писмо сме поискали от ОИК – Хисаря, да ни изпрати НЕЗАБАВНО информация по отношение изпълнението на задълженията си във връзка с доклад на Комисията за установяване конфликт на интереси към Общински съвет, която е установиланевъместимост по отношение на общински съветник.
С посочения номер МИ-15-259/ 09.09.2021, ОИК – Хисаря ни уведомява, че въз основа на получения доклад от постоянната комисия са провели заседание, на което са взели решение да се изпрати писмо до вносителите да представят пълно окомплектоване и заверена преписка по извършената проверка, както и съответния акт на общинския съвет, с който депозираният доклад е одобрен, за предприемане на действия по чл. 87, ал. 1 и във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗПКОНПИ. Изпратили са писмото на 24 юни 2021 г. Посочват входящия номер и го прилагат като ни уведомяват с тяхно писмо, че към настоящия момент нямат обратна връзка от общинския съвет Хисаря, не им е изпратено решение, с което депозираният доклад да е одобрен, за да предприемат последващи действия от страна на ОИК – Хисаря, по чл. 30, ал. 7 във връзка с ал. 4, т. 11 от ЗМСМА.
Връщам в предходния абзац на писмото – те твърдят, че им е необходима цялата преписка по случая, за да могат да извършат пълно изясняване на фактическото и правно положение, да се установи верността на заключението, изложено в доклада, във връзка с неговото съответствие с фактическата и правна обстановка, установена в хода на проверката – има се предвид проверката на комисията към общински съвет Хисаря за установяване на конфликт на интереси.
С писмото си ОИК – Хисаря, ни казва, че не са взели решение по конкретния казус за прекратяване правомощията на общинския съветник, защото от изпратеното на 24 юни 2021 г. искане до общинския съвет нямат отговор и не им е представена преписката в пълнота, за да извършат действията, които са отразили в протокола си, че смятат за необходимо, тоест да проверят пълнотата на фактическото изложение.
Проектът на писмо, който ви предлагам е с проектен номер 1242. Предлагам да им бъде изпратено указание, че ОИК не извършва контрол по законосъобразност и правилност на действията и заключенията на комисиите по § 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, в случая – на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общински съвет – Хисаря.
Общинските избирателни комисии са длъжни при депозиране пред тях на влязъл в сила акт за установяване на конфликт на интереси да изпълнят задълженията си по чл. 30, ал. 7 във връзка
с чл. 30, ал. 4, т. 11 Закона за местното самоуправления и местната администрация – чл. 87, ал. 1, т. 1 и 24 от Изборния кодекс и при съобразяване на разпоредбите на чл. 16, ал. 9 във връзка с ал. 7 от НОРИПДУКИ във връзка с чл. 80 ЗПКОНПИ да си постановят акта за прекратяване правомощията на общинския съветник.
В този смисъл на ОИК – Хисаря, не й е необходима преписката в пълнота, за да извършва повторна или каквато и да е проверка, а и е необходим единствено установеният от комисията по § 2, ал. 5 от ЗПКОНПИ към общински съвет Хисаря акт, с доказателство за влизането му в сила.
С оглед горното предлагам да им укажем да изискат от постоянната комисия конкретно този акт, това решение, с което те установяват конфликт на интереси и доказателство за влизането в сила на това решение, за да могат да изпълнят ангажимента си по чл. 30, ал. 7, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс.
Моля да го подложим на обсъждане и ако смятате, че не съм права, в някакъв друг смисъл да им бъдат дадени указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:
Колеги, имате ли предложения? Няма. Подлагам на гласуване проекта, който ни беше представен от госпожа Стоянова.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Няма да ви разкажа за разговора ми с председателката на Общинската избирателна комисия. Просто ще ви оставя да четете протокола на ЦИК. За този протокол говорих с двама човека от комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общинския съвет. И двамата потвърдиха, че решението на комисията за несъвместимост на общинския съветник е подписано от четирима членове. Бойко Гаврилов не е гласувал. Единият от тази комисия каза, че ще продължат да пишат до всички инстанции, ако посочените по- горе членове и алинени от закона не се изпълнят, ще продължат да осветляват незаконните действия и на други хора и това няма да става само в този сайт, а и в централни средства за информация.
Ще ви припомня, че членове на тази комисия са Бойко Гаврилов – председател, Пенчо Шапков, Даниела Пирянкова, Гатьо Султанов и Таня Марковска.
                                      Ирина Кирилова                                                          Тракийски Cвят
Предишна статия

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Следваща статия

TOP 12 Unique Flying Machines

Други интересни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *