Поздрави от Българска Легия АНТИМАФИЯ…

Автор: Няма коментари Сподели:

БАНОВ И ГЕШЕВ ПРИ БАЙ СТАВРИ.

ГЕШЕВ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА КРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Поздрави от Българска Легия АНТИМАФИЯ…

Банов и Гешев при бай СТАВРИ строг, но справедлив:

Сумата от EUR 4 320 807,77 трябва да се възстанови на СЕ за „АЛО БАНОВ“ далаверата.

ГЕШЕВ повече от ПЕТ МЕСЕЦА крие ИНФОРМАЦИЯТА.

„Препоръка на ОЛАФ относно това разследване също така е изпратена до Касационния съд към Специализираната прокуратура на България.“

С нота от 22.12.2020 г.  ОЛАФ е уведомила Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ на  ЕК и Специализираната прокуратурата в България за открити нарушения по проект “Античен културно-комуникационен комплекс Сердика“( т. нар .Ларгото), съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, бенефициент по който е министерство на културата в България. Вследствие на откритите нарушения, ОЛАФ е поискала 4 320 807.22 Евро  от европейското финансиране, да бъдат възстановени в бюджета на ЕС.

С писмо от 02.02.2021 г., Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ на  ЕК е уведомила постоянния посланик на България в ЕС, за същото, като е поискала в двумесечен срок да бъде информирана за предприетите финансови корекции.

От декември 2020 досега всички институции в България мълчат и не са предприети никакви корективни действия.

В доклада на ОЛАФ, освен другите доказателства и свидетелски показания, се посочва и запис от среща, потвърден със свидетелски показания, и станал известен в България като аферата „Ало, Банов съм“, с  който се доказва, че по време на срещата Боил Банов- тогава зам.-министър на културата упражнява натиск за прикриване на финансова корекция, която е следвало да се наложи на фирмата-строител по проекта.

В доклада ОЛАФ описва възможните престъпления, извършени от главните действащи лица.

Вежди Рашидов, министър на културата по това време, е обвинен във възможно извършване на действия по чл.219 от Наказателния кодекс „ (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм.- ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 – лишаване от свобода от три до десет години, а по ал. 3 – лишаване от свобода от три до дванадесет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.“

Боил Банов, зам.-министър на културата по същото време е обвинен във възможни престъпления по чл.283 от Наказателния кодекс : (Изм. – ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Длъжностно лице, което използва своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.“, чл. 311 от НК : „(1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.“, чл. 248а, ал.5 : (Нова – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2017 г.) Ако в резултат на деянието по ал. 2 са получени средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, както и средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани със средства от тези фондове, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.“

Предвид горното, както и мълчанието на компетентните органи в България по изнесените от ОЛАФ разкрития, моля , в качеството Ви на главен европейски прокурор да упражните Вашите компетентности  да предадете на съд лицата, посочени в доклада, за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, съгласно Директива (ЕС) 2017/1371.

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ           OCM (2020) 36248 22/12/2020

Генерален Директор

Брюксел

Olaf.a.5.0001(2020)39728

ЧУВСТВИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ: ОЛАФ

Разследвания

БЕЛЕЖКА, НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н МАРК ЛЬОМЕТР, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАДСКИ ПОЛИТИКИ

Предмет : Предаване на препоръка и Окончателен доклад

Дело No OC / 2017/0601 / A5

С това ви информираме, че OLAF е завършил своето разследване по отношение на съмнения за измама и/или нередности, засягащи прилагането на български проекти съфинансирани от ЕС в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Българското Министерство на културата.

Разследването е приключено с Препоръка към Главната дирекция за регионална и градска политика (ГД Регионална политика) на Европейската комисия, да предприеме съответните мерки за изключване от европейско финансиране (ЕФРР) за сумата от EUR 4 320 807,77 платени в проекта. Информираме ви, че Препоръка на ОЛАФ относно това разследване също така е изпратена до Касационния съд към Специализираната прокуратура на България.

Използвам тази възможност да ви благодаря за сътрудничеството по тази тема.

Отправям към Вашето внимание изявлението относно трансфера на лични данни по-долу .

Електронно подписано

на 22/12/2020 в 21 52

Вил ИТАЛА (ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ЧУВСТВИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ

Бих искал да ви помоля да се гарантира, че крайният бенефициент е надлежно информиран и  му е предоставена възможност да изведе възгледите си, свързани с данните, посочени в настоящото писмо.

С уважение

МАРК ЛЬОМЕТР

Лице за контакт : г-жа Жо ГОВАРЦ (jo.govaerts@ec.europa.eu)

cc.:  Г-жа Николова, Ръководител на Управляващ орган

Г-жа Милошева, Сертифициращия орган

г-н Вътев, Европейска служба за борба с измамите

Г-н Бадричани, одитен отдел на ГД „Регионална политика“

Г-н Кул, ГД „Регионална политика“

Г-н Грант, ГД „Регионална политика“

ARES (2021) 889979

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Брюксел, 02.02.2021

ЧУВСТВИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ: Разследвания на OLAF

Относно : Финансово проследяване на разследването на OLAF OC / 2017/0601 / A5

Програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013“, CCI 2007BG161 PO001

Операция : Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“,

BG161PO001- 3.1.01-0013-C0001

Ваше превъзходителство

Пиша ви по случай разследването на OLAF относно споменатият по-горе проект на археологическият комплекс Сердика, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие „, по което окончателния доклад е вече е изпратен до българските власти.

В своя окончателен доклад OLAF заключава, че са настъпили нередности във въпросния проект и установява, че финансовият ефект върху бюджета на ЕС е на стойност 4 320 807 77 евро (без ДДС).

С оглед констатациите на ОЛАФ, ви приканваме да предоставите наблюдения,  в рамките на два месеца след получаването на това писмо, информирайки ни за предприетите мерки, в частност що се отнася до потенциалните финансови корекции извършени по член 98 (2) от Регламента на Съвета (ЕК) No 1083/2006.

Вашият отговор ще бъде напълно анализиран и ще бъде взет под внимание по отношение на това дали да се стартира процедура за финансова корекция в съответствие с член 99 от Регламента на Съвета (ЕК) No 1083/2006. В случай че не бъде получен отговор в рамките на два месеца, ние ще установим нашите заключения въз основа на наличната информация.

Разходите засегнати от констатациите на ОЛАФ може да представляват отворен ангажимент до  окончателното решение на Комисията относно този противоречиви процес.

Дистрибуция само по  « Need to know » базис.

Не носете открито на обществени места. Трябва сигурно и криптирано съхранение и предаване. Унищожавайте копия чрез раздробяване или сигурно изтриване . Пълни инструкции за работа:

H E , Dimiter TZANTCHEV

Извънреден Посланик и Пълномощен Постоянен представител

Постоянно представителство на България в ЕС

Square Marie-Louise / Maria Louiza square 49

1000 Bruxelles / Brussel

3.2.5 Възможните злоупотреби съгласно член 283 от НК

На 21 март 2016 г. Боил Банов , изпълнява задълженията на заместник-министър на културата. Като заместник-министър, Боил Банов е „официален представител“ по дефиниция на НК. В гореспоменатия си капацитет, той е направил телефонното обаждане до Атанас АНГЕЛОВ, за да убеди последния да произведе документи със задна дата. Тези документи биха покрили забавянето на изпълнителя, и по тази причина изпълнителя ще избегне оценка и допълнително плащане на дълг за ликвидираните щети. Избягването на такъв дълг ще е от полза на изпълнителя, тъй като последният няма да плати за нещо, което той е трябвало да направи. По този начин неговата рентабилност няма да бъде засегната , а дори благоприятно променена. Ето защо, поведението на Боил Банов също обхваща всички елементи на престъплението определено в член 283 от НК.

3.2.6 Възможното фалшиво сертифициране съгласно член 311, параграф 1 от НК

Наредба № 3 определя документите, които трябва да бъдат изготвени в случай че различни пречки и усложнения се появят по време на строителния процес, пречещи на изпълнението на задълженията в рамките на договорените срокове. Ако/когато препятствието или усложнението се случи, наредбата по-горе предвижда Акт 10 и Акт 11 да бъде изготвен в случай на спряни/възобновени строителни действия. Акт 10 трябва да бъде съставен по време на спиране на строителните работи. Акт 11 се съставя след отстраняване на причините за спиране на строителните работи. След представянето на този акт, CAW може да бъде възобновена. В договора крайният срок престава да тече при спиране на строителството и отново започва да тече след възобновяване на строителството. Следователно, крайният срок за изпълнение се измества със съответния брой дни за които строителството е спряно.

Поведението на подписалите Актове 10 и 11 след срещата в офиса на Боил Банов (21 март 2016 г.), когато намерението за производство на документи със задна дата документи е изразено, представлява продължително престъплене , извършенo в съучастие между извършителите , по Член 311, ал.1, във връзка с членове 20 и 26 от НК.

Заместник- министър Банов поиска от Атанас Ангелов да започне „да мисли“ за конкретни дати, за които няма строителни работи на площадката и съответно да се произведе Акт 10 за спиране на строителството в тези точни дати, които са вече изтекли. Това поведение съдържа всички елементи на акт на склоняване. Поведението на Боил Банов манифестира определено състояние на ума, необходимо на съзнанието на склоненото лице , Атанас АНГЕЛОВ, за да извърши такова престъпление.

Българска Легия Антимафия

 

https://afera.bg/

Предишна статия

Лечебни растения, храсти и дървета за вашата градина! Лекция на доц. д-р Стоян Везенков!

Следваща статия

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ“ Издание на българите в чужбина

Други интересни