СЕСИЯТА НЕ БЕШЕ САМО ЗА БЮДЖЕТА

07 Март, 2018
14 коментара

    Извънредна сесия  на  Общинския съвет  - Хисаря се състоя на 6 март 2018 година в залата на общинската администрация. Дойдаха седемнадесетте съветници. Докладната, внесена от кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, беше за ново решение за бюджета на общината. Областният управител върна приетото преди месец решение, тъй като за приемането е трябвало да гласуват десет съветници, а са гласували девет.

     Заседанието  даде възможност на съветниците да поправят грешката си спрямо бюджета. Като добавиха ,че кметът трябва да се отчита пред Общинския съвет не само за културната и спортна програма, а и за икономическата, те го приеха с пълно болшинство.

     Интерсното беше, че на тази сесия съветниците бяха изненадани от още три върнати решения от Областния управител. Едното беше свързано с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, приета с решение № 460 на заседание на 20 февруари по докладна на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова.

    Съгласно ал.  21 от НИД текстът на чл. 55 придобива нова номерация и става чл. 61. В чл. 61 пише: „Който не пададе декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, не я подаде в срок, както и не посочи, или невярно посочи данни и обстоятелства, водещи до определяне на такса битови отпадъци в по- малък размер или до освобождаване, се наказва с глоба от 10 до 400 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 500 до 3 хил. лв., ако не е предвидено по- тежко наказание.”

   В чл. 123 от Закона е предвидена административно - наказателна отговорност за лице, което не подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, не я подаде в срок, както и не посочи, или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по- малък размер, или до освобождаване от данък като се наказва с глоба от 10 до 400 лв. за физически лица, а за юридически и еднолични търговци – имуществена санкция от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по- тежко наказание.

 С ал.  3 е предвиден административно- наказателен състав, с който  се санкционира  декларирането на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такси. Предвидени са санкции, които се различават по размер от  цитираните по- горе – глоба от 50 до 200 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер на 100 до 500 лв.

   Без да изреждаме всички точки от закона, обобщаваме, че Общинските съвети имат право да определят с наредба размера на данъците, определени от Закона за местните данъци и такси. Наредбата дава правомощия,  в рамките на които не се поставят такива, свързани с определяне на нарушения и налагане на наказания във връзка с местните данъци и такси.

    В раздел Административни такси пише в т. 14. „ При постъпили в общинската администрация съобщения, призовки, покани за доброволно или принудително изпълнение, обявления и други документи от Частен съдебен изпълнител с искане от последния съответнтото действие да бъде извършено от работник или служител на община Хисаря, същите се изпълняват от общинската администрация след предварително заплащане от съдебния изпълнител на цена на услуга по сметка на община Хисаря в размер на 15 лв с ДДС.” Този текст следва да бъде включен в „Такси за други услуги, а не в раздел „Административни услуги”.

    На основание чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА областният управител връща това решение за ново обсъждане.

    Съветниците се съобразиха с изискванията на юристите на областта и поправиха своето решение от 20 февруари 2018 година.

    Другото върнато решение бе свързано с установяване от областния управител на незаконосъобразност на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, прието с решение № 462 пак  на 20 февруари 2018 година. Решението се връща поради съществено противоречие с материално- правните разпоредби, разписани в Закона за предучилищното и училищното образование.

     Другото решение, върнато от областния управител, е свързано със Закона за устройство на територията. Той е открил незаконосъобразност на решение № 466 от 20 февруари 2018 година. В областта е докладната на инж. Пенка Дойкова, протокола и списъка за проведено поименно гласуване. От седемнадесетте съветници тогава”ЗА” гласуваха 16 и само инж. Ненко Костов беше против. Неговото несъгласие почти стигна до скандал на заседанието, защото той се противопостави на факта да се прави ПУП в общински имоти. Сега се оказа, че той е бил прав. Става въпрос за съгласието на останалите съветници за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за квартали 5, 5 а и 6 по РП  на село Беловица, а с т. 2 се възлага на кмета на общината да издаде заповед по реда на чл. 135, ал.3 от Закона за устройство на територията за проучване и проектиране на ПУП- ПРЗ.

    Съгласно  чл. 134, ал. 2, т.6 от Закона за устройство на територията, посочен като правно однование за взетото решение, влезлите в сила Подробни устройствени планове могат да се изменят при съгласие на всички собственици на имоти, на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите. Според закона  кметът на общината е трябвало да издаде заповед  или да откаже изработването на ПУП  въз основа на становище на главния архитект, а не Общинският  съвет да вземе решение.”Универсал – Т” ЕООД е получил разрешение от Общинския съвет да извърши от името на общината за собствена сметка проект за изменение на ПУП- План за регулация и строеж. Компетентен за това е кметът на общината. Всъщност Общинският съвет се е намесил в процедура, която трябва да се осъществи между заинтерисованото лице и кмета по чл. 131 от ЗУТ. По- нататък в решението е предвидено да бъде обявена продажба на терените на търг. Такива сделки на общински имоти  и на вещните права се определят от Общинския съвет   по пазарни цени, определени от лицензиран оценител. Начинът на разпореждане с общинско имущество не може да се извърши свободно от Общинския съвет. Точно това беше същността на изказването на тогавашната сесия на инж. Ненко Костов, който единствен гласува „НЕ”.

Поради посочените причини  решението е върното от областния управител.

     Така, събрани да приемат върнатия от областта бюджет, на съветниците се наложи да разгледат още три върнати решения и то дадени преди започването на сесията.

     Председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов заяви, че държи десет дни преди провеждането на сесия, докладните  на общинската администрация да са готови, да бъдат представени в постоянните комисии към Общинския съвет и след като бъдат разгледани от членовете на комисиите, да се дискутират  на заседание на съветниците.

                                                                  Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от A taka
07 Март, 2018 | 12:51
Напиши отговор
Оценка: +20
Браво! Колко юристи има в общината? Има и юрист на общинския съвет, но няма юрист от съветниците. Лошо. Значи всички върнати решения са от една сесия. Това какво показва?
Анонимен
#2 от шилето
07 Март, 2018 | 18:33
Напиши отговор
Оценка: +25
А така господа съветници какъв ви беше проблема та не приехте бюджета от първия път?Циркови артисти !
Анонимен
#3 от ненко костов
07 Март, 2018 | 20:18
Напиши отговор
Оценка: -1  +23
Странна работа без да бъде променен бюджета, само с едно допълнение за отчет на три месеца и беше приет единодушно от всички. Заключение; Показваме на Дойкова, че трябва да слуша!!!!! Има и друга причина, но за нея трябва по- задълбочен коментар.Свързано е с една незаконна постройка и един екзекотив внесен тези дни със задна дата.Нищо по различно от на Ганева служебните бележки тип- Развалям на Стаменов- ЕООД договора за аренда 2013 год и отдавам земата на Агрокомерс-98 със задна дата за 2012година.Същата да послужи пред ДФЗ за да могат лъжците да си вземат субсидията и Стаменов да бъде Осъден.Няма такава държава.И всичко това е проверявано от Икономическа полиция-Пловдив.
Анонимен
#4 от На село
07 Март, 2018 | 22:05
Напиши отговор
Оценка: +21
Аман!Отваряйте си очите на следващия избор! Общинския съвет е като селска бръснарница
Анонимен
#5 от Апостол
08 Март, 2018 | 06:39
Напиши отговор
Оценка: -1  +20
Показвайте и наистина по често че трябва да слуша , защото тя направо оглуша или така и изнася...Много евтини номера сте научила Дойкова...хахаха
Анонимен
#6 от 4 r
08 Март, 2018 | 09:16
Напиши отговор
Оценка: +17
Чудя се как миналия месец БСП и ГЕРБ бяха против, а сега - за бюджета. Ами другите върнати решения, кой чете законите, преди да се внесат докладните? сигурно на никой Общински съвет не са му връщали четири решения наведнъж.Само на нашия.
Анонимен
#7 от do 4г.
08 Март, 2018 | 12:02
Напиши отговор
Оценка: +19
Ами нашите съветници са там да си оправят бизнеса /половината /,а другата половина само за пари и се мислят за безсмъртни .На никой не ме пука за общината.
Анонимен
#8 от Ангел Данчевски
09 Март, 2018 | 06:02
Напиши отговор
Оценка: +14
Дойкова че е неспособна е ясно ,пасмината общински сьвет е отврат
Анонимен
#9 от срамота
09 Март, 2018 | 09:04
Напиши отговор
Оценка: +19
СЕСИЯТА НЕ БЕШЕ САМО ЗА БЮДЖЕТА Разбихте ми сърцето с това заглавие. Пък и съдържанието също като сесията. Гледахме сесията. Нула. Гатьо не води, а чудно защо през повечето време Дойкова му беше иззела функциите. Никаква дисциплина. Не може да се разбере кой какво говори. БСП само за любимата култура и отчетност, а по същество нищо. Абе, въобще срам. Задават се някакви смешни въпроси с още по-смешни отговори. Пълно безсилие на интелекта.
Анонимен
#10 от @#$
09 Март, 2018 | 09:18
Напиши отговор
Оценка: +21
Гледах ги и аз.Никаква представителност-общинските съветници кметове дошли на сесията с палтата,качулките и с анцузите с маратонките като да отбият номера.В залата тъмно и тягостно все едно са в избите на общината.Всичко е пълна пародия или за да ме разберат всички-градът ни е в нокаут!
Анонимен
#11 от Ставри
09 Март, 2018 | 22:46
Напиши отговор
Оценка: +15
Щом са в избата да вземем да им хвърлим един як бой и не само...
Анонимен
#12 от до 10 -ти
10 Март, 2018 | 09:24
Напиши отговор
Оценка: +12
Ти какво искаш от инженери и от учителки? Да разгръщат вечер картините на Леонардо и Рембрант ли? Или да четат Толстой и "История на цивилизацията"? Или томовете на Антон Дончев и Стефан Цанев? Както казва Мадлен Алгафари, като влязат във властта и ги хваща властова невроза.
Анонимен
#13 от нов адвокат
10 Март, 2018 | 17:52
Напиши отговор
Оценка: -2  +10
Доколкото чета този сайт, докато беше юрист на Общинския съвет Теменужка Кривчева, нямаше четири върнати наведнъж решения от областния. Какво става, нов адвокат, нови порядки?
Анонимен
#14 от Видял и друг свят
16 Март, 2018 | 15:12
Напиши отговор
Оценка: +4
Да, юристи в общината един взвод, като възнагражденията им сигурно са за два отдела, а пък решения върнати бол.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.