НОВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-Хисаря

16 Декември, 2018
6 коментара


                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Докладна записка относно: Утвърждаване на договора за възлагане на управление на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД и промяна на Решение № 646 по Протокол № 69 от 13.11.2018 г.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

2. Докладна записка относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря за периода от месец юни 2018 г. до месец ноември  2018г.  включително.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Хисаря за периода от месец януари  2019 г. до септември 2019 г.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

4. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2018 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2018 г. на Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Временен безлихвен заем от набирателна сметка.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната программа на Община Хисаря за 2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014г. Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г., Решение 460 от 20.02.2018 г., Решение № 478 от 06.03.2018 г., Решение № 626/15.10.2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение № 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г. и Решение № 175/13.09.2016 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2019 година за Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост - ДГ „Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря”.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски” в ПИ № 65, град Хисаря, общ. Хисаря”.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ “Дъга“, кв.“Момина баня“ ул.“Елин Пелин“№22, УПИ II-1952, кв.18 по пл. на гр.Хисаря.”

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Изграждане на открита спортна площадка в двора на СУ "Христо Смирненски" в ПИ № 545, кв. 72, по плана на  град Хисаря, общ. Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, съобщен в държавен вестник без възражения.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

17. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

18. Докладна записка относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Хисаря” и присъждане на „Почетен знак на община Хисаря” на български граждани.

          Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

         19. Докладна записка относно: Допълнение на Общинския план за развитие на община Хисаря 2014-2020 год.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

20. Питания и отговори на поставени въпроси.

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател

Сесията ще се проведе на 18 декември от 13 часа!

ЕТИКЕТИ:

Коментари

Анонимен
#1 от избирател
16 Декември, 2018 | 16:26
Напиши отговор
Оценка: +7
Няколко въпроса:7. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря 8. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря Какво налага това в края на годината или това ще са новите такси за 2019 г.? Не следваше ли ако има увеличение първо да има някакво подобие на обществено обсъждане. Кое налага актуализиране на списъка с пътуващи служители? Ясно е че за тази администрация хисарски специалисти няма. Хубаво е да се дават почетни звания, но все пак не е ли редно това да става след обществено обсъждане или поне оповестяване на имената. Много е хубаво ако се приемат точките за благоустрояването на описаните учебни заведения.
Анонимен
#2 от Друг избирател
16 Декември, 2018 | 17:19
Напиши отговор
Оценка: +6
Колко хубаво звучи - обществено обсъждане. Че те гледат колкото може по- малко да знаем, бутат наредбите в сайта на общината, който рядко някой чете, ти искаш обществеността да знае какво става.
Анонимен
#3 от Актуализация
17 Декември, 2018 | 09:54
Напиши отговор
Оценка: +5
отговор на #1 »
Служителите напускат един по един, за това е актуализацията. Началниците в общината няма кой да и гледа в очите за 400-500 лв. Чистачките по хотелите взимат повече. Накрая ще останат само малоумни и трудоустроени, да няма кой да ти напише едно удостоверение като се наложи.
Анонимен
#4 от Трети избирател
17 Декември, 2018 | 09:57
Напиши отговор
Оценка: +4
Няма ли някой съветник да вземе инициативата и да предложи да се приеме една декларация или нещо подобно към Пътна инфраструктура, да вземат да я възстановят най-после тази маркировка по пътя Калояново - Хисаря, че е ад. Не стига че отсечката между Дуванлии и Черничево съвсем пропадна и маркировка като няма, все едно си на къра.Някой да предложи,не е чак толкова страшно.Хем да видим,че съветниците мислят за избирателите си.То и администрацията трябва да ръчка Областно пътно за тази работа,ама то там цари пълно блаженство.
Анонимен
#5 от актуализация плюс
17 Декември, 2018 | 10:00
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
отговор на #3 »
Абсолютно си прав!В общината останаха само описаните по - горе плюс хората на Гочо Пирянков - мързеливи ченгета,които не знаят откъде се включва компютъра,блюдолизци,лентяи и дебили.С една дума тюфлеци!
Анонимен
#6 от Колчо Слепеца
17 Декември, 2018 | 10:09
Напиши отговор
Оценка: +3
"19. Докладна записка относно: Допълнение на Общинския план за развитие на община Хисаря 2014-2020 год. Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря" Абе хора, тези малумни ли са? Развитие на община Хисаря? Ами то тя след 2015 направо пъпа и се разви на община Хисаря от развитие. Сега пък ще го допълват,с какво ли? Тези направо ни се подиграват в очите! И вижте кой внася докладната! Боже, опази!За химн на нашата община трябва да се избере песента "Назад,назад, моме Калино!" - макар че друго е името!И да я пее хора на ченгетата!То бива бива,ама чак такъв гьонсуратлък.Къде го видяха това развитие,че да го допълват!В Хисаря всички или сме слепи или сме луди!
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.